Jugoslavija u hladnom ratu

 

Naziv kolegija:
Jugoslavija u hladnom ratu
Šifra ISVU:
161684
Šifra MOZVAG:
ID07
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA POVIJEST

Studij
Godina
Semestar
Status
POVIJEST - DIPLOMSKI (dvopredmetni studij - nastavnički smjer)
1.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Josipović Batorek, Slađana
30
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj nastave je stjecanje temeljnih obavijesti i znanstveno utvrđenih znanja o položaju Jugoslavije u razdoblju hladnog rata povezivanjem različitih svjetskih zbivanja koji su utjecali na taj položaj, te posljedice istih.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

  • definirati položaj Jugoslavije u vrijeme hladnog rata s obzirom na njenu neutralnost i geostrateški položaj u graničnom području između dvaju vojno-političkih blokova.
  • analizirati američku i sovjetsku politiku prema Jugoslaviji u određenim kriznim zbivanjima u Jugoslaviji, te utjecaj svršetka hladnoratovskog razdoblja na njenu budućnost, tj. na njen raspad
  • vrednovati događaje i pojave u navedenom razdoblju na temelju izvorne građe i literature
  • argumentirano raspravljati o događajima i pojavama značajnim za hladnoratovsko razdoblje

Sadržaj predmeta:

Izborni kolegij daje analizu položaja Jugoslavije u vrijeme hladnog rata s obzirom na njenu neutralnost i geostrateški položaj u graničnom području između dvaju vojno-političkih blokova. Posebno će se obraditi uloga Jugoslavije, kao jedne od osnivača pokreta nesvrstanih, u posebno kriznim svjetskim zbivanjima. Analizirat će se američka i ruska politika prema Jugoslaviji u određenim kriznim zbivanjima u Jugoslaviji, te utjecaj svršetka hladnoratovskog razdoblja na njenu budućnost, tj. na njen raspad. Nastava se ostvaruje na predavanjima i kroz seminare. Na seminarima je predviđeno aktivno sudjelovanje studenata radom na izvornoj građi i literaturi. Studenti izrađuju pisane radove i usmeno ih prezentiraju. Seminarski rad korespondira s predavanjima i omogućuje aktivno sudjelovanje studenata te uvid u njihovo svladavanje predviđenog programa.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2.1. Nastavna metoda 2.2. Aktivnost studenta 2.3. Ishod učenja 2.4 Metoda procjene
Predavanje Slušanje definirati položaj Jugoslavije u vrijeme hladnog rata s obzirom na njenu neutralnost i geostrateški položaj u graničnom području između dvaju vojno-političkih blokova. kolokvij
predavanje, seminarsko izlaganje, zadatak čitanja i analize literature slušanje izlaganja, seminarski rad, analiza literature, rasprava, sustavno opažanje i zaključivanje analizirati američku i sovjetsku politiku prema Jugoslaviji u određenim kriznim zbivanjima u Jugoslaviji, te utjecaj svršetka hladnoratovskog razdoblja na njenu budućnost, tj. na njen raspad aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad, kolokvij
rasprava
upućivanje studenata na samostalno proučavanje literature i izvora
rad na tekstu
aktivno sudjelovanje u raspravi
samostalna analiza izvora i literature
vrednovati događaje i pojave u navedenom razdoblju na temelju izvorne građe i literature aktivnost na nastavi
Rasprava samostalna analiza literature
aktivno sudjelovanje u raspravi
argumentirano raspravljati o događajima i pojavama značajnim za hladnoratovsko razdoblje aktivnost na nastavi

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Kontinuirana provjera znanja, Pohađanje nastave, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,65 0%
Kontinuirana provjera znanja 0,75 0%
Pohađanje nastave 1,1 0%
Seminarski rad 0,5 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir kontinuirano praćenje (aktivnost na nastavi, priprema za nastavni sat, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje) s 25% udjela u konačnoj ocjeni, završni pisani ispit 55% udjela u konačnoj ocjeni, te seminarski rad s 20% udjela u konačnoj ocjeni. Studenti su za prolaznu konačnu ocjenu obvezni iz svakog pojedinog elemenata praćenja i provjeravanja koji se ocjenjuje ostvariti minimalnu prolaznu ocjenu dovoljan (2).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

  1. T. Jakovina, Treća strana hladnog rata
  2. D. Bekić, Jugoslavija u hladnom ratu

Dopunska literatura:

  1. T. Jakovina, Američki komunistički saveznik

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

  • Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.
  • Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.

Ostale informacije: