Projektni rad

 

Naziv kolegija:
Projektni rad
Šifra ISVU:
180630
Šifra MOZVAG:
ITDD304
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

Studij
Godina
Semestar
Status
INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA - DIPLOMSKI (dvopredmetni)
2.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Jakopec, Tomislav
0
60
0

 

Ciljevi i zadaci:

Student kroz praktični projektni rad u javnoj ustanovi ili privatnoj tvrtki koja obavlja djelatnost iz područja informacijske tehnologije stječe znanja i vještine iz jednog područja ili iz djelatnosti uvezane uz informacijske tehnologije.

Ishodi učenja:

Studenta se kroz projektni rad osposobljava da:

 • razlikuje specifičnosti pojedinih područja informacijske tehnologije
 • primjeni primjere najbolje prakse pri izradi rješenja
 • upozna sve specifičnosti informacijske tehnologije vezane za odabrano područje
 • stekne samostalnost i odgovornost pri izvršavanju zadaća uz istodobni razvoj sposobnosti timskog rada
 • razvije radne navike i upozna način rada u poslovnom, tržišnom okruženju.

Sadržaj predmeta:

Preporuča se da studenti projektni rad realiziraju u sljedećim područjima informacijske tehnologije:

 • Aplikacije za grafička sučelja
 • Aplikacije za mrežno okruženje
 • Mobilne aplikacije
 • Administriranje baza podataka
 • Testiranje aplikacija
 • Dokumentacija razvojnih programera
 • Dizajn aplikacija
 • Korisnička dokumentacija
 • Strukovne udruge i događanja
 • Izrada projekata
 • Simulacije

Uz suglasnost mentora i voditelja studija student projektni rad može realizirati i na područjima informacijske tehnologije koja ovdje nisu navedena.

Očekuje se da studenti kroz sadržaj predmeta usvoje sljedeća znanja, kompetencije i vještine:

 • prepoznati problem iz domene poslovanja tvrtke ili ustanove u kojoj se radi projekt
 • predložiti rješenje u vidu aplikacije/modula korištenjem optimalnih tehnologija
 • primjena vještina programiranja prilikom izrade rješenja
 • izrada popratnih dokumentacija vezanih za dano aplikacijsko rješenje

Vrste izvođenja nastave:

vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pohađanje nastave, Praktični rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pohađanje nastave 1,5 0%
Praktični rad 1,5 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Rad studenta na predmetu vrednovat će se i ocjenjivati tijekom praktičnog rada i prema kvaliteti izrade završnog rada. Završni rad donosi 80 % bodova, a aktivnost i redovitost pohađanja 20 % bodova.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Obveze studenata na predmetu su sljedeće:

 • redovito pohađanje (prisutnost 100 % – uvjet za potpis)
 • uredno vođenje dnevnika projektnog rada
 • izrada praktičnog projekta.

 

 

Obavezna literatura:

Nema posebne literature za praktični projekti rad; literaturu definiraju mentori sukladno odabiru područja informacijske tehnologije.

Dopunska literatura:

Nema posebne literature za praktični projekti rad; literaturu definiraju mentori sukladno odabiru područja informacijske tehnologije.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

 • Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete sadržaja predmeta u skladu s procjenom Stručnog vijeća studija informacijske tehnologije.

Ostale informacije: