Književna životinja

 

Naziv kolegija:
Književna životinja
Šifra ISVU:
157512
Šifra MOZVAG:
HKI02
ECTS:
2
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
1.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Šundalić, Zlata
15
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je kolegija uputiti studente u iščitavanje životinjske kulture u književnim predlošcima hrvatske dopreporodne književnosti. Pri tome će studenti animalističku problematiku – što su životinje čovjeku, a što je čovjek životinjama u osjećajnom životu, jeziku, razonodi, prehrani, simbolici i ostalim područjima života – upoznati dijakronijski (kroz stilske formacije tzv. stare hrvatske književnosti) i sinkronijski (kroz žanrove određenog razdoblja).

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

 • definirati Carstvo Animalia,
 • analizirati animalističku problematiku u književnim predlošcima stare hrvatske književnosti,
 • opisati uključenost zooleksema u normiranost žanra,
 • argumentirati na konkretnim predlošcima tvrdnju da su životinje »dobre za jelo« (Malinowski), ali i »za misao« (Levy-Strauss),
 • usporediti različite autore, žanrove i razdoblja u odnosu na realizirani životinjski svijet u njima, njihovo značenje i funkcije.

Sadržaj predmeta:

Syllabus:

 1. Uvod u kolegij
 2. Definicija i klasifikacija carstva Animalia (Aristotel, Carl von Linnė, Buffon, Jorge Luis Borges)
 3. Čovjek i životinja (šest načina odnosa prema životinji)
 4. Antropomorfizam i zoomorfizam
 5. Prva umjetnost (Lascaux, Altamira), Egipatski i grčki panteon
 6. Životinje u Bibliji i biblijskoj duhovnosti
 7. Životinja i hrvatska srednjovjekovna književnost (ptica, gavran, jednorog, krastača)
 8. Životinja i hrvatska književnost humanizma i renesane (rajska ptica u Časoslovu Farnese; Mavro Vetranović, Pjesanca šturku; Sabo Bobaljević, Vuk, to je vuk; Dinko Ranjina, Kad miša skup vidi, reče mu: prijatelju)
 9. Životinja u Marulićevu stvaralaštvu (Tužaljka protiv ubojice psa Mora, Evanđelistar)
 10. Malahne životinje u hrvatskoj književnosti renesanse
 11. Životinja u Držićevu stvaralaštvu
 12. Životinja i hrvatska književnost baroka (Ivan Bunić Vučić, O ovčice, krotko stado, Čim leptir doleti na plamen od svijeće; Fran Krsto Frankopan, Buhe bantuju Zoricu)
 13. Životinja i hrvatska književnost 18. stoljeća (A. Draganić, Plač Marka Koćine u izgubljenju svog tovara u Zavalatici; Antun Gleđević, Bravac)
 14. Evaluacija predmeta

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2.1. Nastavna aktivnost 2.2. Aktivnost studenta 2.3. Ishod učenja 2.4. Metoda procjene
predavanje slušanje, pisanje definirati Carstvo Animalia usmeni ispit
predavanje
rad na tekstu
slušanje, prikupljanje podataka na zadanu temu analizirati
animalističku problematiku u književnim predlošcima stare hrvatske književnosti
usmeni ispit
pismeni ispit
predavanje
seminar
slušanje, govorenje (usmeno izlaganje) opisati uključenost zooleksema u normiranost žanra usmeni ispit
rad na tekstu slušanje, govorenje (diskutiranje) argumentirati na konkretnim predlošcima tvrdnju da su životinje »dobre za jelo« (Malinowski), ali i »za misao« (Levy-Strauss) aktivnost studenata u nastavi
pisani ispit
predavanje slušanje, pisanje, govorenje (diskutiranje) usporediti različite autore, žanrove i razdoblja u odnosu na realizirani životinjski svijet u njima, njihovo značenje i funkcije usmeni ispit
pisani ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pismeni ispit 0,8 0%
Pohađanje nastave 0,8 0%
Seminarski rad 0,2 0%
Usmeni ispit 0,2 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjena iz završnoga pisanog ispita i ocjena iz završnoga usmenog ispita: 80% konačne ocjene čini ocjena iz završnoga pisanog ispita, a 20% konačne ocjene čini ocjena iz završnoga usmenog ispita.

Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja student može ostvariti maksimalno 100 ocjenskih bodova, što čini 100% ocjene. Za prolaznu ocjenu student treba ostvariti minimalno 60 ocjenskih bodova ili 60% ocjene.

Skala je ocjenjivanja sljedeća: 60%–69,9% = dovoljan (2), 70%–79,9% = dobar (3), 80%–89,9% = vrlo dobar (4), 90%–100% = izvrstan (5).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student je obvezan redovito pohađati nastavu predavanja i seminara (dopuštena su tri izostanka, tj. tri sata s predavnaja i tri sata sa seminara), napisati jedan seminarski rad koji se i usmeno izlaže te položiti pisani i usmeni ispit.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Nikola Visković, Životinja i čovjek: prilog kulturnoj zoologiji, Književni krug, Split, 1996. (poglavlja: »Kulturna zoologija«, »Životinje u kulturi«, str. 9–259)
 2. Kulturni bestijarij, urednice Suzana Marjanić i Antonija Zaradija Kiš, Biblioteka Etnografija, Institut za etnologiju i folkloristiku, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2007. (I. Biblijska duhovnost životinja, II. Mitske i etno faune, V. Litterarum bestia, str. 11–306, 429–527)
 3. Književna životinja. Kulturni bestijarij, II. dio, urednice Suzana Marjanić i Antonija Zaradija Kiš, Biblioteka Etnografija, Institut za etnologiju i folkloristiku, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2012. (Pripomena, I. Mitske i etno književne životinje, II. Književno srednjovjekovlje i humanizam životinja, III. Književa renesansa, manirističke i barokne životinje, str. 11–596)

Na početku semestra svake nove akademske godine studenti dobivaju opširniji popis literature, u kojemu se navode knjige i rasprave koje su se u međuvremenu pojavile.

Dopunska literatura:

 1. Kulturna animalistika: zbornik radova, urednici Nenad Cambi i Nikola Visković, Književni krug, Split, 1998.
 2. Zlata Šundalić, Životinja i Vidra: o životinjskome svijetu u djelu Marina Držića, Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Osijek, 2009.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Studentska anketa.

Ostale informacije: