Antika u hrvatskim zemljama

 

Naziv kolegija:
Antika u hrvatskim zemljama
Šifra ISVU:
161001
Šifra MOZVAG:
P204
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA POVIJEST

Studij
Godina
Semestar
Status
POVIJEST - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
1.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Volner, Hrvoje
0
0
0
Rajković, Dragana
30
0
0
Fremec, Ivan
0
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj kolegija je:

 • upoznati studente s osnovnim elementima razvitka antičke, grčke i rimske kulture
 • predočiti glavne procese političke i kulturne povijesti u hrvatskim zemljama ili negdašnjim rimskim provincijama (Ilirik, Dalmatia, Pannonia, Histria).

Ishodi učenja:

Za očkivati je da student nakon odslušana kolegija može:

 • usvojiti osnovne pojmove i razumjeti glavne procese razvitka antičkoga doba u hrvatskim zemljama
 • prepoznati procese razvitka rane, klasične i kasne antike u hrvatskim zemljama
 • usporediti grčki i rimski svijet i tradicije iz aspekta njihova utjecaja na starosjedilačke narode na tlu hrvatskih zemalja
 • dovesti u vezu temeljna znanja o antičkoj grčkoj i  rimskoj civilizaciji, o urbanizaciji, o razvijenoj ekonomiji i složenom društvenom ustroju te religijskom životu i umjetnosti
 • usvojiti metodološka znanja i prakticirati vještine interpretacije tema iz antičkoga doba tijekom kolegija i, posebno, kroz seminarske radnje
 • razviti sposobnosti potrebne za analizu i za sintezu, osjećaj za vrijeme i prostor, za terminologiju i vizualizaciju.  

Sadržaj predmeta:

Kolegij daje:

 • osnovne elemente za povijest hrvatskih zemalja od prvih grčkih utjecaja i kolonizacije istočnojadranske obale do rimskih osvajanja i pada Zapadnog Rimskog Carstva
 • pregled političke i kulturne povijesti na tlu hrvatskih zemalja u antičko doba
 • pojava Grka na Jadranu i antičke grčkohelenističke kulture
 • ratovi Rima i starosjedilačkoga stanovništva na istočnom Jadranu i njegovu zaleđu
 • rimska osvajanja, pacifikacija, gradnja cestovne mreže
 • kolonizacija, grčko i rimsko graditeljstvo i urbanizam, karakteristike grčkih i rimskih urbanih modela
 • romanizacija područja hrvatskih zemalja, utjecaji grčke i rimske kulture na starosjedilačku tradiciju
 • administrativno uređenje i podjela na provincije
 • ostatci materijalne kulture
 • umjetnost i religija
 • utvrđivanje limesa i ratovi s barbarskim narodima
 • Dioklecijanove reforme i podjela Carstva
 • kasnoantičko razdoblje i pojava kršćanstva.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2.1. Nastavna metoda 2.2. Aktivnost studenta 2.3. Ishod učenja 2.4 Metoda procjene
predavanje, seminarsko izlaganje, grupna rasprava slušanje predavanja, analiza literature, sustavno opažanje usvojiti osnovne pojmove i glavne procese razvitka antičkoga doba u hrvatskim zemljama aktivnost studenta u nastavi, seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
predavanje, seminarsko izlaganje, grupna rasprava slušanje predavanja, analiza literature, sustavno opažanje prepoznati procese razvitka rane, klasične i kasne antike u hrvatskim zemljama aktivnost studenta u nastavi, seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
predavanje, seminarsko izlaganje, grupna rasprava slušanje predavanja, analiza literature, sustavno opažanje usporediti grčki i rimski svijet i tradicije iz aspekta njihova utjecaja na starosjedilačke narode na tlu hrvatskih zemalja aktivnost studenta u nastavi, seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
predavanje, seminarsko izlaganje, grupna rasprava slušanje predavanja, analiza literature, sustavno opažanje dovesti u vezu temeljna znanja o antičkoj grčkoj i rimskoj civilizaciji, o urbanizaciji, o razvijenoj ekonomiji i složenom društvenom ustroju te religijskom životu i umjetnosti aktivnost studenta u nastavi, seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
predavanje, seminarsko izlaganje, grupna rasprava slušanje predavanja, analiza literature, sustavno opažanje usvojiti metodološka znanja i prakticirati vještine interpretacije tema iz antičkog doba tijekom kolegija i posebno , kroz seminarske radnje aktivnost studenta u nastavi, seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
predavanje, seminarsko izlaganje, grupna rasprava slušanje predavanja, analiza literature, sustavno opažanje razviti sposobnosti potrebne za analizu i za sintezu, osjećaj za vrijeme i prostor, za terminologiju i vizualizaciju aktivnost studenta u nastavi, seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Kontinuirana provjera znanja, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,375 0%
Kontinuirana provjera znanja 0,375 0%
Pismeni ispit 0,5 0%
Pohađanje nastave 1,125 0%
Seminarski rad 0,125 0%
Usmeni ispit 0,5 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Rad studenata vrednovat će se na sljedeći način:

 • Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi  – 10% bodova
 • Seminarski rad – 20% bodova
 • Pismeni ispit (prvi i drugi kolokvij) – 30% bodova
 • Usmeni ispit – 40% bodova

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

 1. R. Matijašić, Povijest hrvatskih zemalja u antici do cara Dioklecijana. - Leykam International, Zagreb 2009.
 2. N. Cambi, Antika. Povijest umjetnosti u Hrvatskoj,. - Zagreb 2002.
 3. I. Bojanovski, Bosna i Hercegovina u antičko doba. - Djela Akademije nauka i umjetnosti BiH LXVI,, Centar za balkanološka ispitivanja  6, Sarajevo 1982.
 4. J. Škegro, Gospodarstvo rimske provincije Dalmacije-Hrvatski studiji, 1999.
 5. Lucije Anej Flor, Dvije knjige izvadaka iz Tit Livija-O svim ratovima u 700 godina-Latine&Grecia, Zagreb, 2005.
 6. A. Domić, D. Đino, Rimski ratovi u Iliriku, ŠK, Zagreb, 2013.
 7. Gaj Julije Cezar, Moji ratovi, Jesenski i Turk, Zagreb 2013.
 8. R. Matijašić, Djela božanskog Augusta-Zagreb 2007.

Dopunska literatura:

 1. M. Suić, Antički grad na istočnoj jadranskoj obali. - Zagreb 1975.
 2. Hrvatski povijesni atlas (ur. K. Regan). -  Zagreb 2003., 71-84.
 3. J. J. Wilkes, Dalmatia (Provinces of the Roman Empire). - London 1969.
 4. D. Pinterović, Mursa i njeno područje u antičko doba. - Osijek 1978.
 5. D. Rendić Miočević, Iliri i antički svijet. – Književni krug, Split 1989.
 6. I. Bojanovski, Dolabelin sistem cesta u rimskoj provinciji Dalmaciji. - Djela Akademije nauka I umjetnosti BiH, Centar za balkanološka ispitivanja 6, Sarajevo 1974.
 7. M. Zaninović, Od Helena do Hrvata. - Zagreb 1996.
 8. M. Zaninović, M. Suić, B. Kuntić-Makvić. - U: Rano doba hrvatske kulture, Hrvatska i Europa I., Zagreb 1997.
 9. M. Bulat, Mursa - Osijek u rimsko doba. - Osijek 1989.
 10. N. Cambi, Antički portreti u Hrvatskoj-Nakladni zavod MH, Zagreb 1991.
 11. Apijan iz Aleksandrije, Rimski građanski ratovi-Kultura, Beograd, 1967.
 12. Gaj Svetonije Tarkvil, Dvanaest rimskih careva-Dereta, Beograd 2014.
 13. L. Margetić, Antika i Sredni vijek, HAZU, Zagreb 1995.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije:

Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta

Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta