Engleski kao jezik struke

 

Naziv kolegija:
Engleski kao jezik struke
Šifra ISVU:
161719
Šifra MOZVAG:
EL087
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
engleski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
1.g., 2.g., 3.g.
ljetni
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Vidaković Erdeljić, Dubravka
15
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je ovog kolegija usvajanje temeljne stručne terminologije na engleskom i hrvatskom jeziku iz područja ekonomije, prava i poljoprivrede, kao i usvajanje uobičajenih kolokacija i institucionaliziranih fraza koje se mogu naći u stručnim tekstovima iz spomenutih područja.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija studenti će moći:

 • objasniti temeljne termine iz obrađivanih struka
 • pravilno i situacijskom kontekstu primjereno primijeniti temeljne termine iz obrađivanih struka u govoru i pismu
 • demonstrirati razumijevanje usmenih izlaganja i pisanih tekstova srednje razine zahtjevnosti iz područja ekonomije, prava i agronomije
 • prevesti stručne tekstove srednje razine zahtjevnosti iz područja ekonomije, prava i agronomije s engleskog na hrvatski jezik i obratno
 • pravilno primijeniti jezični stil i registar stručnih tekstova ciljnog jezika
 • kompetentno se i kritički služiti specijaliziranim rječnicima, leksikonima, bazama podataka i ostalim izvorima dostupnim na Internetu u svrhu prevođenja stručnih termina.

Sadržaj predmeta:

Ovaj kolegij pruža uvid u engleski kao jezik struke te u osobitosti njegova stila i registra u odnosu na opći engleski jezik, primjerice, učestaliju uporabu nominalnih fraza, pasivnih rečenica, izbjegavanje uporabe dvosmislenih riječi itd.

Kolegij obuhvaća analizu autentičnih stručnih tekstova srednje razine zahtjevnosti iz područja ekonomije, prava i agronomije. Studenti također prevode i kraće stručne tekstove iz spomenutih struka s engleskog na hrvatski, kao i u obrnutom smjeru kako bi se uočile razlike između dva jezika, kao i osobitosti pravnih i ekonomskih sustava zemalja engleskog govornog područja. Posebna se pozornost posvećuje i kompetentnom i kritičkom služenju specijaliziranim rječnicima, leksikonima, bazama podataka i ostalim izvorima dostupnim na Internetu u svrhu prevođenja stručnih termina.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA METODA PROCJENE
 • izlaganje
 • seminarska nastava
 • zadatak čitanja i analize primjera
 • radionica
 • slušanje izlaganja
 • postavljanje i rješavanje problema
 • samostalna analiza izvora literature
 • aktivno sudjelovanje
 • objasniti temeljne termine iz obrađivanih struka
 • kratki pismeni zadaci i usmena provjera na satu
 • pismeni ispit po završetku svake cjeline
 • portfolio
 • izlaganje
 • seminarska nastava
 • zadatak čitanja i analize primjera
 • radionica
 • slušanje izlaganja
 • postavljanje i rješavanje problema
 • samostalna analiza izvora literature
 • aktivno sudjelovanje
 • pravilno i situacijskom kontekstu primjereno primijeniti temeljne termine iz obrađivanih struka u govoru i pismu
 • kratki pismeni zadaci i usmena provjera na satu
 • pismeni ispit po završetku svake cjeline
 • portfolio
 • izlaganje
 • seminarska nastava
 • zadatak čitanja i analize primjera
 • radionica
 • slušanje izlaganja
 • postavljanje i rješavanje problema
 • samostalna analiza izvora literature
 • aktivno sudjelovanje
 • demonstrirati razumijevanje usmenih izlaganja i pisanih tekstova srednje razine zahtjevnosti iz područja ekonomije, prava i agronomije
 • kratki pismeni zadaci i usmena provjera na satu
 • pismeni ispit po završetku svake cjeline
 • portfolio
 • izlaganje
 • seminarska nastava
 • zadatak čitanja i analize primjera
 • radionica
 • slušanje izlaganja
 • postavljanje i rješavanje problema
 • samostalna analiza izvora literature
 • aktivno sudjelovanje
 • prevesti stručne tekstove srednje razine zahtjevnosti iz područja ekonomije, prava i agronomije s engleskog na hrvatski jezik i obratno
 • kratki pismeni zadaci i usmena provjera na satu
 • pismeni ispit po završetku svake cjeline
 • portfolio
 • izlaganje
 • seminarska nastava
 • zadatak čitanja i analize primjera
 • radionica
 • slušanje izlaganja
 • postavljanje i rješavanje problema
 • samostalna analiza izvora literature
 • aktivno sudjelovanje
 • pravilno primijeniti jezični stil i registar stručnih tekstova ciljnog jezika
 • kratki pismeni zadaci i usmena provjera na satu
 • pismeni ispit po završetku svake cjeline
 • portfolio
 • izlaganje
 • seminarska nastava
 • zadatak čitanja i analize primjera
 • radionica
 • slušanje izlaganja
 • postavljanje i rješavanje problema
 • samostalna analiza izvora literature
 • aktivno sudjelovanje
 • kompetentno se i kritički služiti specijaliziranim rječnicima, leksikonima, bazama podataka i ostalim izvorima dostupnim na internetu u svrhu prevođenja stručnih termina
 • kratki pismeni zadaci i usmena provjera na satu
 • pismeni ispit po završetku svake cjeline
 • portfolio

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirana provjera znanja, Pohađanje nastave, Portfolio

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirana provjera znanja 1,5 0%
Pohađanje nastave 0,7 0%
Portfolio 0,8 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Rad studenta ocjenjuje se na temelju redovitog pohađanja nastave, izrađenog portfolia i na temelju tri pismena testa tijekom semestra.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 • redovito pohađanje nastave
 • čitanje zadane literature
 • izrada portfolia (kraći prijevodi)
 • tri pismena testa

 

 

Obavezna literatura:

1. Biber, Douglas, and Susan Conrad. 2019. Register, Genre, and Style. Cambridge: Cambridge University Press.

2. Cabré, M. T. (1999) Terminology, Methods and Applications. Amsterdam, Philadelphia: Benjamins Publ.

3. Brown, Gillian D., Sally Rice. 2009. Professional English in Use: Law. Cambridge University Press.

4. MacKenzie, Ian. 2006. Professional English in Use: Finance. Cambridge University Press.

 

Dopunska literatura:

1. Biber, Douglas, and Bethany Gray. 2016. Grammatical Complexity in Academic English. Linguistic Change in Writing. Cambridge: Cambridge University Press..

2. Biber, Douglas, et al. 2009. One Language, Two Grammars?: Differences between British and American English: Noun Phrase Modification. Cambridge: Cambridge University Press

3. Babić, Ante. (2009) Hrvatsko –engleski ekonomski rječnik. Zagreb: Mate

4.         Gačić, Milica. (2010) Englesko-hrvatski rječnik prava i međunarodnih i poslovnih odnosa. Zagreb: Školska knjiga.

5.         Hutchinson, T. and Alan Waters. (1987) English for Specific Purposes- A learning-centered approach. Cambridge:Cambridge University Press.

6.         Ritz, Josip. (1996) Hrvatsko-engleski i englesko-hrvatski agronomski rječnik. Zagreb: Školska knjiga

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

 • Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.

Ostale informacije: