Tiskovni žanrovi

 

Naziv kolegija:
Tiskovni žanrovi
Šifra ISVU:
161690
Šifra MOZVAG:
MADK18
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
mađarski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
KATEDRA ZA MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Medve, Zoltan
0
0
0
Bockovac, Timea Anita
0
0
30

 

Ciljevi i zadaci:

Upoznati se s raznovrnošću tiskovnih žanrova. Upoznati se sa formalnim i sadržajnim zahtjevima pojedinih vrsta tiskovnih medija, objasniti njihovu ulogu. Demonstriranje jezičnog izričaja u tiskanim medijima.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija, student će moći definirati vrste tiskovnih medija, objasniti formalne i sadržajne zahtjeve pojedinih vrsta tiskovnih medija, objasniti ulogu tiskovnih medija u odnosu na ostale vrste medija, objasniti ulogu informatičkih i publicističkih vrsta u novinarstvu, usporediti elektroničko novinarstvo s ostalim vrstama medija, demonstrirati jezični izričaj u tiskanim medijima.

Sadržaj predmeta:

Vrste pisanog i elektroničkog novinarstva, mogućnosti njihove klasifikacije. Poznati medijski sustavi. Elementi koji određuju novinske vijesti, dnevne novosti i kratke vijesti. Struktura vijesti u tiskanim i elektroničkim novinama. Pojam “lead”-a i vrste.

Izvještajne medijske grupe: vijest, izvještaj, reportaža, komentar, intervju. Publicističke medijske grupe: editorijal, feljton, komentar, analiza, recenzija, osvrt,  crtica, esej. Tehnika skupljanja informacija.

Vrste izvođenja nastave:

seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pismeni ispit, Pohađanje nastave

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 1 0%
Pismeni ispit 1,3 0%
Pohađanje nastave 0,7 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Konačna ocjena proizlazi iz sljedećih elemenata:

Aktivnost: 50%

Pismeni ispit: 50%

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

  1. Balázs Géza: Újságírás, rádiózás. Haza és Haladás Alapítvány, Budapest, 1995.
  2. Bernáth László (szerk.): Sajtókönyvtár - Műfajismeret. MÚOSZ, Budapest, 1995.
  3. Domokos Lajos: A nyomtatott és az elektronikus újságírás elmélete. Szerzői kiadás, Budapest, 2002..

Dopunska literatura:

  1. Barthes, Roland: A napihír struktúrája. In Hankiss Elemér (szerk.): Strukturalizmus I. Európa, Budapest, é.n.
  2. Joób Emőke: A magyar napihírek összetétele; In Voigt Vilmos-Szépe György-Szerdahelyi István (szerk.): Jel és közösség. Szemiotikai tanulmánygyűjtemény. Akadémiai kiadó, Budapest, 1975.
  3. Hankiss Elemér: Az információhiányról. In uő: Társadalmi csapdák. Diagnózisok. Magvető kiadó Budapest, 1983.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika.

Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unapređivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.

Ostale informacije: