Principi instrukcijskog dizajna

 

Naziv kolegija:
Principi instrukcijskog dizajna
Šifra ISVU:
161701
Šifra MOZVAG:
INFDDI19
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

Studij
Godina
Semestar
Status
INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA - DIPLOMSKI (dvopredmetni)
2.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Papić, Anita
15
15
0

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj kolegija je upoznati studente sa principima i modelima instrukcijskog dizajna. Cilj kolegija je kod studenata razviti sposobnost primjene osnovnih teorija učenja u instrukcijskom dizajnu - biheviorizma, kognitivizma i konstruktivizma koji se u mnogome preklapaju i podudaraju, a preporuka je da u e-učenju budu zastupljena načela svih triju pristupa. Studenti će se osposobiti za primjenu odgovarajućih metoda instrukcijskog dizajna koji omogućava djelotvornije planiranje i izvođenje e-obrazovanja. Studenti će se uvesti u posao instrukcijskog dizajnera kao jedno od najtraženijih zanimanja u e-obrazovanju.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija studenti će moći:

 • upoznati osnovne principe instrukcijskog dizajna
 • razlikovati modele instrukcijskog dizajna i njihove primjene
 • objasniti i primijeniti osnovne teorije učenja u instrukcijskom dizajnu - biheviorizam, kognitivizam i konstruktivizam
 • analizirati i dizajnirati okolinu e-učenja u skladu sa načelima instrukcijskog dizajna (npr. e-tutorials)

Sadržaj predmeta:

Na predavanjima će se obraditi odabrana poglavlja instrukcijskog dizajna te će se predstaviti najpoznatije teorije učenja i njihove primjene u e-učenju. Tijekom kolegija obradit će se sljedeće teme: Povijest instrukcijskog dizajna; Razvoj instrukcijskog dizajna iz kognitivne psihologije i filozofije ponašanja; Određenje pojma instrukcijskog dizajna kao sustavnog procesa za razvoj programa e-učenja na konzistentan način; Odlike e-učenja: multimedijalnost, hipermedijalnost, interaktivnost i personalizacija; Promjena paradigme obrazovanja prema tzv. u-učenju (ubiquitous learning); Sustavski i iterativni pristup instrukcijskom dizajnu; Principi učenja i strategije poučavanja; Taksonomija modela instrukcijskog dizajna; Najpoznatiji model instrukcijskog dizajna ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation); Ostali modeli  instrukcijskog dizajna kao što su model ubrzanog prototipiranja, minimalistički model, BLAAM model, ASSURE model, ARCS model i dr.; Konvergencija medija i multimedijsko učenje u instrukcijskom dizajnu; Osnovne teorije učenja: biheviorizam, kognitivizam i konstruktivizam te noviji pristup konekcionizam; Određivanje stilova učenja pomoću dihotomnih skala Myers-Briggs Type indikatora; Kolbove dimenzije stilova učenja; Gardnerova teorija višestrukih inteligencija; Kompetencije vezane uz računalom posredovanu komunikaciju (CMC-computer mediated communication); Objekti učenja i repozitoriji objekata učenja; Clark i Lyonsov model vizualnog dizajna; Primjena instrukcijskog dizajna u programima cjeloživotnog obrazovanja: formalnog, neformalnog i/ili informalnog (npr. e-tutorials);

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2.1. Nastavna aktivnost 2.2. Aktivnost studenta 2.3. Ishod učenja 2.4 Metoda procjene
Predavanja slušanje predavanja i sudjelovanje u raspravama - upoznati osnovne principe instrukcijskog dizajna
- razlikovati modele instrukcijskog dizajna i njihove primjene
pisani test (50 % ukupne ocjene)
Vježbe vježbanje praktičnih zadataka na realnim primjerima - objasniti i primijeniti osnovne teorije učenja u instrukcijskom dizajnu - biheviorizam, kognitivizam i konstruktivizam ocjena vježbi (25% ukupne ocjene)
Samostalni zadaci rješavanje problemskih zadataka - analizirati i dizajnirati okolinu e-učenja u skladu sa načelima instrukcijskog dizajna (npr. e-tutorials) ocjena zadataka (25% ukupne ocjene)

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Projekt

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pismeni ispit 0,633 0%
Pohađanje nastave 1,125 0%
Projekt 0,609 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja student može ostvariti maksimalno 100 ocjenskih bodova, što čini 100% ocjene. Za prolaznu ocjenu student treba ostvariti minimalno 60 ocjenskih bodova ili 60% ocjene. Pismeni ispit nosi 50%, Seminari 25%, samostalni zadaci 25%.

Skala je ocjenjivanja sljedeća: 60% - 69,9%  = dovoljan (2), 70% - 79,9%  = dobar (3), 80% - 89,9%   = vrlo dobar (4), 90% - 100% = izvrstan (5).

Studenti su obvezni pohađati 70 % održanih nastavnih sati. Ako student ima 5 ili više izostanaka (jedan izostanak iznosi 2 nastavna sata), neće dobiti potpis, kao ni ukoliko ukupno ostvari manje od 40% ocjene.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Pohađanje predavanja i seminara (70% minimalno), predan i izložen seminarski rad, položen završni ispit.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Ally, M. Foundations of Educational Theory for Online Learning. URL: http://cde.athabascau.ca/online_book/ch1.html
 2. Pedroni, L. Instructional Development Timeline. URL: http://www.my-ecoach.com/idtimeline/
 3. Siemens, G. Instructional Design in E-learning. URL: http://www.elearnspace.org/Articles/InstructionalDesign.htm

Dopunska literatura:

 1. Anderson, K.; May F. A. Does the Method of Instruction Matter? An Experimental Examination of Information Literacy Instruction in the Online, Blended, and Face-to-Face Classrooms. // The Journal of Academic Librarianship 36, 6(2010), 495–500.
 2. Clark, R.C; Mayer, R.E. e-Learning and the Science of Instruction: Proven Guidelines for Consumers and Designers of Multimedia Learning. Cambridge University, Cambridge, 2008.
 3. Farmer, L. S. J. Instructional Design for Librarians and Information Professionals, 2011.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

 • Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.

Ostale informacije: