Statistička obrada podataka

 

Naziv kolegija:
Statistička obrada podataka
Šifra ISVU:
43197
Šifra MOZVAG:
IZIP03
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
DA – Vjerojatnost i statistika  odnosno provjera znanja iz osnova statistike
Odsjek:
ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

Studij
Godina
Semestar
Status
INFORMATOLOGIJA - PRIJEDIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
2.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Dukić, Gordana
0
30
0

 

Ciljevi i zadaci:

Upoznati studente s načinom prikupljanja i obrade statističkih podataka i osposobiti ih da samostalno, uz pomoć statističkih računalnih programa, pripremaju istraživanja i obrađuju rezultate provedenih istraživanja.

Vježbe omogućuju studentima da na praktičnim primjerima prodube znanja stečena tijekom slušanja predmeta Vjerojatnost i statistike.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

  • koristiti statističke računalne programe
  • opisati podatke grafički i tabelarno
  • pripremiti istraživanje
  • provesti istraživanje i prikupiti podatke
  • analizirati rezultate dobivene istraživanjem

Sadržaj predmeta:

Uvodna razmatranja. Pojam i zadaća statistike. Izvor podataka. Uloga računala u statistici.

Uređivanje i prikazivanje podataka. Formiranje statističkog niza. Tabelarno i grafičko prikazivanje podataka. Relativni brojevi.

Srednje vrijednosti. Aritmetička sredina, medijan, mod. Aritmetička sredina aritmetičkih sredina. Srednja vrijednost relativnih brojeva. Harmonijska sredina. Geometrijska sredina.

Mjere disperzije. Raspon varijacije. Interkvartil. Koeficijent kvartilne devijacije. Srednje apsolutno odstupanje. Varijanca. Standardna devijacija. Koeficijent varijacije.

Mjere asimetrije. Mjera zaobljenosti. Standardizirano obilježje.

Regresijska analiza.

Analiza vremenskih nizova. Individalni indeksi. Skupni indeksi. Trend.

Teorijske distribucije i varijable.

Osnovni skup i uzorak. Procjene nepoznatih karakterstika osnovnog skupa.

Vrste izvođenja nastave:

vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
vježbe vježbanje, postavljanje i rješavanje problema koristiti statističke računalne programe aktivnost studenata na vježbama, rješavanje problema, kontinuirana provjera znanja
vježbe vježbanje, postavljanje i rješavanje problema opisati podatke grafički i tabelarno aktivnost studenata na vježbama, rješavanje problema, kontinuirana provjera znanja
samostalni istraživački zadatak samostalna statistička obrada terenskog istraživanja pripremiti istraživanje samostalno istraživanje, pisano izvješće, prezentacija rezultata istraživanja, zadaće
samostalni istraživački zadatak samostalna statistička obrada terenskog istraživanja provesti istraživanje i prikupiti podatke samostalno istraživanje, pisano izvješće, prezentacija rezultata istraživanja, zadaće
samostalni istraživački zadatak samostalna statistička obrada terenskog istraživanja analizirati rezultate dobivene istraživanjem samostalno istraživanje, pisano izvješće, prezentacija rezultata istraživanja, zadaće

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Istraživanje, Kontinuirana provjera znanja, Pohađanje nastave, Zadaće

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Istraživanje 0,54 15%
Kontinuirana provjera znanja 1,2 70%
Pohađanje nastave 0,72 0%
Zadaće 0,54 15%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Na kolegiju student može ostvariti maksimalno 200 ocjenskih bodova što čini 100% ocjene. Za prolaznu ocjenu potrebno je minimalno 110 ocjenskih bodova, odnosno 55%.

Maksimalni broj ocjenskih bodova koje studenti mogu ostvariti za pojedine elemente praćenja i provjeravanja iznosi: kontinuirano provjeravanje znanja (dva kolokvija) ili završni pismeni ispit: 140 bodova (za prolaz potrebno minimalno 77 bodova (55%), odnosno po kolokviju minimalno 28 bodova (40%) s tim da ukupni broj bodova oba kolokvija mora biti minimalno 77 bodova (55%)), samostalno istraživanje: 30 bodova, zadaće: 30 bodova.

Pretvaranje ocjenskih bodova u ocjenu vrši se prema sljedećoj skali: 110-124 ocjenskih bodova (55%-62%) = dovoljan (2), 125-159 ocjenskih bodova (63%-79%) = dobar (3), 160-179 ocjenskih bodova (80%-89%) = vrlo dobar (4), 180-200 ocjenskih bodova (90%-100%) = izvrstan (5).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student ostvaruje pravo na potpis i polaganje ispita ako je pohađao barem 70% nastave.

 

 

Obavezna literatura:

  1. Vaughan, L. Statistical methods for the information professional. Medford: Information Today, 2001.
  2. Petz, B.  Osnovne statističke metode za nematematičare. 5. izd. Jastrebarsko : Naklada Slap, 2004

Dopunska literatura:

  1. Sagadin, J. Statistične metode za pedagoge. Maribor : Obzorja, 2003
  2. Hill, T., Lewicki, P. Statistics: Methods and Applications - A Comprehensive Reference for Science, Industry, and Data Mining, StatSoft, Inc., Tulsa, 2006.
  3. Šošić, I. Primijenjena statistika, 2. izmijenjeno izd., Zagred: Školska knjiga, 2006.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Baza podataka o prisustvovanju nastavi, obavljenim zadatcima, pročitanoj literaturi i aktivnosti studenata; upitnik vezano uz kvalitetu korištenih statističkih paketa

Ostale informacije: