Socijalna psihologija

 

Naziv kolegija:
Socijalna psihologija
Šifra ISVU:
97230
Šifra MOZVAG:
MADK15
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
KATEDRA ZA MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Šincek, Daniela
0
0
30

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj predmeta je upoznavanje studenata s psihološkim aspektima komunikacije. Kolegij će dati uvid u glavne aspekte ljudskog ponašanja pomoću kratkih demonstracija i prigodom analize poznatih ekspreminata usmjerenim na karakteristične društvene pojave.

Ishodi učenja:

Prepoznati značajke komunikacijskih procesa u društvu; vladati osnovnom terminologijom socialpsihologije; objasniti socijalni utjecaj na komunikaciju današnjice; prepoznati razne društvene uloge, funkcije i zakonitosti u komunikaciji; razumjeti stereotipe i izvore društvenih konflikata

Sadržaj predmeta:

Socijalna psihologija kao znanonst i njezine metode. Percepcija ljudi i objekata. Self i atribucija. Društvene interakcije. Verbalna i neverbalna komunikacija. Atitude: od uvjerivanja do manipulacije. Društveni status i uloge, društveni konflikti. Stereotipije i predrasude. Društveni identitet. Agresija, altruizam. Grupno ponašanje.

Vrste izvođenja nastave:

seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pismeni ispit, Pohađanje nastave

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,3 25%
Pismeni ispit 2 75%
Pohađanje nastave 0,7 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja student može ostvariti maksimalno 100 ocjenskih bodova, što čini 100% ocjene. Za prolaznu ocjenu student treba ostvariti minimalno 60 ocjenskih bodova ili 60% ocjene.

 

Primjer izračunavanja ocjene:

Po elementima vrednovanja to znači da student može ostvariti sljedeći maksimalan broj ocjenskih bodova: prezentiranje seminarskog rada i aktivnost na nastavi: 25 ocjenskih bodova, završni ispit pismeni 75 ocjenskih bodova.

 

Skala je ocjenjivanja sljedeća:

90-100% - odličan

80-89,99% - vrlo dobar

70-79,99% - dobar

60-69,99% - dovoljan

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student ostvaruje pravo na potpis i pravo izlaska na pismeni ispit ako je bio nazočan na najmanje 70% održanih nastavnih sati.

 

Formiranje ocjene:

 • Aktivnost u nastavi – 40 bodova
  • Prezentiranje seminarskog rada – seminar izrađuju grupe od 2-3 studenta (ukupno 4 grupe)– 35 bodova

Dostaviti prezentaciju najkasnije 48h prije izlaganja seminara na e-mail adresu dsincek@ffos.hr)

 • Interaktivnost (10 bodova)

10 bodova – izlagač potiče interes i motivira slušatelje

5 bodova – postoji interaktivnost, ali nije poticajna

0 – nema interaktivnosti

 • Kvaliteta uratka (15 bodova)

15 bodova – izlagač pripremljen za izlaganje, prezentacija prikladna, poštuje se dozvoljeno vrijeme (30 minuta)

8 bodova – izlagač nije dovoljno pripremljen za izlaganje, prezentacija je manjkava ili nije dovoljno kvalitetna, vrijeme izlaganja manje od 25 minuta ili duže od 35 minuta,

0 – zadatak nije izvršen

 • Kvaliteta osmišljenih pitanja za raspravu (10 bodova) – 5 pitanja

10 bodova – izlagač je osmislio vrlo kvalitetna pitanja za raspravu

5 bodova – izlagač je osmislio pitanja za raspravu, ali nisu dovoljno kvalitetna

0 – zadatak nije izvršen

 • Praćenje izlaganja seminarskih radova – 5 bodova

5 bodova – slušatelj je odgovorio na minimalno jedno pitanje koje je izlagač postavio tijekom rasprave

0 – slušatelj nije odgovorio niti na jedno pitanje izlagača tijekom rasprave

Ukupan broj bodova u ovom kriteriju ocjenjivanja računa se kao prosjek ostvarenih bodova tijekom rasprava za vrijeme svih seminarskih radova.

 • Pismeni ispit60 bodova

(T-N, nadopunjavanje, višestruki izbor, povezivanje, kraća esejska pitanja)

 

 

Obavezna literatura:

 1. Aronson, E., Wilson, T. D. i Akert, R. M. (2005). Socijalna psihologija. Zagreb: MATE d.o.o.
 2. Hewstone, M. i Stroebe, W. (2002). Uvod u socijalnu psihologiju. Jastrebarsko: "Naklada Slap".
 3. Pennington, D. C.(1997). Osnove socijalne psihologije. Jastrebarsko: "Naklada Slap".

Dopunska literatura:

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika.

Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unapređivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.

Ostale informacije: