Povijest poljoprivrede

 

Naziv kolegija:
Povijest poljoprivrede
Šifra ISVU:
160994
Šifra MOZVAG:
IP20
ECTS:
2
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA POVIJEST

Studij
Godina
Semestar
Status
POVIJEST - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
1.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Đukić, Zlatko
15
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Povijesno prikazati sve aspekte poljoprivrede  u svijetu i naglasiti pozornost na malu i nepotpunu istraženost tematike.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

- razumijeti čovjeka i razloge njegove poljoprivredne proizvodnje

- identificirati činjenice na dostignuća povijesnih znanosti u ovom području

- analizirati različita povijesna rješenja u starovjekovnoj poljoprivredi

- modelirati starovjekovna znanja o poljoprivrednoj meteorologiji

Sadržaj predmeta:

Prapovijesno razdoblje poljoprivrede, neolitička poljoprivredna revolucija, izvorišta neolitičke poljoprivrede, sustavi kultura na posječenim šumama, nastanak posebnih agrarnih sustava u Mezopotamiji i Egiptu, agrarni sustav oranica na ugaru, agrarni sustavi u Sredozemlju: Feničani, Židovi, Kreta, Grčka, Rimljani, neolitizacija Europe, razvoj seoske ekonomije, postanak nastamba i razvoj sela, antičke civilizacije i poljoprivreda, društveni razvoj i položaj seljaka, poljoprivredne djelatnosti u zakonicima staroga vijeka, starovjekovna poljoprivreda na području Hrvatske, starovjekovni pisci o poljoprivredi, naturalna poljoprivredna proizvodnja, tržišna poljoprivredna proizvodnja, agroindustrijski razvoj, poljoprivreda i  razvoj u Hrvatskoj.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2.1. Nastavna metoda 2.2. Aktivnost studenta 2.3. Ishod učenja 2.4 Metoda procjene
predavanje
 
slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava, pisanje seminarskog rada i izlaganje razumijeti čovjeka i razloge njegove poljoprivredne proizvodnje,   pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad
analiza vizualnih i video sadržaja sustavno opažanje i zaključivanje, samostalna analiza literature identificirati činjenice na dostignuća povijesnih znanosti u ovom području; pismeni ispit
seminarski rad
aktivnost na nastavi
rasprava uspoređivanje primjera i zaključivanje,
aktivno sudjelovanje u raspravi
analizirati različita povijesna rješenja u starovjekovnoj poljoprivredi; pismeni ispit
seminarski rad
aktivnost na nastavi
traženje i analiziranje primjera,
rad na tekstu
samostalna analiza teksta,
uspoređivanje primjera i zaključivanja
modelirati starovjekovna znanja o poljoprivrednoj meteorologiji; pismeni ispit
seminarski rad
aktivnost na nastavi

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pismeni ispit 0,5 0%
Pohađanje nastave 0,75 0%
Seminarski rad 0,25 0%
Usmeni ispit 0,5 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Samostalno korištenje i analiza literature, pisanje seminara i usmeno izlaganje.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

  1. J. Defilippis, Poljoprivreda i razvoj,  Školska knjiga, Zagreb, 2005.
  2. L. Mumford, Grad u historiji, Naprijed, Zagreb, 1968.
  3. B. Stojsavljević, Povijest sela, Prosvjeta, Zagreb, 1985.
  4. M. Višić, Zakonici drevne Mesopotamije, Sarajevo, 1989.

Dopunska literatura:

  1. A. Romac, Rimsko pravo, Zagreb 1989. i druga izdanja
  2. I. Uranić, Stari Egipat, Školska knjiga, Zagreb, 2004.
  3. Poljoprivredna enciklopedija, knjiga 2, Zagreb, MCMLXX.
  4. Praistorija jugoslavenskih zemalja, Akademija nauka i umjetnosti, Sarajevo, 1985.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Institucionalni način praćenja kvalitete (anketa).

Ostale informacije: