Filozofija književnosti

 

Naziv kolegija:
Filozofija književnosti
Šifra ISVU:
174140
Šifra MOZVAG:
FI403
ECTS:
2
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA FILOZOFIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
FILOZOFIJA -PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
1.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Volarević, Martina
30
0
0

 

Ciljevi i zadaci:

Izložiti filozofske temelje znanosti o književnosti. Na predavanjima će se ispitat tradicionalni izvori proučavanja književnosti kao i filozofsko utemeljenje književnih teorija dvadesetoga stoljeća.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

 • -Prepoznati određeni pristup književnom djelu
 • -Jasno izložiti temeljne odrednice određene književne teorije i njihovo filozofsko utemeljenje
 • -Analizirati određeno književno djelo u skladu s određenom književnom teorijom
 • Objasniti sličnosti i razlike različitih modusa pristupa književnom tekstu
 • -Zauzeti vlastiti stav o zadanom problemu i argumentirano ga izložiti

Sadržaj predmeta:

Temelji znanosti o književnosti. Ideja i svrha filozofije književnosti. Aristotelova teorija književnih vrsta i mimetičkih postupaka. Istina i književno djelo – mimeza. Književnost i emocije –katarza. Hegelov pojam književnosti. Filozofska interpretacija književnih djela. Vrijednost književnog djela. Suvremene književne teorije: formalizam, nova kritika, učenje o interpretaciji, fenomenološka analiza teksta, teorija recepcije, strukturalizam, dekonstrukcija

Vrste izvođenja nastave:

seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2. 1. Nastavna aktivnost 2. 2. Aktivnost studenta 2. 3. Ishod učenja 2. 4 Metoda procjene
predavanje, seminarsko izlaganje, zadatak čitanja i analize primjera, grupna rasprava slušanje izlaganja, analiza literature, aktivno sudjelovanje prepoznati određeni pristup književnom djelu aktivnost studenata u nastavi, kolokvij
predavanje, seminarsko izlaganje, zadatak čitanja i analize primjera slušanje izlaganja, postavljanje i rješavanje problema, aktivno sudjelovanje jasno izložiti temeljne odrednice određene književne teorije i njihovo filozofsko utemeljenje aktivnost studenata u nastavi, kolokvij
predavanje, seminarsko izlaganje, zadatak čitanja i analize primjera slušanje izlaganja, postavljanje i rješavanje problema, aktivno sudjelovanje analizirati određeno književno djelo u skladu s određenom književnom teorijom aktivnost studenata na nastavi,
predavanje, seminarsko izlaganje, zadatak čitanja i analize primjera slušanje izlaganja, postavljanje i rješavanje problema, aktivno sudjelovanje objasniti sličnosti i razlike različitih modusa pristupa književnom tekstu aktivnost studenata na nastavi,
predavanje, seminarsko izlaganje, zadatak čitanja i analize primjera, grupna rasprava rasprava, sustavno opažanje i zaključivanje, postavljanje i rješavanje problema zauzeti vlastiti stav o zadanom problemu i argumentirano ga izložiti aktivnost studenata u nastavi,

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Kontinuirana provjera znanja, Pismeni ispit, Pohađanje nastave

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,1 0%
Kontinuirana provjera znanja 0,3 0%
Pismeni ispit 0,85 0%
Pohađanje nastave 0,75 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

pohađanje nastave i aktivnost na nastavi 20 % bodova. Student može ostvariti maksimalno 100 ocjenskih bodova, što čini 100 % ocjene

Ocjena se izračunava na sljedeći način:

 (kolokvij x 0,8) + (aktivnost u nastavi x 0,2)

Primjer izračunavanja ocjene:

Primjer izračunavanja ocjene:

kolokvij 3

aktivnost na nastavi 5

(3x0,8) + (5x0,2) =2,4 + 1=3,4

konačna ocjena dobar

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

- redovito pohađanje nastave (prisutnost preko 70 % – uvjet za potpis);

- aktivno sudjelovanje u nastavi;

- polaganje kolokvija tijekom semestra

 

 

Obavezna literatura:

 1. Aristotel, O pjesničkom umijeću, Školska knjiga, Zagreb, 2005
 2. Hegel, F.W., Estetika, BIGZ, Beograd, 1986 (drugi svezak 362-640)
 3. Solar, M., Filozofija književnosti, SNL, Zagreb, 1985
 4. Beker M. Suvremene književne teorije, Sveučilišna naklada Liber, Zagreb, 1986
 5. Culler J., Strukturalistička poetika, Srpska književna zadruga, Beograd, 1990
 6. Culler J., O dekonstrukciji, Globus, Zagreb, 1991

Dopunska literatura:

 1. Tomaševski, Boris, Teorija književnost, Matica hrvatska, 1998, Zagreb
 2. Richards, I.A., Načela književne kritike, Veselin Masleša, Sarajevo, 1964
 3. Staiger, E., Umeće tumačenja, Posveta, Beograd, 1978
 4. Ingarden R., Doživljaj umjetničko djelo i vrednost, Nolit, Beograd, 1971
 5. Jauss H.R., Estetika recepcije, Nolit, Beograd, 1978
 6. Lotman, J.M., Struktura umjetničkog teksta, Nolit, Beograd, 1976
 7. Derrida J. O gramatologiji, Veselin Masleša, Sarajevo 1976

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

 • Provedba sveučilišne studentske ankete za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete sadržaja predmeta u skladu s procjenom Stručnog vijeća studija filozofije

Ostale informacije: