Programiranje 3

 

Naziv kolegija:
Programiranje 3
Šifra ISVU:
161698
Šifra MOZVAG:
ITDD302
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

Studij
Godina
Semestar
Status
INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA - DIPLOMSKI (dvopredmetni)
2.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Jakopec, Tomislav
15
0
0
Vidaković, Cvijetin
0
30
0

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je kolegija upoznati studente s osnovama izrada distribuiranih aplikacija. Na predavanjima se obrađuju osnovni teorijski koncepti računarstva u oblaku, infrastrukturi kao usluzi, programskoj podršci kao usluzi dok se na vježbama na praktičnim primjerima, korištenjem java programskog jezika izrađuje aplikacija za mobilne uređaje bazirane na Android platformi uz distribuiranu pohranu podataka na mrežnoj aplikaciji.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave studenti će moći:

 • razumjeti osnovne principe izrade distribuiranih aplikacija
 • izrađivati mobilne aplikacije s distribuiranom pohranom podataka na različitim servisima
 • kreiranje aplikacije povezanih podataka, tzv. linked data u okruženju semantičkog weba
 • izrada ontologija za semantički web
 • izrada baza znanja sustava
 • dizajn i izrada sustava temeljenih na znanju

Sadržaj predmeta:

Sadržaji predavanja i vježbi su sljedeći:

 • osnove izrada android aplikacija (Aktivnosti (definiranje aktivnosti, pozivanje nove aktivnosti, prenošenje parametara, vraćanje), Korisničko sučelje (XML dizajn, definirano kodom), Sigurnost i dopuštenja, Rad s grafikom, Rad s kamerom, Rad s senzorima, Rad s mrežnim servisima)
 • kreiranje mrežnih servisa povezanih s bazom podataka
 • asinkrono korištenje mrežnih servisa u android aplikaciji
 • izrada android aplikacije kao efikasno rješenje unosa podataka u informacijski sustav na mjestu nastanka podatka

Očekuje se da studenti kroz sadržaj predmeta usvoje sljedeća znanja, kompetencije i vještine:

 • poznavanje osnovnih principa izrade distribuiranih aplikacija
 • sposobnost izrade aplikacije za mobilno sučelje

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2.1. Nastavna aktivnost 2.2. Aktivnost studenta 2.3. Ishod učenja 2.4 Metoda procjene
Predavanja slušanje predavanja i sudjelovanje u raspravama - razumjeti osnovne principe izrade distribuiranih aplikacija
- dizajn i izrada sustava temeljenih na znanju
pisani test (40 % ukupne ocjene)
Vježbe vježbanje praktičnih zadataka na realnim primjerima - izrađivati mobilne aplikacije s distribuiranom pohranom podataka na različitim servisima
- kreiranje aplikacije povezanih podataka, tzv. linked data u okruženju semantičkog weba
ocjena vježbi (20% ukupne ocjene)
Samostalni zadaci rješavanje problemskih zadataka - izrada ontologija za semantički web
- izrada baza znanja sustava
ocjena zadataka (40% ukupne ocjene)

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirana provjera znanja, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Praktični rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirana provjera znanja 0,667 0%
Pismeni ispit 0,333 0%
Pohađanje nastave 1,125 0%
Praktični rad 0,875 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Rad studenta na predmetu vrednovat će se i ocjenjivati tijekom nastave, kroz dva kolokvija i aktivnost na nastavi i kontinuiranu provjeru znanja. Praktični rad donosi 40 % bodova, položeni kolokviji 40 % bodova, a kontinuirana provjera znanja 20 % bodova.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Obveze studenata na predmetu su sljedeće:

 • redovito pohađanje nastave (prisutnost preko 70 % – uvjet za potpis)
 • aktivno sudjelovanje u nastavi
 • polaganje dvaju kolokvija tijekom semestra.
 • izrada praktičnog rada

 

 

Obavezna literatura:

 1. Gargenta, M. Naučite Android, Zagreb: IT Expert 2011
 2. Fain, Y. Programiranje Java, Zagreb: IT Expert, 2011
 3. Lerdorf, R.; Tatroe, K.; MacIntyre, P. Programiranje PHP, Zagreb: IT Expert 2006

Dopunska literatura:

 1. Phillips, B.; Hardy, B. Android Programming: The Big Nerd Ranch Guide (Big Nerd Ranch Guides), Big Nerd Ranch Inc., 2013
 2. Sriparasa, S. S.; JavaScript and JSON Essentials, Packt Publishing, 2013
 3. Reese, G.; Reilly, C. The REST API Design Handbook, George Reese, 2012

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

 • Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.

Ostale informacije: