Venecija u srednjem vijeku

 

Naziv kolegija:
Venecija u srednjem vijeku
Šifra ISVU:
161008
Šifra MOZVAG:
IP22
ECTS:
2
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA POVIJEST

Studij
Godina
Semestar
Status
POVIJEST - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
1.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Njari, Denis
15
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je predmeta Venecija u srednjem vijeku upoznati studente s temeljnim povijesnim procesima mletačke srednjovjekovne povijesti. Pružiti im znanja o društvenoj, gospodarskoj, političkoj i kulturnoj povijesti Venecije u srednjem vijeku. Dati im uvid u upravnu organizaciju vlasti u Veneciji, te razmotriti ulogu Venecije kao pomorske i trgovačke sile na Sredozemlju. Kroz primjere im dati pregled bogatog kulturnog razvoja Venecije.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • izložiti temeljne činjenice opolitičkom, društvenom i gospodarskom razvoju Venecije u srednjem vijeku
 • objasniti povijest Sredozemlja kao šireg konteksta hrvatske srednjovjekovne povijesti
 • razjasniti uzročno-posljedične veze među pojedinim povijesnim procesima i pojavama tog vremena u Veneciji
 • izložiti kroz primjere kulturni život Venecije
 • vrednovati najvažnije izvore i literaturu o danom kolegiju

Sadržaj predmeta:

Upoznavanje s planom izvođenja nastave, izvorima i literaturom. Nastanak Venecije. Razvoj grada i prvi oblici vlasti. Venecija u križarskim ratovima. Struktura vlasti i uprave u Veneciji. Gospodarstvo Venecije. Pomorstvo i trgovina u Veneciji. Osnivanje mletačkog kolonijalnog carstva. Venecija i Genova. Razvoj bankarstva u Veneciji. Strane nacionalne zajednice u Veneciji. Umjetnost u Veneciji. Znanost i obrazovanje. Vjerski život u srednjovjekovnoj Veneciji. Odnos Venecije i Osmanskog Carstva.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2.1. Nastavna metoda 2.2. Aktivnost studenta 2.3. Ishod učenja 2.4 Metoda procjene
predavanje, seminarsko izlaganje, grupna rasprava slušanje izlaganja, analiza literature, sustavno opažanje izložiti temeljne činjenice o  političkom, društvenom i gospodarskom razvoju Venecije u srednjem vijeku aktivnost studenta u nastavi, seminarski rad, usmeni ispit
predavanje, seminarsko izlaganje, grupna rasprava slušanje izlaganja, analiza literature, sustavno opažanje objasniti povijest Sredozemlja kao šireg konteksta hrvatske  i svjetske srednjovjekovne povijesti aktivnost studenta u nastavi, seminarski rad, usmeni ispit
predavanje, seminarsko izlaganje, grupna rasprava slušanje izlaganja, analiza literature, sustavno opažanje razjasniti uzročno-posljedične veze među pojedinim specifičnim povijesnim procesima i pojavama povijesti Venecije toga vremena aktivnost studenta u nastavi, seminarski rad, usmeni ispit
predavanje, seminarsko izlaganje, grupna rasprava slušanje izlaganja, analiza literature, sustavno opažanje izložiti kroz primjere kulturni život Venecije aktivnost studenta u nastavi, seminarski rad, usmeni ispit
predavanje slušanje izlaganja, analiza literature vrednovati najvažnije izvore i literaturu o danom kolegiju usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,2 10%
Pismeni ispit 0 60%
Pohađanje nastave 0,75 0%
Seminarski rad 0,35 20%
Usmeni ispit 0,7 10%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Izrada seminarskog rada kao preduvjet za izlazak na usmeni ispit.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ocjena iz aktivnosti na nastavi A x 0,2

Ocjena iz seminarske nastave S x 0,3

Ocjena iz pismenoga/usmenoga ispita I x 0,5

(A x 0,1) + (S x 0,2) + (I x 0,7) = X (konačna ocjena)

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavi, izrada i izlaganje seminarskog rada te polaganje pismenog i usmenog dijela ispita.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Frederic Chopin Lane. (2007). Povijest Mletačke Republike. (str 13-298). Golden marketing, Zagreb

Dopunska literatura:

 1. Lovorka Čoralić. (2004). Venecija. Kraljica mora s lagunarnih sprudova. Meridijani, Samobor                     
 2. Skupina autora. (2008). Povijest Venecije. Antibarbarus, Zagreb           
 3. Charles Diehl. (2006). Mletačka Republika. Tipex, Zagreb                     
 4. Lovorka Čoralić. (2007). U gradu svetoga Marka: povijest hrvatske zajednice u Mlecima. Golden marketing, Zagreb  
 5. Lovorka Čoralić. (2003). Hrvatski prinosi mletačkoj kulturi: odabrane teme. Dom i svijet 
 6. A history of Venice. (1989). John Julius Norwich. Vitage Books, New York                   
 7. Marko Šunjić. (1996). Bosna i Venecija (odnosi u XIV. i XV. st.). HKD Napredak                     
 8. Frederic Chapin Lane. (1973). Venetia: A Maritime Republic.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Prate se rezultati ispita i napisanih seminarskih radova za svaku generacijsku skupinu uz respektiranje mišljenja studenata o obimu i realizaciji programa, načinima realizacije te mogućnostima studenata da utječu na realizaciju. Provođenje anonimne ankete sa studentima po završetku kolegija, analiza uspješnosti studenata.

Ostale informacije:

 Dostupne na web stranici Odsjeka za povijest.