Engleski kao svjetski jezik

 

Naziv kolegija:
Engleski kao svjetski jezik
Šifra ISVU:
161716
Šifra MOZVAG:
EL088
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
engleski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PREDDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
2.g., 3.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Brdar, Mario
15
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Kolegij među ciljevima ima zadaću osvještavanja studenata za raspon varijacije u engleskom, kao i za poteškoće prilikom određivanja što je standard, norma i ovjereno, odnosno prihvatljivo u engleskom. Istodobno zorno pokazuje da engleski, kao i drugi prirodni jezici, nije statički sustav, već se stalno razvija.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija studenti će moći:

 • razlikovati varijetete prema Kachruovom modelu 3 kruga
 • identificirati glavne fonološke, leksičke i sintaktičke osobitosti glavnih standardnih varijeteta engleskoga koji funkcioniraju kao prvi odnosno materinji jezik
 • razlikovati varijetete engleskog prema njihovim fonološkim, leksičkim i sintaktičkim karakteristikam
 • imenovati glavne fonološke, leksičke i sintaktičke osobitosti glavnih varijeteta engleskoga koji funkcioniraju kao drugi jezik
 • staviti u odnos glavne fonološke, leksičke i sintaktičke otklone pojedinih varijeteta engleskog od standardnih varijeteta..

Sadržaj predmeta:

Kolegij ispituje niz pojava vezanih uz razvoj i rast engleskog kao svjetskog jezika. Među pitanjima koja se kritički razmatraju su sljedeća: povijest, sociologija i politika širenja engleskog, prevladavajući modeli koji se bave širenjem engleskog (model eksploatacije te model korijena), utjecaj engleskog na druge jezike, procesi udomaćenja i standardizacije. Daje se pregled najvažnijih varijeteta tzv. unutarnjeg, vanjskog i proširenog kruga (uključujući i engleski kao službeni ili drugi jezik, pidžine i kreolske sustave), dijalekti i sociolekti engleskog, s posebnim osvrtom na njihov socijalni, politički i geografski okoliš te njihove strukturna obilježja. Razmatra se i pojava transnacionalnog ili pravog svjetskog engleskog, zajedno s njegovim socijalnim i lingvističkim implikacijama, posebice u svjetlu globalnih trendova i širenja računalne tehnologije i Interneta.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA METODA PROCJENE
 • predavanje
 • slušanje izlaganja
 • analiza literature
 • rasprava
 • razlikovati varijetete prema Kachruovom modelu 3 kruga
 • identificirati glavne fonološke, leksičke i sintaktičke osobitosti glavnih standardnih varijeteta engleskoga koji funkcioniraju kao prvi odnosno materinji jezik
 • razlikovati varijetete engleskog prema njihovim fonološkim, leksičkim i sintaktičkim karakteristikama
 • aktivnost studenata u nastavi
 • testovi
 • pismeni ispit
 • usmeni ispit
 • seminarsko izlaganje, zadatak čitanja i analize primjera
 • sustavno opažanje
 • slušanje izlaganja
 • analiza literature
 • imenovati glavne fonološke, leksičke i sintaktičke osobitosti glavnih varijeteta engleskoga koji funkcioniraju kao drugi jezik
 • staviti u odnos glavne fonološke, leksičke i sintaktičke otklone pojedinih varijeteta engleskog od standardnih varijeteta
 • Seminarski rad, prezentacija

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Kontinuirana provjera znanja, Pohađanje nastave

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,5 0%
Kontinuirana provjera znanja 1,8 0%
Pohađanje nastave 0,7 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

3 pismena testa tijekom semestra, a konačna se ocjena temelji na prosječnoj ocjeni iz tih testova.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 • redovito pohađanje nastave (prisutnost preko 70% – uvjet za potpis)
 • aktivno sudjelovanje u nastavi
 • polaganje triju kolokvija tijekom semestra

 

 

Obavezna literatura:

POPIS OBVEZNE LITERATURE POTREBNE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA:

 1. Crystal, David (2003). English as a Global Language. Cambridge: Cambridge University Press.
 2. Trudgill, Peter, Jean Hannah (1982). International English. A Guide to Varieties of Standard English. London: Edward Arnold.

Dopunska literatura:

POPIS LITERATURE KOJA SE PREPORUČUJE KAO DOPUNSKA:

 1. Ammon, Ulrich (1998). "International languages.” Mey, Jacob L. ed. (1998). Concise Encyclopedia of Pragmatics. Amsterdam et al: Elsevier, 395-401.
 2. Bauer, Laurie (2002). An Introduction to International Varieties of English. Edinburgh: Edinburgh University Press.
 3. Burchfield, Robert, ed. (1994). The Cambridge History of the English Language, Vol. V. English in Britain and Overseas: Origins and Development. Cambridge: Cambridge University Press.
 4. Mufwene, Salikoko S. (2001). The Ecology of Language Evolution. Cambridge: Cambridge University Press.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

 • Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.

Ostale informacije: