Filozofija uma

 

Naziv kolegija:
Filozofija uma
Šifra ISVU:
161672
Šifra MOZVAG:
F208
ECTS:
5
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA FILOZOFIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
FILOZOFIJA - PREDDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
2.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Žitko, Pavao
30
0
0
Uzunić, Mislav
0
0
30

 

Ciljevi i zadaci:

Izložiti temeljne probleme i teorije suvremene filozofije uma te ukazati povijesne korijene suvremene filozofije uma. Pokazati od koje mjere se teorije suvremene filozofije uma i kognitivnih znanosti nadovezuju na teoretske postavke klasičnih filozofskih učenja.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

 • Prepoznati u klasičnim i suvremenim filozofskim učenjima problematiku koju obrađuje i istražuje filozofija uma.
 • Jasno izložiti temeljne odrednice osnovnih teorija filozofije uma.
 • Analizirati argumente koji potkrepljuju ili opovrgavaju određenu teoriju.
 • Objasniti sličnosti i razlike različitih teorija uma
 • Zauzeti vlastiti stav o zadanom problemu i argumentirano ga izložiti

Sadržaj predmeta:

Povijesni razvoj pojmova i filozofskih učenja koja obrađuju pitanja svijesti, spoznaje te odnosa uma (duše) i tijela.

Na predavanjima i seminarima razmatrati će se problemi: teorije naravi uma i njegova odnosa spram tijela (dualizam, idealizam, biheviorizam, eliminativizam, fizikalizam funkcionalizam, kognitivizam); osnovna obilježja svijesti i teorije svijesti, mentalne aktivnosti i vrste mentalnih sadržaja.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2. 1. Nastavna aktivnost 2. 2. Aktivnost studenta 2. 3. Ishod učenja 2. 4 Metoda procjene
predavanje, seminarsko izlaganje, zadatak čitanja i analize primjera, grupna rasprava slušanje izlaganja, analiza literature, aktivno sudjelovanje prepoznati u klasičnim i suvremenim filozofskim učenjima problematiku koju obrađuje i istražuje filozofija uma aktivnost studenata u nastavi, kolokvij
predavanje, seminarsko izlaganje, zadatak čitanja i analize primjera slušanje izlaganja, postavljanje i rješavanje problema, aktivno sudjelovanje jasno izložiti temeljne odrednice osnovnih teorija filozofije uma aktivnost studenata u nastavi, kolokvij
predavanje, seminarsko izlaganje, zadatak čitanja i analize primjera slušanje izlaganja, postavljanje i rješavanje problema, aktivno sudjelovanje analizirati argumente koji potkrepljuju ili opovrgavaju određenu teoriju aktivnost studenata na nastavi, seminarski rad
predavanje, seminarsko izlaganje, zadatak čitanja i analize primjera slušanje izlaganja, postavljanje i rješavanje problema, aktivno sudjelovanje objasniti sličnosti i razlike različitih teorija uma aktivnost studenata na nastavi, seminarski rad
predavanje, seminarsko izlaganje, zadatak čitanja i analize primjera, grupna rasprava rasprava, sustavno opažanje i zaključivanje, postavljanje i rješavanje problema zauzeti vlastiti stav o zadanom problemu i argumentirano ga izložiti aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Kontinuirana provjera znanja, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,1 0%
Kontinuirana provjera znanja 0,5 0%
Pismeni ispit 2 0%
Pohađanje nastave 1,5 0%
Seminarski rad 0,7 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Rad studenta na predmetu vrednovat će se i ocjenjivati tijekom nastave, na kolokvijima tijekom semestra, i kroz pozitivno ocijenjen seminarski rad. Kolokviji 40% bodova, seminarski rad 40 % bodova, a pohađanje nastave i aktivnost na nastavi 20 % bodova. Student može ostvariti maksimalno 100 ocjenskih bodova, što čini 100 % ocjene

Ocjena se izračunava na sljedeći način:

(seminarski rad x 0,4) + (kolokvij x 0,4) + (aktivnost u nastavi x 0,2)

Primjer izračunavanja ocjene:

seminarski rad 4

kolokvij 3

aktivnost na nastavi 5

(4x0,4) + (3x0,4) + (5x0,2) =1,6 +1,2 + 1=3,8

konačna ocjena vrlo dobar

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 • redovito pohađanje nastave (prisutnost preko 70 % – uvjet za potpis);
 • aktivno sudjelovanje u nastavi;
 • polaganje kolokvija tijekom semestra
 • izrada sintetičnog seminarskog rada

 

 

Obavezna literatura:

 1. Descartes, R., Metafizičke meditacije, Demetra, Zagreb, 1993.
 2. Hume, D., Istraživanje o ljudskom razumu, Zagreb : Naprijed, 1988
 3. Locke, J., Ogled o ljudskom razumu, Naklada Breza, Zagreb, 2007
 4. Miščević, N., S. Prijić (ur.), Filozofija psihologije: zbornik tekstova, Hrvatski kulturni dom, Rijeka, 1993,

Dopunska literatura:

 1. Heil, J.,Philosophy of Mind: A Contemporary Introduction, Routledge, New York/ London, 2004.
 2. Chalmers, D. J., Philosophy of Mind: Clasical and Contemporary Readings, Oxford University Press, Oxford, 2002.
 3. Chalmers, D. J., The Conscious Mind: In Search of a Theory of Conscious Experience, Oxford University Press, Oxford, 1996.
 4. Prinz, J., Furnishing the Mind: Concepts and Their Perceptual Basis, MIT Press, Cambridge MA, 2002.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

 • Provedba sveučilišne studentske ankete za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete sadržaja predmeta u skladu s procjenom Stručnog vijeća studija filozofije

Ostale informacije: