Uvod u fantastičnu književnost

 

Naziv kolegija:
Uvod u fantastičnu književnost
Šifra ISVU:
149180
Šifra MOZVAG:
EL110
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
engleski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PREDDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
2.g., 3.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Matek, Ljubica
30
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj kolegija je upoznati studente s povijesnim razvojem književnog žanra čija su djela najčešće, ponekad i nezasluženo, proglašavana trivijalnim, ali koji ima najodaniju publiku i prave fanove. Studenti bi trebali razlikovati trivijalnu i visoku književnost na kvalitativnoj, a ne isključivo na žanrovskoj razini, jer svaki žanr može proizvesti djelo visoke estetske kvalitete i/ili djelo od značaja za daljnji razvoj književnosti zahvaljujući utjecaju koji ima na ostale autore. Studenti će se upoznati s djelima koja su postavila temelj pojedinim podžanrovima te utjecala na pojavu kasnijih, kako trivijalnih tako i beletrističkih tekstova.

Ujedno će studenti biti upoznati s pojmom intermedijalnosti – odnosa književnosti i ostalih medija, osobito filma.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija studenti će moći:

 • opisati temeljna obilježja podžanrova fantastične književnosti
 • prikazati povijesni razvoj žanra fantastične književnosti
 • staviti u odnos značajne kulturne trendove te ekonomske i političke događaje i književna djela nastala u određenom razdoblju
 • kritički ocijeniti vrijednost književnog (ili filmskog) djela na kvalitativnoj osnovi, a ne na temelju pripadnosti pojedinom žanru
 • razlikovati po formalnim i sadržajnim obilježjima trivijalne od beletrističkih tekstova te ih kritički interpretirati
 • razviti sposobnosti kritičkog mišljenja
 • samostalno istraživati i napisati znanstveni rad primjenjujući akademske etičke standarde te MLA stil dokumentiranja.

Sadržaj predmeta:

Kolegij Uvod u fantastičnu književnost prati razvoj fantastične književnosti i fantastičnog u angloameričkoj književnosti od početaka do danas. Težište predmeta je na najpoznatijim djelima iz svih podvrsta fantastične književnosti (gotska fikcija, priče o duhovima, horror, znanstvena-fantastika, fantasy) i njihovima autorima, od kojih su neki uvršteni i u kanonsku literaturu unatoč kontroverzama i neslaganjima koje je među teoretičarima i čitateljima književnosti izazivala pojava i ogromna popularnost ovakve književnosti. Studenti će se upoznati s djelima M. Shelley, E. A. Poea, B. Stokera, J. R. R. Tolkiena, H.G. Wellsa, R. L. Stevensona, L. Carrola i H. P. Lovecrafta.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA METODA PROCJENE
 • predavanje
 • seminar
 • samostalni istraživački rad
 • slušanje
 • čitanje i analiza literature
 • rasprava
 • sustavno opažanje i zaključivanje
 • primjena naučenoga
 • pisano i usmeno izražavanje na stranom jeziku
 • opisati temeljna obilježja podžanrova fantastične književnosti
 • rasprava (aktivnost na satu)
 • referat
 • pisani ispiti
 • predavanje
 • seminar
 • samostalni istraživački rad
 • slušanje
 • čitanje i analiza literature
 • rasprava
 • sustavno opažanje i zaključivanje
 • primjena naučenoga
 • pisano i usmeno izražavanje na stranom jeziku
 • prikazati povijesni razvoj žanra fantastične književnosti
 • rasprava (aktivnost na satu)
 • referat
 • pisani ispiti
 • predavanje
 • seminar
 • samostalni istraživački rad
 • slušanje
 • čitanje i analiza literature
 • rasprava
 • sustavno opažanje i zaključivanje
 • primjena naučenoga
 • pisano i usmeno izražavanje na stranom jeziku
 • staviti u odnos značajne kulturne trendove te ekonomske i političke događaje i književna djela nastala u određenom razdoblju
 • rasprava (aktivnost na satu)
 • referat
 • pisani ispiti
 • seminarski rad
 • predavanje
 • seminar
 • samostalni istraživački rad
 • slušanje
 • čitanje i analiza literature
 • rasprava
 • sustavno opažanje i zaključivanje
 • primjena naučenoga
 • pisano i usmeno izražavanje na stranom jeziku
 • kritički ocijeniti vrijednost književnog (ili filmskog) djela na kvalitativnoj osnovi, a ne na temelju pripadnosti pojedinom žanru
 • rasprava (aktivnost na satu)
 • referat
 • pisani ispiti
 • seminarski rad
 • predavanje
 • seminar
 • samostalni istraživački rad
 • slušanje
 • čitanje i analiza literature
 • rasprava
 • sustavno opažanje i zaključivanje
 • primjena naučenoga
 • pisano i usmeno izražavanje na stranom jeziku
 • razlikovati po formalnim i sadržajnim obilježjima trivijalne od beletrističkih tekstova te ih kritički interpretirati
 • rasprava (aktivnost na satu)
 • referat
 • pisani ispiti
 • seminarski rad
 • predavanje
 • seminar
 • samostalni istraživački rad
 • slušanje
 • čitanje i analiza literature
 • rasprava
 • sustavno opažanje i zaključivanje
 • primjena naučenoga
 • pisano i usmeno izražavanje na stranom jeziku
 • razviti sposobnosti kritičkog mišljenja
 • rasprava (aktivnost na satu)
 • referat
 • seminarski rad
 • samostalni istraživački rad
 • čitanje i analiza literature
 • sustavno opažanje i zaključivanje
 • prikupljanje podataka na zadanu temu
 • primjena naučenoga
 • pisano izražavanje na stranom jeziku
 • samostalno istraživati i napisati znanstveni rad primjenjujući akademske etičke standarde te MLA stil dokumentiranja
 • seminarski rad

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi i kontinuirana provjera znanja, Pohađanje nastave, Referat, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi i kontinuirana provjera znanja 0,5 20%
Pohađanje nastave 1,1 0%
Referat 0,7 40%
Seminarski rad 0,7 40%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Konačna ocjena se sastoji od jednog izlaganja (40% ocjene), jednog pismenog seminarskog rada (40%) i kraćih kvizova (20%). 

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Od studenata se očekuje:

 • da redovito pohađaju nastavu (prisutnost preko 70% je uvjet za potpis)
 • da na nastavu dođu potpuno pripremljeni i aktivno sudjeluju u raspravi
 • da izrade dva samostalna rada (usmeno izlaganje i pisani rad).

 

 

Obavezna literatura:

PRIMARNA LITERATURA – koristit će se odabrani tekstovi sa sljedećeg popisa:

 1. Carroll, Lewis: Alice's Adventures in Wonderland.
 2. Dick, Philip K.: "Minority Report".
 3. Jackson, Shirley. "Lottery"
 4. Lovecraft, H.P.: The Call of Cthulhu and Other Weird Stories (odabrane kratke priče)
 5. Poe, E. A.: odabrane kratke priče
 6. Shelley, Mary: Frankenstein or the Modern Prometheus.
 7. Stevenson, R. L.: The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr Hyde
 8. Stoker, Bram: Dracula.
 9. Tolkien, J. R. R.: The Lord of the Rings (odabrani ulomci)
 10. Wells, H. G.: The Time Machine.

Sekundarna literatura:

 1. A Glossary of Literary Terms. 7th ed. Edited by M. H. Abrams. Fort Worth: Harcourt Brace College Publishers, 1999.
 2. Eventualna dodatna sekundarna literatura studentima će se podijeliti u obliku uručaka tijekom nastave.
 3. Matek, Ljubica. “Dreaming of electric sheep: technology and the construction of human identity.” Facing the Crises: Anglophone Literature in the Postmodern World, edited by Ljubica Matek and Jasna Poljak Rehlicki, Cambridge Scholars Publishing, 2014, pp. 70-90.
 4. Lukić, Marko and Matek, Ljubica. “Vampir u popularnoj kulturi: od smrtonosnog negativca do junaka ljubavne priče.” Književna smotra. vol. 43, no. 161/162(3/4), 2011, pp. 135-143.
 5. Lukić, Marko and Ljubica Matek. “Bella and the Beast: When Vampires Fall in Love, or the Twilight of a Genre.” Supernatural Studies, vol. 1 no. 1, 2013, pp. 80-92.
 6. Matek, Ljubica. “Faust u angloameričkoj književnoj i kulturnoj tradiciji.” Književna smotra, vol. 41, no. 153(3), 2009, pp. 23-37.
 7. Matek, Ljubica; Međedović Sabahudin. “Drakula u zrcalu: Upisivanje ideologije u gotički roman.” Anafora: Časopis za znanost o književnosti, vol. 4, no. 1, 2017, pp. 143-161.
 8. Matek, Ljubica. “Teaching Horror Literature in a Multicultural Classroom.” English Language Overseas Perspectives and Enquiries, vol. 12, no. 1, 2015, pp. 61-73.
 9. Matek, Ljubica. “The City and the Highway: the Spatialization of the Double in R. L. Stevenson’s The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde and David Lynch’s Lost Highway.”  Folia linguistica et litteraria: časopis za nauku o jeziku i književnosti, no. 6, 2012, pp. 161-174.

Dopunska literatura:

 1. Lovecraft, H. P. Supernatural Horror in Literature. New Ed edition. Dover Publications, 1973.
 2. Lynch, Deirdre. "Gothic Fiction.” The Cambridge Companion to Fiction in the Romantic Period. Ed. Trumpener and Maxwell. New York: Cambridge UP, 2008.
 3. http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/747/01/
 4. Rabkin, Eric S. The Fantastic in Literature. Princeton: Princeton UP, 1976.
 5. Ruddick, Nicholas. "The fantastic fiction of the fin de siècle." The Cambridge Companion to the Fin de Siècle. Ed. Gail Marshall. Cambridge, New York: Cambridge UP, 2007.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

 • Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.

Ostale informacije: