Književnost i film

 

Naziv kolegija:
Književnost i film
Šifra ISVU:
97161
Šifra MOZVAG:
EL062
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
engleski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - DIPLOMSKI (dvopredmetni studij - nastavnički smjer)
1.g., 2.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Matek, Ljubica
15
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj kolegija je pomoću postulata narativne teorije analizirati na koji se način književni tekstovi prevode u medij filma  te razmotriti na koji način filmska adaptacija “stvara” (interpretira) tekst. Pokušat ćemo utvrditi temeljne ideološke i formalne razlike između teksta i filma te jesu li neki prozni tekstovi  pogodniji za ekranizaciju i zašto. Također ćemo pokušati utvrditi što je prilikom procesa adaptacije teksta u film izgubljeno, odnosno je li stvorena neka dodatna vrijednost, nepostojeća u izvornom tekstu.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 1. prepoznati temeljne narativne tehnike prozne književnosti i filma
 2. kritički usporediti dva različita medija (književni predložak i filmsku adaptaciju) koristeći temeljne spoznaje iz područja naratologije
 3. primjenjivati etičke standarde pri izradi znanstvenih radova
 4. kritički analizirati književne predloške i filmske adaptacije
 5. procijeniti vrijednost književnog predloška i njegove filmske adaptacije u samostalnom znanstveno0istraživačkom radu

Sadržaj predmeta:

Kolegij temeljem spoznaja iz područja narativne teorije proučava odnos književnog predloška i njegove filmske adaptacije. Čitatelj/gledatelj često biva razočaran filmskom adaptacijom ili pak književnim predloškom. Razlog tome su razlike koje nastaju u procesu prevođenja jednog medija u drugi. Analizirajući narativni diskurs teksta i filma, pokušat ćemo utvrditi koje su snage i slabosti tih dvaju medija te koje narativne tehnike koriste. Kolegij se neće baviti tehničkim detaljima filmske produkcije,  no studenti će biti upoznati s temeljnim filmskim narativnim strategijama.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanja, seminari slušanje izlaganja, čitanje i analiza literature, gledanje filmova (samostalno kod kuće kao priprema za nastavu), rasprava (javni govor)/usmeno izražavanje na stranom jeziku prepoznati temeljne narativne tehnike prozne književnosti i filma aktivnost studenata u nastavi, pismeni ispit
predavanja, seminari slušanje predavanja, čitanje i analiza literature, gledanje i analiza filma, slušanje izlaganja kolega, javni govor/usmeno izražavanje na stranom jeziku /rasprava, sustavno opažanje i zaključivanje kritički usporediti dva različita medija (književni predložak i filmsku adaptaciju) koristeći temeljne spoznaje iz područja naratologije usmeno izlaganje, aktivnost u nastavi, pismeni ispit, pismeni rad
predavanja, seminari čitanje i analiza literature, istraživanje, zaključivanje, pismeno izražavanje na stranom jeziku. primjenjivati etičke standarde pri izradi znanstvenih radova pismeni rad
predavanja, seminari čitanje i analiza literature, istraživanje, zaključivanje, usmeno izražavanje na stranom jeziku. kritički analizirati književne predloške i filmske adaptacije usmeno izlaganje
samostalni istraživački zadatak postavljanje i rješavanje problema, samostalno istraživanje, izrada projekta, analiza literature, sustavno opažanje i zaključivanje, pismeno izražavanje na stranom jeziku procijeniti vrijednost književnog predloška i njegove filmske adaptacije u samostalnom znanstveno0istraživačkom radu pismeni rad

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirana provjera znanja, Pohađanje nastave, Seminarski rad, Usmeno izlaganje

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirana provjera znanja 0,9 0%
Pohađanje nastave 0,75 0%
Seminarski rad 0,75 0%
Usmeno izlaganje 0,6 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Od studenata se očekuje da na sat dođu potpuno pripremljeni i aktivno sudjeluju u raspravi.

Konačna ocjena izračunat će se na temelju:

usmenog izlaganja (40%), seminarskog rada (40%), te portfolia sa istraživačkim temama (20%).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

 1. Bronte, Emily. Wuthering Heights  - Wuthering Heights, dir. William Wyler (1939) and Wuthering Heights, dir. Peter Kosminsky (1992)
 2. Conrad, Joseph. Heart of Darkness – Apocalypse Now  – dir. Francis Ford Coppola (1979)
 3. Shelley, Mary. Frankenstein -  Mary Shelley’s Frankenstein, dir. Kenneth Branagh (1994)
 4. Burgess, Anthony. A Clockwork Orange. – A Clockwork Orange, dir. Stanley Kubrick (1971)
 5. Greene, Graham. The End of the Affair – The End of the Affair, dir. Neil Jordan (1999)
 6. James, Henry. The Turn of the Screw – The Innocents, dir. Jack Clayton, (1962)
 7. Du Maurier, Daphne. Rebecca – Rebecca, dir. Alfred Hitchcock (1940)
 8. F. S. Fitzgerald, The Great Gatsby – The Great Gatsby, dir. Jack Clayton (1974)
 9. Yates, Richard, Revolutionary Road – Revolutionary Road, dir. Sam Mendes (2008)
 10. Orwell, George, Nineteen Eighty-Four – 1984, dir. Michael Anderson (1956) and  Nineteen Eighty-Four , dir. Michael Radford (1984)

Dopunska literatura:

 1. Kamilla Elliott. Rethinking the Novel/ Film Debate. Cambridge UP, 2009.
 2. Andrew, Dudley. Concepts in Film Theory. Oxford: Oxford UP, 1984.
 3. Bordwell, David and Kristin Thompson. Film Art. An Introduction. 8th ed. New York: McGraw-Hill, 2008.
 4. Narratology: An Introduction. Ed. José Angel García Landa and Susana Onega. London: Longman, 1996. 
 5. Bal, Mieke. Narratology. Introduction to the Theory of Narrative.. 3rd ed. Toronto: U of Toronto P, 2009.
 6. Kamilla Elliott. Theorizing Adaptation. Oxford UP, 2020.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Provedba anonimne ankete nakon  održanih predavanja, analiza uspjeha studenata.

Individualne konzultacije.

Ostale informacije: