Sintaksa fraze u engleskom jeziku

 

Naziv kolegija:
Sintaksa fraze u engleskom jeziku
Šifra ISVU:
161710
Šifra MOZVAG:
ENG303
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
engleski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
2.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Buljan, Gabrijela
30
15
0

 

Ciljevi i zadaci:

Ciljevi ovoga kolegija obuhvaćaju upoznavanje sa strukturom različitih vrsta fraza u engleskom jeziku te temeljito razumijevanje načela i uzoraka po kojima se jednostavne jezične jedinice poput vrsta riječi (analiziranih u prethodna dva semestra studija) grupiraju u fraze kao složenije sintaktičke jedinice. Osim toga, cilj je dodatno razraditi specifičan metajezik i uvježbati metode lingvističke argumentacije koje studentima omogućavaju na artikuliran način objasniti ovjerenost/neovjerenost određenih fraznih struktura, opisati i razumjeti kompleksnost pojedinih fraza, i posebice prepoznati slučajeve sintaktičko-semantičke dvosmislenosti na razini frazne strukture. Tako se ne samo razvijaju vještine kritičkog mišljenja i sintaktičke argumentacije nego indirektno i pridonosi dodatnom razvoju jezične kompetencije studenata u onim segmentima koji mogu ostati zanemareni u nedovoljno temeljitom pristupu učenju/poučavanju stranog jezika. Cilj je vježbi uvježbavanje analize i izgradnje različitih vrsta fraza u engleskom jeziku.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija studenti će moći:

 • objasniti i ilustrirati sintaktičke pojmove i kategorije vezane uz glagolske, imenske, pridjevske i priloške fraze
 • koristiti relevantan metajezik pri opisu sintaktičkih pojava na razini frazne strukture
 • razlučiti sintaktički ovjerene i neovjerene fraze u engleskom jeziku
 • primijeniti odgovarajuće sintaktičke testove u identificiranju fraza, razlučivanju fraza od sintaktičkih nizova koji ne odgovaraju kriterijima fraze i u otkrivanju dvosmislenosti pojedinih nizova
 • izgraditi različite vrste fraza
 • usporediti strukture različitih fraza u engleskom i hrvatskom jeziku.

Sadržaj predmeta:

Sintaksa fraze u engleskom jeziku nadovezuje se na morfosintaktičke kolegije iz prva dva semestra studija – Morfosintaksu i semantiku glagolskih izraza u engleskom jeziku i Pregled morfosintakse vrsta riječi u engleskom jeziku. Budući da vrste riječi kao kategorije ne funkcioniraju samostalno na razini rečenice, već funkcioniraju u sklopu sintaktičkih fraza (čak i kada su te fraze jednostavne i sastoje se samo od svoje sintaktičke glave), nužno je analizirati načine na koje se različite vrste riječi grupiraju u kompleksnije jedinice: imenice u imenske fraze, glagoli u glagolske fraze, pridjevi u pridjevne fraze i prilozi u priložne fraze.

Ovaj je kolegij stoga zamišljen kao pregled unutarnje strukture različitih vrsta fraza u engleskom jeziku. Prvi tjedni predavanja i vježbi posvećeni su osnovnim sintaktičkim testovima i tehnikama koje omogućuju prepoznavanje pojedinih fraza u sintaktičkim nizovima – kao što su testovi pomicanja i supstitucije, kao i uočavanje slučajeva u kojima pojedine kompleksne fraze u sebi sadrže daljnje fraze kao svoje sastavne dijelove. Također se radi na prepoznavanju granica između susjednih fraza te slučajeva dvosmislenosti koji su u sprezi s različitim mogućnostima sintaktičke segmentacije sintagmatskog materijala. Nakon toga slijedi detaljna analiza unutarnje strukture različitih fraza, kao i pregled jedinica koje mogu funkcionirati kao njihove sastavnice. Tijekom vježbi studenti uvježbavaju analizu i izgradnju različitih fraza, primjenjujući znanja stečena na predavanjima.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA METODA PROCJENE
 • predavanje
 • upućivanje na dodatnu literaturu
 • zadatak analize primjera
 • slušanje predavanja
 • čitanje i analiza literature
 • rješavanje i analiza zadataka
 • rasprava
 • objasniti i ilustrirati sintaktičke pojmove i kategorije vezane uz glagolske, imenske, pridjevske i priloške fraze
 • kontinuirana provjera znanja - kolokvij
 • predavanje
 • upućivanje na dodatnu literaturu
 • zadatak analize primjera
 • slušanje predavanja
 • čitanje i analiza literature
 • rješavanje i analiza zadataka
 • sustavno opažanje i zaključivanje
 • koristiti relevantan metajezik pri opisu sintaktičkih pojava na razini frazne strukture
 • kontinuirana provjera znanja - kolokvij
 • predavanje
 • zadatak analize primjera
 • sustavno opažanje i zaključivanje
 • rješavanje i analiza zadataka
 • prepoznati sintaktički ovjerene i neovjerene fraze u engleskom jeziku
 • kontinuirana provjera znanja - kolokvij
 • predavanje
 • upućivanje na dodatnu literaturu
 • zadaci analize primjera
 • diskusija
 • slušanje predavanja
 • čitanje i analiza dodatne literature
 • sustavno opažanje i zaključivanje
 • vježbanje
 • diskusija
 • primijeniti odgovarajuće sintaktičke testove u identificiranju fraza, razlučivanju fraza od sintaktičkih nizova koji ne odgovaraju kriterijima fraze i u otkrivanju dvosmislenosti pojedinih nizova
 • kontinuirana provjera znanja - kolokvij
 • predavanje
 • prikaz primjera
 • slušanje predavanja
 • sustavno opažanje i zaključivanje
 • rješavanje i analiza zadataka
 • izgraditi različite vrste fraza
 • kontinuirana provjera znanja - kolokvij
 • predavanje
 • upućivanje na dodatnu literaturu
 • diskusija
 • zadaci analize primjera
 • slušanje predavanja
 • čitanje i analiziranje dodatne literature
 • sustavno opažanje i zaključivanje
 • diskusija
 • rješavanje i analiza zadataka
 • usporediti strukture različitih fraza u engleskom i hrvatskom jeziku
 • kontinuirana provjera znanja - kolokvij

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Kontinuirana provjera znanja, Pohađanje nastave

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,5 0%
Kontinuirana provjera znanja 1,4 100%
Pohađanje nastave 1,1 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Konačna se ocjena formira na temelju ukupnog broja ostvarenih bodova na pisanim kolokvijima (2 obavezna kolokvija koji ukupno nose 200 bodova.

Bodovna skala izgleda ovako:

 

140-152 bodova = dovoljan (2)

153-170 bodova = dobar (3)

171-184 bodova = vrlo dobar (4)

185-200 bodova = izvrstan (5)

Primjer izračunavanja ocjene:

Primjer izračunavanja ocjene:

Kolokvij 1: 86 bodova

Kolokvij 2: 97 bodova

Konačna ocjena: 183 =  vrlo dobar (4)

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Redoviti dolazak i sudjelovanje u nastavi, polaganje kolokvija.

Ukoliko student ne ostvari prolaz putem kolokvija, pristupa završnom pismenom ispitu. Tada konačna ocjena odgovara prosjeku ocjene iz kolokvija i ocjene na završnom ispitu. Npr. uz ocjenu iz kolokvija 1 i ocjenu iz završnog ispita 4, konačna ocjena jest (1+4) : 2 = 2.5, tj. 3

 

 

Obavezna literatura:

Odabrana poglavlja iz:

 1. Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, Jan Svartvik (1985). A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman.

Dopunska literatura:

 1. Biber, D., Johansson, S., Leech, G., Conrad, S. Finnegan, E. (1999) Longman Grammar of Spoken and Written English. Longman, London.
 2. Celce-Murcia, M., Larsen-Freeman, D. (1999) The Grammar Book. Heinle&Heinle.
 3. Greenbaum, S., R. Quirk (1998) A Student's Grammar of the English Language. Essex: Longman
 4. Quirk, R., S. Greenbaum (1995) A University Grammar of English (30.izd.). London: Longman.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

 • Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.

Ostale informacije: