Medicina starih civilizacija

 

Naziv kolegija:
Medicina starih civilizacija
Šifra ISVU:
161681
Šifra MOZVAG:
ID27
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA POVIJEST

Studij
Godina
Semestar
Status
POVIJEST - DIPLOMSKI (dvopredmetni studij - nastavnički smjer)
1.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Đukić, Zlatko
30
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Povijesno prikazati sve aspekte medicine starih civilizacija u svijetu i naglasiti pozornost na malu i nepotpunu istraženost tematike.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz kolegija student će moći:

- vrednovati  čovjeka i razloge njegova liječenja, identificirati činjenice na dostignuća povijesnih znanosti u ovom području

- analizirati različita povijesno-medicinska rješenja u medicini starih civilizacija

- protumačiti  razvitak medicine tijekom starog vijeka

- procijeniti ulogu i značaj liječnika medicine starih civilizacija;

Sadržaj predmeta:

Predmet obuhvaća pregled povijesti medicine starih civilizacija: Mezopotamija, Egipat, Židovi, Indija, Kina, Grčka, Rim, pregled povijesti medicine kroz daljnja stoljeća, povijest stomatologije, povijesnomedicinski fotoesej, povijesnomedicinski vremeplov, znameniti liječnici i znanstvenici medicine, prisege i molitve liječnika, medicinske djelatnosti u zakonicima staroga vijeka, te proučavanje izvorne građe koja čini temelj današnje medicine.

Terenska nastava u Zagrebu, u muzeju Medicine, dva sata.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2.1. Nastavna metoda 2.2. Aktivnost studenta 2.3. Ishod učenja 2.4 Metoda procjene
Predavanje
 
Slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava, pisanje seminarskog rada i izlaganje Vrednovati  čovjeka i razloge njegova liječenja, identificirati činjenice na dostignuća povijesnih znanosti u ovom području; Pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad
Analiza vizualnih i video sadržaja Sustavno opažanje i zaključivanje, samostalna analiza literature analizirati različita povijesno-medicinska rješenja u medicini starih civilizacija; Pismeni ispit
Seminarski rad
Aktivnost na nastavi
Rasprava Uspoređivanje primjera i zaključivanje,
Aktivno sudjelovanje u raspravi
protumačiti  razvitak medicine tijekom starog vijeka; Pismeni ispit
Seminarski rad
Aktivnost na nastavi
Traženje i analiziranje primjera,
Rad na tekstu
Samostalna analiza teksta,
Uspoređivanje primjera i zaključivanje,
 
procijeniti ulogu i značaj liječnika medicine starih civilizacija; Pismeni ispit
Seminarski rad
Aktivnost na nastavi

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pismeni ispit 0,75 0%
Pohađanje nastave 1,12 0%
Seminarski rad 0,38 0%
Usmeni ispit 0,75 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Samostalno korištenje i analiza literature, pisanje seminara i usmeno izlaganje.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

  1. L. Glesinger, Povijest medicine, Školska knjiga, Zagreb, 1978.
  2. M. D. Grmek – A. Budak, Uvod u medicinu, 9. preuređeno i dopunjeno izdanje, Nakladni zavod Globus, Zagreb, 1996.
  3. A. Škrobonja – A. Muzur – V. Rotschild, Povijest medicine za praktičare, Adamić, Rijeka, 2003.
  4. M. Višić, Zakonici drevne Mesopotamije, Sarajevo, 1989.

Dopunska literatura:

  1. B. Belicza, Čitanka iz povijesti medicine, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1983.
  2. M. D. Grmek, Bolesti u osvit zapadne civilizacije, Globus, Zagreb, 1989.
  3. B. Kesić, Zaštita zdravlja u pomorskom saobraćaju nekad i danas, Pomorski zbornik, sv. I. (ed. JAZU), Zagreb, 1962, str. 373-390.
  4. Medicinska enciklopedija, knjiga 5. Povijest medicine, str. 354-394., Leksikografski zavod, II. izdanje, Zagreb, 1970.
  5. A. Romac, Rimsko pravo, Zagreb 1989. i druga izdanja
  6. H. Tartalja, Brodske ljekarne, Pomorski zbornik, sv. 16, Rijeka, 1978, str. 351-362.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Institucionalni način praćenja kvalitete (anketa).

Ostale informacije: