Prevođenje tekstova ekonomske struke

 

Naziv kolegija:
Prevođenje tekstova ekonomske struke
Šifra ISVU:
50608
Šifra MOZVAG:
EL023
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
engleski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - DIPLOMSKI (dvopredmetni studij - prevoditeljski smjer)
1.g., 2.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Vidaković Erdeljić, Dubravka
15
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je predmeta upoznati studente s temeljnim pojmovima neophodnim za potpuno razumijevanje i profesionalno prevođenje tekstova gospodarske struke te tako proširiti i nadograditi njihovo jezično znanje, a osobito pridonijeti poboljšanju njihove sposobnosti prevođenja takvih tekstova s engleskog jezika na hrvatski, te s hrvatskoga na engleski jezik

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • pravilno se koristiti terminologijom vezanom za ekonomsku struku
 • samostalno pretraživati različite izvore kako bi se došlo do značenja novih/nepoznatih izraza
 • primijeniti konvencije pisanog izražavanja u ekonomskoj struci
 • prevoditi tekstove ekonomske tematike s engleskog na hrvatski jezik uz priručnike
 • prevoditi tekstove ekonomske tematike s hrvatskog na engleski jezik uz priručnike
 • vrednovati kvalitetu i prirodnost tuđih, a potom i vlastitih prijevoda

Sadržaj predmeta:

Predavanja će se koncentrirati na istraživanje terminologije, odnosno stručnog vokabulara ekonomske struke, te na definiranje potrebne baze znanja za uspješno razumijevanje i prevođenje. Analizirat će se tekstovi iz različitih izvora (poslovna pisma, stručna i znanstvena literatura, časopisi, dnevni tisak, poslovni dokumenti, zakoni i propisi). Ukazat će se ukratko i na gramatička obilježja koja karakteriziraju tu vrstu tekstova, te na interkulturalne aspekte koji mogu zapriječiti potpuno razumijevanje.

Vježbe će uključiti niz praktičnih zadataka, od analize terminologije i konvencija pisanog izražavanja u ovom području do pretraživanja rječnika i ostalih priručnika kako bi se pronašli odgovarajući termini. Prevodit će se odabrani dijelovi tekstova i pritom zajednički identificirati i analizirati poteškoće na koje se nailazi pri prevođenju (npr. neologizmi, idiomi, igre riječi, metafore itd).

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje, seminarsko izlaganje, zadatak čitanja i analize primjera, samostalni istraživački zadatak slušanje izlaganja, postavljanje i rješavanje problema, samostalna analiza izvora literature, aktivno sudjelovanje pravilno se koristiti terminologijom vezanom za ekonomsku struku pismeni ispit, portfolio, samostalno istraživanje, aktivnost studenta u nastavi
predavanje, seminarsko izlaganje, zadatak čitanja i analize primjera, samostalni istraživački zadatak slušanje izlaganja, postavljanje i rješavanje problema, samostalna analiza izvora literature, aktivno sudjelovanje samostalno pretraživati različite izvore kako bi se došlo do značenja novih/nepoznatih izraza pismeni ispit, portfolio, samostalno istraživanje, aktivnost studenta u nastavi
predavanje, seminarsko izlaganje, zadatak čitanja i analize primjera, radionica, samostalni istraživački zadatak slušanje izlaganja, postavljanje i rješavanje problema, samostalna analiza izvora literature, aktivno sudjelovanje primijeniti konvencije pisanog izražavanja u ekonomskoj struci pismeni ispit, portfolio, samostalno istraživanje, aktivnost studenta u nastavi
predavanje, seminarsko izlaganje, zadatak čitanja i analize primjera, samostalni istraživački zadatak slušanje izlaganja, postavljanje i rješavanje problema, samostalna analiza izvora literature, aktivno sudjelovanje prevoditi tekstove ekonomske tematike s engleskog na hrvatski jezik uz priručnike pismeni ispit, portfolio, samostalno istraživanje, aktivnost studenta u nastavi
predavanje, seminarsko izlaganje, zadatak čitanja i analize primjera, samostalni istraživački zadatak slušanje izlaganja, postavljanje i rješavanje problema, samostalna analiza izvora literature, aktivno sudjelovanje prevoditi tekstove ekonomske tematike s hrvatskog na engleski jezik uz priručnike pismeni ispit, portfolio, samostalno istraživanje, aktivnost studenta u nastavi
predavanje, seminarsko izlaganje, zadatak čitanja i analize primjera, samostalni istraživački zadatak slušanje izlaganja, postavljanje i rješavanje problema, samostalna analiza izvora literature, aktivno sudjelovanje vrednovati kvalitetu i prirodnost tuđih, a potom i vlastitih prijevoda pismeni ispit, portfolio, samostalno istraživanje, aktivnost studenta u nastavi

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kolokvij, Pohađanje nastave, Portfolio

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kolokvij 1,25 0%
Pohađanje nastave 0,75 0%
Portfolio 1 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Ocjenjivanje se provodi na temelju sudjelovanja u nastavi, kraćih samostalnih zadataka skupljenih u portfolio, te dva pismena testa iz prevođenja tijekom semestra. Završni ispit polažu samo studenti koji ne dobiju prolaznu ocjenu na testovima.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

 1. *** Izbor aktualnih autentičnih stučnih tekstova.
 2. Špiljak, Višnja (ur.) (2000). Englesko-hrvatski poslovni rječnik. Zagreb: Masmedia.
 3. Ivir, V.(1993). Hrvatsko-engleski poslovno-upravni rječnik. Zagreb: Školska knjiga.
 4. Radoš, Lj., M. Meler (2002). Englesko-hrvatski rječnik nazivlja u marketingu. Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku.

Dopunska literatura:

 1. *** (1998). Oxford Dictionary of Business English. Oxford University Press.
 2. Ashley, A.(1999). A Handbook of Commercial Correspondence. Oxford University Press.
 3. Strutt, P.(1992). Longman Business English Usage. London: Longman.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Provođenje ankete sa studentima po završetku kolegija

Ostale informacije: