Suvremena američka ratna proza

 

Naziv kolegija:
Suvremena američka ratna proza
Šifra ISVU:
161718
Šifra MOZVAG:
EL107
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
engleski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
2.g., 3.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Poljak Rehlicki, Jasna
30
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Ciljevi kolegija su upoznavanje studenata s nekim od najvažnijih djela američke književnosti koja izravno tematiziraju rat i vojnike te načinom kako ta djela kritiziraju politiku i društvo njihova vremena. Studenti će se tijekom kolegija poticati na aktivno promišljanje o ratu, koji mladićima predstavlja obred sazrijevanja, o PTSP-u, veteranima, odnosima među vojnicima i nadređenima, vojsci kao instrumentu politike, današnjem položaju žena u američkoj vojsci te novim formama izražavanja. Na taj se način potiče razvijanje kritičnosti i otvorenosti prema novim spoznajama i mogućnost sagledavanja iste problematike u vlastitom društvu. Kolegij također pruža vrijedan uvid u povijest, kulturu i politiku SAD-a, a s obzirom na svoju tematiku nudi i interdisciplinarni i komparativni pristup pri analizi pojedinih segmenata. Posebna pozornost posvetit će se liku vojnika i načinima na koje društvo kroz povijest mijenja svoj odnos prema njemu, pri čemu će djelo Anatomija kritike Northropa Fryea poslužiti kao teorijska podloga za analizu.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija studenti će moći:

 • staviti u odnos djela i kulturno-povijesno okružje
 • primijeniti teoriju modusa pri analizi književnih djela
 • demonstrirati vještine analitičke rasprave i usmene prezentacije
 • kritički prosuđivati o odnosu povijesnih, kulturnih i estetskih trendova koji proizlaze iz književnih djela
 • prikazati vlastito stajalište o američkoj ratnoj književnosti.

Sadržaj predmeta:

Na kolegiju se obrađuju sljedeća djela:

 

 1. March, William. Company K. The University of Alabama Press, 1989.
 2. Heller, Joseph. Catch 22. Dell Publication, 1961.
 3. O'Brien, Tim. The Things They Carried. Flamingo, 1991.
 4. Born on the 4th of July - movie
 5. Jarhead - movie
 6. Kayla Williams. Love My Rifle More Than You. Norton, 2005.
 7. Frye, Northrop. „Theory of Modes“. Anatomy of Criticism. Princeton University Press, 1973.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA METODA PROCJENE
 • predavanje
 • seminarska nastava
 • grupna rasprava
 • slušanje izlaganja
 • čitanje i analiza literature
 • pisanje
 • rasprava
 • staviti u odnos djela i kulturno-povijesno okružje
 • kratki pismeni zadaci / usmena provjera na satu
 • aktivnost u nastavi
 • predavanje
 • seminarska nastava
 • grupna rasprava
 • slušanje izlaganja
 • čitanje i analiza literature
 • pisanje
 • rasprava
 • primijeniti teoriju modusa pri analizi književnih djela
 • kratki pismeni zadaci / usmena provjera na satu
 • aktivnost u nastavi
 • referat
 • seminarska nastava
 • grupna rasprava
 • samostalni istraživački zadatak
 • rasprava
 • izlaganje
 • demonstrirati vještine analitičke rasprave i usmene prezentacije
 • usmena provjera na satu
 • referat
 • seminarska nastava
 • grupna rasprava
 • samostalni istraživački zadatak
 • čitanje i analiza literature
 • pisanje
 • istraživanje
 • rasprava
 • kritički prosuđivati o odnosu povijesnih, kulturnih i estetskih trendova koji proizlaze iz književnih djela
 • kratki pismeni zadaci / usmena provjera na satu
 • referat
 • seminarska nastava
 • samostalni istraživački zadatak
 • čitanje i analiza literature
 • pisanje
 • rasprava
 • istraživanje
 • prikazati vlastito stajalište o američkoj ratnoj književnosti
 • kratki pismeni zadaci / usmena provjera na satu
 • referat

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Kontinuirana provjera znanja, Pohađanje nastave, Usmena prezentacija

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,1 10%
Kontinuirana provjera znanja 1,1 75%
Pohađanje nastave 1,6 0%
Usmena prezentacija 0,2 15%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

0-59 % nedovoljan (1)

60 – 69 % dovoljan (2)

70 – 79 % dobar (3)

80 – 90 % vrlo dobar (4)

91 – 100 % Izvrstan (5)

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 • Studenti koji ne ostvare prag od 60% moraju pristupiti usmenom ispitu.
 • Studenti su obvezni pohađati 70 % održanih nastavnih sati. Ako student ima 4 ili više izostanaka (jedan izostanak iznosi 3 nastavna sata), neće moći prijaviti, kao ni ukoliko ukupno ostvari manje od 40% ocjene.
 • Plagiranje se kažnjava ocjenom 0% za pisane radove.

 

 

Obavezna literatura:

 1. March, William. Company K. The University of Alabama Press, 1989.
 2. Heller, Joseph. Catch 22. Dell Publication, 1961.
 3. O'Brien, Tim. The Things They Carried. Flamingo, 1991.
 4. Born on the 4th of July - movie
 5. Jarhead - movie
 6. Kayla Williams. Love My Rifle More Than You. Norton, 2005.
 7. Frye, Northrop. „Theory of Modes“. Anatomy of Criticism. Princeton University Press, 1973.

Dopunska literatura:

 1. Jason, Philip K. i Gravs, Mark A. Ed. Encyclopeda of American War Literature. Greenwood Press, 2001.
 2. Peebles, Stacy, Welcome to the Suck: Narrating the American Soldier's Experience in Iraq, Ithaca, 2011.
 3. Robertson, James Oliver. American Myth, American Reality, Hill & Wang, 1980.
 4. Fussell, Paul, The Great War and Modern Memory, New York, 1975.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

 • Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.

Ostale informacije: