Pregled engleske književnosti I (od početaka do sredine 18. stoljeća)

 

Naziv kolegija:
Pregled engleske književnosti I (od početaka do sredine 18. stoljeća)
Šifra ISVU:
161713
Šifra MOZVAG:
LIT305
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
engleski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
2.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Matek, Ljubica
15
0
0
Pataki Šumiga, Jelena
0
0
30

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je predmeta studente upoznati s povijesnim razvojem dominantnih književnih vrsta—s njihovim konvencijama i odlikama—unutar engleskog, ali i kontinentalnog kulturnog, religijskog i političkog okruženja te ukazati na promjene u odnosu prema konceptima autorstva, autoriteta, originalnosti i intelektualnog vlasništva do sredine 18. stoljeća. Studenti će se također upoznati s različitim načinima proizvodnje teksta i uporabe elektronskih i tiskanih alata za izradu istraživačkih radova.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija studenti će moći:

 • prepoznati važne promjene u razvoju engleskog jezika
 • prikazati povijesni razvoj engleske književnosti
 • razlikovati književna razdoblja i prikazivačke konvencije
 • interpretirati književna djela
 • demonstrirati vještine analitičke rasprave
 • kritički prosuđivati o odnosu povijesnih, kulturnih i estetskih trendova i književnih djela
 • očitovati se o društveno-političkim pojavama i događajima na koje upućuju pojedina književna djela.

Sadržaj predmeta:

Pregled engleske književnosti I je kronološki pregled glavnih književnih trendova od anglo-saksonskog vremena do razdoblja satire u osamnaestom stoljeću. Mada je težište predmeta na glavnim autorima i djelima napisanim na govornom jeziku (anglo-saksonska poezija u prijevodu na suvremeni engleski, Sir Gawain prijevod, Chaucer, Shakespeare, Spenser, Donne, Milton, Dryden, Pope, Swift i Johnson), uključeni su i neki marginalni autori poput Margery Kempe i Johna Wilmota čija djela predstavljaju jednak izazov za suvremenog čitatelja. Pored ovih književnih djela analizirat će se i određeni tekstovi koji se odnose na značajne kulturne trendove ili političke događaje. Iako se od studenata ne očekuje da uče staro-engleski jezik, oni će biti upoznati s važnim promjenama i razvojem od staro-engleskog do suvremenog engleskog jezika.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA METODA PROCJENE
 • predavanje
 • slušanje izlaganja
 • analiza literature
 • rasprava
 • prikazati povijesni razvoj engleske književnosti
 • pismeni ispit
 • kvizovi
 • predavanje
 • diskusija
 • slušanje izlaganja
 • analiza literature
 • rasprava
 • definirati odlike i konvencije dominantnih književnih vrsta
 • pismeni ispit
 • aktivnosti studenata u nastavi
 • esej
 • predavanje
 • seminarsko izlaganje
 • zadatak čitanja i analize primjera
 • slušanje izlaganja
 • analiza literature
 • rasprava
 • kritički prosuđivati o odnosu povijesnih, kulturnih i estetskih trendova i književnih djela
 • pismeni ispit
 • aktivnosti studenata u nastavi
 • esej
 • seminarska nastava
 • grupna rasprava
 • analiza video-materijala i pedagoške dokumentacije
 • pisanje
 • rasprava
 • demonstrirati vještine analitičke rasprave
 • usmena provjera na satu
 • predavanje
 • diskusija
 • pisanje eseja
 • samostalna uporaba literature
 • rasprava
 • prihvatiti etičke standarde pri izradi znanstvenih radova
 • esej
 • seminarska nastava
 • grupna rasprava
 • analiza video-materijala i pedagoške dokumentacije
 • slušanje izlaganja
 • čitanje i analiza literature
 • rasprava
 • očitovati se o društveno-političkim pojavama i događajima na koje upućuju pojedina književna djela.
 • pismeni ispit
 • predavanje
 • slušanje izlaganja
 • analiza literature
 • rasprava
 • prikazati povijesni razvoj engleske književnosti
 • pismeni ispit
 • kvizovi

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Esej, Kontinuirana provjera znanja, Pismeni ispit, Pohađanje nastave

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,1 0%
Esej 1 0%
Kontinuirana provjera znanja 0,3 0%
Pismeni ispit 1,5 0%
Pohađanje nastave 1,1 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Konačna ocjena sastoji se od rezultata 1 pismenog ispita tijekom semestra (30%), završnog pismenog ispita (30%) i jednog pismenog rada (30%) tijekom semestra. Preostalih 10% je ocjena sudjelovanja u nastavi i nekoliko kraćih kvizova.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 • redovito pohađanje nastave
 • čitanje zadanih tekstova
 • aktivno sudjelovanje u raspravi
 • polaganje ispita i predaja pismenog rada u zadanim rokovima

 

 

Obavezna literatura:

 1. A Glossary of Literary Terms. 9th ed. Ed. M. H. Abrams and Geoffrey Galt Harpham. Boston: Wadsworth, 2009.
 2. The Norton Anthology of English Literature. 9th ed. Vol. 1. Ed. M. H. Abrams and Stephen Greenblatt. New York, London: Norton, 2012.

Dopunska literatura:

 1. MLA Handbook for Writers of Research Papers. 7th ed. New York: MLA of America, 2009.
 2. Sanders, Andrew. The Short Oxford History of English Literature. 2nd ed. Oxford, New York: Oxford UP, 2000.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

 • Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.

Ostale informacije: