Dizajn korisničkih sučelja

 

Naziv kolegija:
Dizajn korisničkih sučelja
Šifra ISVU:
161697
Šifra MOZVAG:
ITDD301
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

Studij
Godina
Semestar
Status
INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA - DIPLOMSKI (dvopredmetni)
2.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Selthofer, Josipa
15
0
0
Leh, Ana
0
30
0

 

Ciljevi i zadaci:

Ciljevi su kolegija upoznati studente s temeljnim obilježjima grafičkog oblikovanja i vizualne komunikacije u virtualnom okruženju:

 • kompozicija i elementi grafičkog oblikovanja (tipografija, boja, slikovni elementi, animacija i grafika) u virtualnom okruženju
 • estetski zakoni i likovno-grafička načela oblikovanja
 • vizualni identitet, vizualna pismenost i komunikacija u virtualnom okruženju

Ishodi učenja:

Po završetku nastave studenti će moći:

 • razumjeti posebnosti grafičkog oblikovanja u virtualnom okruženju
 • razumjeti estetiku mrežnog mjesta
 • znati primijeniti likovno-estetske zakonitosti grafičkog oblikovanja u
  virtualnom okruženju
 • moći analizirati i kritički promišljati estetiku mrežnog mjesta

Sadržaj predmeta:

Sadržaji predavanja i vježbi su sljedeći:

 • upoznavanje s kolegijem, literaturom, načinom rada, ocjenjivanja i vrednovanja
 • upoznavanje s temeljnim pojmovima grafičkog oblikovanja 
 • boja; načini miješanja i mjerenja boja
 • tipografija; vrste pisama i načina hijerarhije i isticanja u virtualnom okruženju
 • slikovni elementi (fotografija, ilustracija, vektorska grafika, animacija)
 • kompozicijska načela oblikovanja; sličnosti s tiskanim medijem i specifičnosti virtualnog medija
 • estetski zakoni; sličnosti s tiskanim medijem i specifičnosti virtualnog medija
 • korporacijski vizualni identitet u virtualnom okruženju
 • vizualna pismenost i komunikacija putem mrežnih stranica
 • specifičnosti estetike mrežnog mjesta, njihova društvena i kulturna određenost
 • izrada skica korisničkih sučelja za grafičko korisničko sučelje, mrežne i mobilne aplikacije

 

Očekuje se da studenti kroz sadržaj predmeta usvoje sljedeća znanja, kompetencije i vještine:

 • poznavanje osnovnih elemenata grafičkog oblikovanja u virtualnom okruženju
 • poznavanje grafičkih alata korištenih pri manipulaciji elementima grafičkog oblikovanja u virtualnom okruženju
 • razumijevanje važnosti vizualnog identiteta i njegove šire društvene uloge
 • razumijevanje specifičnosti vizualne komunikacije u virtualnom okruženju
 • razumijevanje specifičnosti estetike mrežnog mjesta
 • usvajanje alata, tehnika i načina grafičkog oblikovanja za različite zaslone i u različitim medijima
 • usvajanje vještina izrade, primjene elemenata grafičkog oblikovanja i kritičkog prosuđivanja estetike u virtualnom okruženju

 

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2.1. Nastavna aktivnost 2.2. Aktivnost studenta 2.3. Ishod učenja 2.4 Metoda procjene
Predavanja slušanje predavanja i sudjelovanje u raspravama - razumjeti posebnosti grafičkog oblikovanja u virtualnom okruženju
- razumjeti estetiku mrežnog mjesta
pisani test (40 % ukupne ocjene)
Vježbe vježbanje praktičnih zadataka na realnim primjerima - moći analizirati i kritički promišljati estetiku mrežnog mjesta Ocjena vježbi (40% ukupne ocjene)
Samostalni zadaci rješavanje problemskih zadataka - znati primijeniti likovno-estetske zakonitosti grafičkog oblikovanja u virtualnom okruženju ocjena zadataka (20% ukupne ocjene)

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Praktični rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,625 0%
Pismeni ispit 0,625 0%
Pohađanje nastave 1,125 0%
Praktični rad 0,625 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Rad studenta na predmetu vrednovat će temeljem aktivnosti na nastavi, bodovanja vježbi tijekom semestra, polaganja dvaju kolokvija tijekom semestra ili pismenog ispita na kraju semestra. Pismeni ispit ili kolokviji donose 40 % bodova, uspješnost na vježbama 40 % bodova i aktivnost na nastavi 20 % bodova.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Obveze studenata na predmetu su sljedeće:

 • redovito pohađanje nastave (prisutnost preko 70 % – uvjet za potpis)
 • aktivno sudjelovanje u nastavi
 • polaganje pismenog ispita na kraju semestra ili dvaju kolokvija tijekom semestra
 • uspješno svladavanje zadanih vježbi.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Austin, Tricia.; Doust, Richard. New Media Design. London: Laurence King Publishing, 2007.
 2. Bergström, Bo. Essentials of Visual Communication. London: Laurence King Publishing, 2008.
 3. Barnard, Malcolm. Graphic Design as Communication. New York: Routledge, 2005.
 4. Dondis, A. Donis. A Primer of Visual Literacy. MIT Press, 1974.

Dopunska literatura:

 1. Josipa Selthofer, Grafički dizajn tiskanog i digitalnog proizvoda, Filozofski fakultet u Osijeku i Hrvatska sveučilišna naklada, 2022.

 2. Bachfischer, Gerhard; Robertson, Tony. From Movable Type to Moving Type: Evolution in technological mediated Typography. // Interaction Design and Work Practice Laboratory. Sydney: Faculty of Information Technology. University of Technology, 2009. Str. 1-13.

 3. URL: http://research.it.uts.edu.au/idhup/wordpress/wpcontent/uploads/2009/10/Bachfischer_AUC2005.pdf
 4. Balmer, M. T. John; Wilson, Alan. Corporate Identity: There Is More to It Than Meets the Eye. // Int. Studies of Mgt. And Org. 28,3 (1998), str. 12-31.
 5. Baumgartner, Valentina-Johanna. A Practical Set of Cultural Dimensions for Global User-Interface Analysis and Design. 2003. URL: http://mavas.at/val/
  downloads/ValBaumgartner_PracticalSetOfCulturalDimensions.pdf
 6. Dormann, Carsten; Chisalita, Cristina. Cultural values in web site design. // Proceedings ECC11 & SAFECOMP Usability Forum Conference. / Catania, Italy. 26. 5. 2002. URL: http://www.cs.vu.nl/~claire/Hofstede-dormann.pdf
 7. Marcus, Aaron et al. Globalization of User-Interface Design for the Web.  URL: http://zing.ncsl.nist.gov/hfweb/proceedings/marcus/index.html
 8. Marcus, Aaron; Gould, Emilie W. Cultural Dimensions and Global Web UI Design. / Interactions, 7/ 4 (2000), str.  32-46.
 9. Thorlacius,  Lisbeth. The Role of Aesthetics in Web Design. // 63 Nordicom Review 28,1 (2007), str. 63-76.

   


   

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

 • Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.

Ostale informacije: