Socijalna psihologija

 

Naziv kolegija:
Socijalna psihologija
Šifra ISVU:
97230
Šifra MOZVAG:
MADK15
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
KATEDRA ZA MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Šincek, Daniela
0
0
30

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj predmeta je upoznavanje studenata s psihološkim aspektima komunikacije. Kolegij će dati uvid u glavne aspekte ljudskog ponašanja pomoću kratkih demonstracija i prigodom analize poznatih ekspreminata usmjerenim na karakteristične društvene pojave.

Ishodi učenja:

Prepoznati značajke komunikacijskih procesa u društvu; vladati osnovnom terminologijom socialpsihologije; objasniti socijalni utjecaj na komunikaciju današnjice; prepoznati razne društvene uloge, funkcije i zakonitosti u komunikaciji; razumjeti stereotipe i izvore društvenih konflikata

Sadržaj predmeta:

Socijalna psihologija kao znanonst i njezine metode. Percepcija ljudi i objekata. Self i atribucija. Društvene interakcije. Verbalna i neverbalna komunikacija. Atitude: od uvjerivanja do manipulacije. Društveni status i uloge, društveni konflikti. Stereotipije i predrasude. Društveni identitet. Agresija, altruizam. Grupno ponašanje.

Vrste izvođenja nastave:

seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pohađanje nastave, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,3 0%
Pohađanje nastave 0,7 0%
Usmeni ispit 2 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Konačna ocjena proizlazi iz sljedećih elemenata:

Aktivnost: 25%

Usmeni ispit: 75%

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

  1. Forgas J.: A társas érintkezés pszichológiája. Gondolat, Budapest, 1989.
  2. E. R. Smith-D. M. Mackie: Szociálpszichológia. Osiris, Budapest, 2004.

Dopunska literatura:

  1. Lengyel Zsolt: Szociálpszichológia. Osiris, Budapest, 1997.
  2. Csepeli György: Szociálpszichológia. Osiris, Budapest, 2005.
  3. M.Hewstone-W. Stroebe-J-P. Codol-G.M. Stephenson: Szociálpszichológia európai szemszögből. Akadémiai, Budapest, 1995.
  4. Pléh-Síklaki-Terestyéni (szerk.): Nyelv-kommunikáció-cselekvés 1-2.Tankönyvkiadó, Budapest, 1991.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika.

Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unapređivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.

Ostale informacije: