Muzeji i muzeologija

 

Naziv kolegija:
Muzeji i muzeologija
Šifra ISVU:
85100
Šifra MOZVAG:
IZN107
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

Studij
Godina
Semestar
Status
INFORMATOLOGIJA - PRIJEDIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
1.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Faletar, Sanjica
30
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Upoznati studente s osnovnim pojmovima i teorijskim konceptima muzeologije i muzejske djelatnosti s posebnim naglaskom na muzeološke funkcije, organizaciju muzeja i njegovu ulogu u društvu.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • identificirati osnovne muzeološke koncepte
 • opisati osnovne muzejske funkcije
 • tumačiti ulogu muzeja u društvu
 • prikazati organizacijsku strukturu muzeja

Sadržaj predmeta:

Povijest nastanka zbirki i muzeja u Hrvatskoj i svijetu. Tipologija muzeja i muzejskih predmeta. Temeljni pojmovi muzejske djelatnosti i muzeologije. Muzeološke funkcije: zaštita, istraživanje i komunikacija. Organizacija i djelatnost muzeja: zbirke, osoblje, prostor. Osnovni postupci s predmetima zbirke: nabava, izlučivanje, posudba. Muzejska dokumentacija. Muzejsko poslanje i uloga u društvu. Kulturni turizam. Muzejska pedagogija. Muzejska profesija i etika.  

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje slušanje izlaganja identificirati osnovne muzeološke koncepte pismeni ispit
predavanje, seminarska izlaganja slušanje izlaganja, samostalna uporaba literature, rasprava opisati osnovne muzejske funkcije seminarski rad, pismeni ispit
predavanje, seminarska izlaganja slušanje izlaganja, samostalna uporaba literature, rasprava tumačiti ulogu muzeja u društvu seminarski rad, pismeni ispit
predavanje slušanje izlaganja prikazati organizacijsku strukturu muzeja pismeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pismeni ispit 1,4 0%
Pohađanje nastave 1,1 0%
Seminarski rad 1,5 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Aktivnost na nastavi, seminarski rad, kolokvij.

 

 

 

Obavezna literatura:

 1. Alexander, Edward P. and Mary Alexander. Museums in motion; an introduction to the history and functions of museums, 2d ed. AltaMira Press, 2008. (Odabrana poglavlja)
 2. Ambrose, T; Paine, C. Museum Basics. London, N.Y: Routledge, 1993. (Odabrana poglavlja)
 3. André Gob - Noémie Drouguet. Muzeologija : povijest, razvitak, izazovi današnjice.  Antibarbarus, Zagreb 2007. (Odabrana poglavlja)
 4. Maroević, I. Uvod u muzeologiju. Zagreb: Zavod za informacijske studije, 1993.  (Odabrana poglavlja)
 5. Šola, Tomislav. Eseji o muzejima i njihovoj teoriji - prema kibernetičkom muzeju. Zagreb. Hrvatski nacionalni komitet ICOM-a, 2003. (Odabrana poglavlja)
 6. Vujić, Ž. Izvori muzeja u Hrvatskoj. Zagreb: Kontura,  2007. (Odabrana poglavlja)
 7. Kodeks profesionalne etike. u: Statut & Kodeks profesionalne etike. Zagreb:HNK ICOM-a, 1991 Str. 21-33

Dopunska literatura:

 1. Ivi Maroeviću baštinici u spomen / Vujić, Žarka ; Špikić, Marko (ur.). Zagreb : Zavod za informacijske studije, Odsjeka za informacijske znanosti, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2009. (Odabrana poglavlja)
 2. Davis, Peter. Ecomuseums - sense of place. London; New York: Leicester University Press, 1999. (Odabrana poglavlja)
 3. Thompson, J.M.A. (Ed.). Manual of Curatorship. Butterworths: The Museum Association, 1986. (Odabrana poglavlja)
 4. Towards the Museum of the Future. / Miles, R.; Zavala, L.(ed.). Routledge, London, 1993. (Odabrana poglavlja)
 5. časopis Informatica museologica i Muzeologija (odabrani brojevi)

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Baza podataka o prisustvovanju nastavi, pročitanoj literaturi i aktivnosti studenata.

Ostale informacije: