Suvremeni engleski jezik III

 

Naziv kolegija:
Suvremeni engleski jezik III
Šifra ISVU:
161714
Šifra MOZVAG:
ENG304
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
engleski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
2.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Šoštarić, Blaženka
0
60
0

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je kolegija usavršavanje znanja engleskog jezika unaprjeđivanjem vještina čitanja, pisanja, slušanja i govorenja s naglaskom na razvijanu vokabulara, komunikacijskih vještina te proširivanju znanja o određenim jezičnim strukturama s posebnim naglaskom na do tada obrađene gramatičke teme

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija studenti će moći:

 • precizno odrediti teme, mišljenja i stavove iznesene u usmenom i pismenom obliku, uključujući i dijalekte engleskog govornog područja
 • primijeniti uvježbane gramatičke strukture i usvojeni vokabular u usmenom i pismenom izražavanju
 • demonstrirati učinkovito korištenje engleskog jezika u društvenim i poslovnim situacijama uz kontroliranu uporabu veznika i kohezivnih sredstava
 • mijenjati stil i naglasak ovisno o situacijskom kontekstu
 • napisati dobro strukturiran sastav s jasno izraženim vlastitim stajalištem
 • demonstrirati toleranciju, poštovanje različitosti i mišljenja drugih.

Sadržaj predmeta:

Suvremeni engleski jezik je na drugoj godini studija podijeljen na Suvremeni engleski jezik III. i Suvremeni engleski jezik IV.

U ovom se kolegiju obrađuju cjeline koje se temelje na određenoj temi i sadržavaju određeni vokabular i jezične strukture te širok raspon vještina. Studenti čitaju i razmatraju raznovrsne autentične tekstove, uključujući izvadtke iz knjiga, dnevnih novina i časopisa, slušaju intervjue s izvornim govornicima engleskog jezika te usmeno i pisano obrađuju zadane teme. Studenti kroz vježbe razvijaju komunikacijske vještine kako bi jasno i učinkovito prenijeli svoje ideje i poruke.

Intenzivno se radi na daljnjem uvježbavanju usvojenih gramatičkih struktura te značajnom proširenju vokabulara kako bi se dostigla razina fleksibilnog i učinkovitog korištenja jezika u raznim društvenim situacijama. Naglasak je na analizi konteksta uporabe određenih riječi i kolokacija te naprednoj uporabi idioma.

Na individualnim konzultacijama prati se napredovanje studenata u učenju jezika i daju im se upute za samostalni rad.

Vrste izvođenja nastave:

vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA METODA PROCJENE
 • zadatak čitanja i slušanja
 • analiza primjera
 • analiza video-materijala
 • čitanje i analiza teksta
 • slušanje i analiza govora
 • sustavno opažanje i zaključivanje
 • aktivno sudjelovanje
 • precizno odrediti teme, mišljenja i stavove iznesene u usmenom i pismenom obliku, uključujući i dijalekte engleskog govornog područja
 • aktivnost studenata u nastavi
 • kolokvij
 • pismeni ispit
 • usmeni ispit
 • zadatak rješavanja i analize primjera
 • analiza video-materijala
 • grupna rasprava
 • rješavanje postavljenih zadataka
 • sustavno opažanje i zaključivanje
 • aktivno sudjelovanje
 • primijeniti uvježbane gramatičke strukture i usvojeni vokabular u usmenom i pismenom izražavanju
 • aktivnost studenata u nastavi
 • kvizovi
 • kolokvij
 • pismeni ispit
 • usmeni ispit
 • zadatak rješavanja i analize primjera
 • suradničko učenje
 • grupna rasprava
 • samostalno izlaganje
 • rješavanje postavljenih zadataka
 • aktivno sudjelovanje
 • rasprava
 • demonstrirati učinkovito korištenje engleskog jezika u društvenim i poslovnim situacijama uz kontroliranu uporabu veznika i kohezivnih sredstava
 • aktivnost studenata u nastavi
 • kvizovi
 • kolokvij
 • pismeni ispit
 • usmeni ispit
 • samostalno izlaganje
 • zadatak rješavanja i analize primjera
 • grupna rasprava
 • rješavanje postavljenih zadataka
 • rasprava
 • mijenjati stil i naglasak ovisno o kontekstu
 • aktivnost studenata u nastavi
 • kvizovi
 • kolokvij
 • pismeni ispit
 • usmeni ispit
 • samostalni zadatak
 • sustavno opažanje i zaključivanje
 • pismeno izražavanje
 • napisati dobro strukturiran sastav s jasno izraženim vlastitim stajalištem
 • portfolio
 • sastav
 • grupni rad
 • suradničko učenje
 • grupna rasprava
 • samostalni zadatak
 • rješavanje postavljenih zadataka
 • rasprava
 • pismeno i usmeno izražavanje
 • demonstrirati toleranciju, poštovanje različitosti i mišljenja drugih
 • aktivnost studenata u nastavi
 • sastav

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Kontinuirana provjera znanja, Pohađanje nastave, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,25 20%
Kontinuirana provjera znanja 1 60%
Pohađanje nastave 1,5 0%
Usmeni ispit 0,25 20%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Tri pismena ispita tijekom semestra (60%) i sustavno ocjenjivanje sudjelovanja na satu, vokabulara, usmenih izlaganja, sastava, lektira (40%).
Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja student može ostvariti maksimalno 100 ocjenskih bodova, što čini 100% ocjene.
Za prolaznu ocjenu student treba ostvariti minimalno 70% riješenosti pismenih ispita. Tijekom semestra ostvareni postotak iznad 70 množi se s 2 (npr. prosjek riješenosti sva tri testa je 88% - 18x2=36 bodova).
Po elementima vrednovanja to znači da student može ostvariti sljedeći maksimalan broj ocjenskih bodova:
Kontinuirana provjera znanja (kolokviji)  – 60 bodova
Usmeni ispit i aktivnost u nastavi – 40 bodova

Napomena:
1) Student ostvaruje bodove iz pismenih ispita/kolokvija ako je postigao 70% riješenost testa (tj. bodovi se računaju tek iznad 70%).
2) Studenti koji ne ostvare prag od 70% na kolokvijima moraju pristupiti završnom pismenom ispitu koji obuhvaća gradivo cijelog kolegija, a ostvareni uspjeh na kolokvijima čini 50% ocjenskih bodova iz pismenog ispita. (npr. prosjek riješenosti  testa je 88% - 18 bodova)

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje na satu, pisanje domaćih zadaća i kvizova, usmena izlaganja, polaganje pismenih ispita (prag prolaznosti - 70%).

 

 

Obavezna literatura:

Studenti na satu dobivaju relevantne materijale (autentične tekstove i izvatke iz knjiga, dnevnih novina i časopisa, s Interneta i ostalih medija).

Ostali izvori su odabrani dijelovi iz:

 1. Gude, K., Duckworth, M. & Rogers, L (2012): Proficiency Masterclass. Oxford: Oxford Univesity Press
 2. Hall, D., Foley, M. (2012) My Grammar Lab C1 + C2 ADVANCED, Harlow: Pearson Longman
 3. McCarthy, M. and O'Dell, F (2012)., English Vocabulary In Use (Advanced), Cambridge: Cambridge University Press.
 4. Side, R., G. Wellman (2007) Grammar and Vocabulary for CAE and CPE, Harlow: Longman Pearson Education
 5. Vince, M. (2010). Advanced Language Practice. Oxford: Macmillan
 6. Rječnici, primjerice:
 7. Longman Dictionary of Contemporary English

Dopunska literatura:

 1. Aspinall, T., Capel A.(1999). Advanced Masterclass CAE. Oxford: Oxford University Press
 2. Kenny, N, Newbrook, J & Acklam,R. (2008) CAE Gold Plus. London: Longman
 3. McCarthy, M. and O'Dell, F. (2008). English Collocations In Use (advanced), Cambridge: Cambridge University Press
 4. Wright. J. (2002) Idioms Organizer Language, Teaching Publications. London: Commercial Colour Press

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

 • Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.

Ostale informacije: