Potporni informacijski procesi

 

Naziv kolegija:
Potporni informacijski procesi
Šifra ISVU:
161699
Šifra MOZVAG:
ITDD303
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

Studij
Godina
Semestar
Status
INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA - DIPLOMSKI (dvopredmetni)
2.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Bosančić, Boris
15
0
0
Klajić, Maja
0
0
30

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je predmeta upoznati studente s informacijskim procesima koji predstavljaju potporu razvoju, implementaciji i održavanju  informacijskih sustava. Studente se upoznaje sa sljedećim potpornim procesima: standardizacije i upravljanja poslovnim metapodacima u informacijskim sustavima, primjene i upravljanja označiteljskim jezicima u informacijskim sustavima, testiranjem sustava te izradom testne i korisničke dokumentacije aplikativnih rješenja informacijskog sustava. Poseban naglasak stavlja se na prikaze i analizu odvijanja pojedinih procesa, a što se čini u okviru seminarskih raspravišta.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

 • razumijeti standardiziranje i upravljanje poslovnim metapodacima u informacijskim sustavima
 • primijeniti i upravljati uporabom označiteljskih jezika u informacijskim sustavima
 • izraditi testnu dokumentaciju aplikativnog rješenja informacijskog sustava
 • izraditi korisničku dokumentaciju aplikativnog rješenja informacijskog sustava

Sadržaj predmeta:

Poslovni metapodaci u informacijskim sustavima: definicije, vrste; centralizirane i lokalizirane primjene poslovnih metapodataka; pretraživanje i diseminacija poslovnih metapodataka; upravljanje znanjem i poslovni metapodaci; semantički web i poslovni metapodaci. Standardizacija poslovnih metapodataka; sheme metapodataka; primjeri dobre prakse shema metapodataka: shema metapodataka zajednice nakladnika ONIX. Označiteljski jezici u informacijskim sustavima; primjena XML-a u informacijskiim sustavima; web servisi i XML; primjeri dobre prakse označiteljskih jezika: Business Intelligence Markup Language (BIML), Facebook Markup Language (FBML). Testiranje sustava. Tehnička komunikacija i tehničko pisanje; testna dokumentacija aplikativnih rješenja informacijskih sustava; korisnička dokumentacija aplikativnih rješenja informacijskih sustava.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2.1. Nastavna aktivnost 2.2. Aktivnost studenta 2.3. Ishod učenja 2.4 Metoda procjene
Predavanja slušanje predavanja i sudjelovanje u raspravama - razumijeti standardiziranje i upravljanje poslovnim metapodacima u informacijskim sustavima pisani test (50 % ukupne ocjene)
Seminari i radionice izrada se minarskog rada i sudjelovanje na radionicama - primijeniti i upravljati uporabom označiteljskih jezika u informacijskim sustavima
- izraditi testnu dokumentaciju aplikativnog rješenja informacijskog sustava
- izraditi korisničku dokumentaciju aplikativnog rješenja informacijskog sustava
ocjena seminarskog rada i zadataka na radionicama (50% ukupne ocjene)

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pismeni ispit 0,875 0%
Pohađanje nastave 1,125 0%
Seminarski rad 1 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjene iz pismenog ispita te seminarskog rada: 50% konačne ocjene čini ocjena iz pismenog ispita (100 ocjenskih bodova), a 50% konačne ocjene čini ocjena iz seminarskog rada (100 ocjenskih bodova).

Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja student može ostvariti najviše 200 ocjenskih bodova, što čini 100% ocjene. Za prolaznu ocjenu student treba ostvariti najmanje 110 ocjenskih bodova ili 55% ocjene.

Skala je ocjenjivanja sljedeća: izvrstan (5) – od 180 do 200 bodova, vrlo dobar (4) – od 160 do 179 bodova, dobar (3) – od 125 do 159 bodova; dovoljan (2) – od 110 do 124 boda; nedovoljan (1) – od 0 do 109 bodova.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Redovito pohađati nastavu, izrada seminarskog rada

 

 

Obavezna literatura:

 1. Duval, E... [et al]. Metadata Principles and Practicalities. // D-Lib magazine 4, 8(2002) URL: http://www.dlib.org/dlib/april02/weibel/04weibel.html (2014-12-16)
 2. Inmon, W.H.; O’Neil, B.; Fryman, L. Business Metadata: Capturing Enterprise Knowledge. Amsterdam [et. al]: Morgan Kaufmann Publishers, 2008. (odabrana poglavlja)
 3. Leonard, A... [et al]. The Business Intelligence Markup Language. / SQL Server 2012 integration services design patterns. [S.l.]: Apress, 2012. str. 301-326.
 4. Newcomer, E. Understanding Web Services: XML, WSDL, SOAP and UDDI. [s. l.]: Addison-Wesley Professional, 2002. (odabrana poglavlja)
 5. Stay, J. FBML Essentials. Beijing… [et. al.]: O’Reilly, 2008. (odabrana poglavlja)

Dopunska literatura:

 1. Alred, G. J.; Brusaw, C. T.; Oliu, W. E. Handbook of Technical Writing. Boston: Bedford/St. Martin's, 2008. (odabrana poglavlja)
 2. Bosančić, B. XML imenski prostori: put prema povezivanju metapodatkovnih standarda baštinskih ustanova // 13. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji, [Rovinj, 25.-27. studenoga 2009.] : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture : zbornik radova / Willer, Mirna and Faletar Tanacković, Sanjica (ed.), Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2010. pp. 201-220.
 3. Duval, Erik. Metadata standards: what, who and why // Journal of universal computer science 7(2001), str. 591-601. URL: http://www.jucs.org/jucs_7_7/metadata_standards_what_who/Duval_E.pdf (2014-12-16)
 4. Chan, Lois Mai; Zeng, Marcia Lei. Metadata interoperability and standardization: a study of methodology part I. // D-Lib magazine 12, 6(2006).  URL: http://www.dlib.org/dlib/june06/chan/06chan.html (2014-12-16)
 5. Chan, Lois Mai; Zeng, Marcia Lei. Metadata interoperability and standardization: a study of methodology part II. // D-Lib magazine 12, 6(2006).  URL: http://www.dlib.org/dlib/june06/zeng/06zeng.html (2014-12-16)
 6. Harold, R. E. XML 1.1 bible. Indianapolice: Wiley Publishing, Inc., 2004. (odabrana poglavlja)
 7. Harold, E. R.; Means, W. S. XML in a nutshell : a desktop quick reference. 2nd edition. Sebastopol: O'Reilly, 2002. (odabrana poglavlja)
 8. Vetterli, T; Vaduva, A.; Staudt, M. Metadata standards for data warehousing: open information model vs. common warehouse metadata. // ACM SIGMOD 29, 3(2000), str. 68-75.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Na početku svakog predavanja daje se osvrt na nastavne sadržaje s prethodno održanog sata. Prati se aktivnost na seminarima. Završna kvaliteta provjerava se studentskom anketom.

Ostale informacije: