Pregled antičke povijesti

 

Naziv kolegija:
Pregled antičke povijesti
Šifra ISVU:
160992
Šifra MOZVAG:
P106
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA POVIJEST

Studij
Godina
Semestar
Status
POVIJEST - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
1.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Đukić, Zlatko
0
0
0
Ivanišević, Dora
30
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Upoznavanje studenata sa sveobuhvatnim razvitkom i poviješću grčke i rimske kulture od najranijih početaka pa do završetka antičke civilizacije, s izvorima za njezino proučavanje.

Ishodi učenja:

 • razumjeti proces nastajanja grčke i rimske civilizacije
 • objasniti pojedina zbivanja i njihove uzročno-posljedične povezanosti
 • obrazložiti bitne društvene i političke procesa i institucije antičkog svijeta, te njihovo značenja i važnosti
 • obrazložiti razvitak i uzroke nestajanja grčke i rimske civilizacije
 • poznavati temelje nastajanja i razvitka grčke i rimske umjetnosti, religije, filozofije i znanosti.

Sadržaj predmeta:

Predmet obuhvaća grčku povijest od početka razvoja egejskih kultura do rimskog osvajanja i rimsku povijest od najstarijih preditaličkih kultura do završetka Zapadnog rimskog carstva.

 • Grci: Izvori; Egejsko-grčki prostor; Egejske kulture u 3. i 2. tisućljeću: kretska kultura, mikenska kultura; Dorska seoba; Razvoj grčke pismenosti; Kolonizacija; Razvitak društva u polisima na primjerima Sparte i Atene; Atena od najstarijih vremena do Klistena; Religija i kulturno stvaralaštvo do 6. st.; Grčko-perzijski ratovi; Atenska hegemonija i Peloponeski rat; Hegemonija Sparte i hegemonija Tebe; Kulturno stvaralaštvo u klasičnom razdoblju; Makedonija: Filip II. I osvajanje Grčke; Aleksandar Veliki; Helenizam: dijadosi i i stvaranje novih država; Rimska osvajanja Makedonije i Grčke.
 • Rimljani: Izvori; Prostor i najstarija Italija i njezino stanovništvo; Etruščani; Rim od osnutka do punskih ratova; Privreda i društvene ustanove; Religija i kulturno stvaralaštvo do kraja Republike; Republika: razvoj zakonodavstva, društvene ustanove, osvajanje Apeninskog poluotoka; Punski ratovi; Rimska republika od 146. do 501. godine: agrarne reforme, Sulino doba, od Sule do Cezara, 1. triumvirat, 2. triumvirat; Osnutak Carstva: August i njegovo doba; Julijevsko-klaudijevska dinastija; Kršćanstvo; Od Vespazijana do Dioklecijana; Provincije, privreda, društveni odnosi; Dioklecijan; Konstantin Veliki; Kasno Carstvo od Konstantina do Romula Augustula; Kulturno stvaralaštvo za Carstva.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2.1. Nastavna metoda 2.2. Aktivnost studenta 2.3. Ishod učenja 2.4 Metoda procjene
predavanje, seminar, analiza literature izrada seminarskog rada
izrada prezentacije
razgovor
samostalno
slušanje izlaganje
korištenje literature
razumjeti proces nastajanja grčke i rimske civilizacije
 
seminarski rad
pismeni ispit
usmeni ispit
aktivnost studenata na satu
predavanje, seminar, analiza literature izrada seminarskog rada
izrada prezentacije
razgovor
samostalno
slušanje izlaganje
korištenje literature
objasniti pojedina zbivanja i njihovu uzročno-posljedičnu povezanost
 
seminarski rad
pismeni ispit
usmeni ispit
aktivnost studenata na satu
predavanje, seminar, analiza literature izrada seminarskog rada
izrada prezentacije
razgovor
samostalno
slušanje izlaganje
korištenje literature
obrazložiti bitne društveno i političke procesa i institucija antičkog svijeta, te njihovo značenja i važnosti
 
seminarski rad
pismeni ispit
usmeni ispit
aktivnost studenata na satu
predavanje, seminar, analiza literature izrada seminarskog rada
izrada prezentacije
razgovor
samostalno
slušanje izlaganje
korištenje literature
obrazložiti razvitak i uzroke nestajanja grčke i rimske civilizacije
 
seminarski rad
pismeni ispit
usmeni ispit
aktivnost studenata na satu
predavanje, seminar, analiza literature izrada seminarskog rada
izrada prezentacije
razgovor
samostalno
slušanje izlaganje
korištenje literature
poznavati temelje nastajanja i razvitka grčke i rimske umjetnosti, religije, filozofije i znanosti. seminarski rad
pismeni ispit
usmeni ispit
aktivnost studenata na satu

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Kontinuirana provjera znanja, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,375 0%
Kontinuirana provjera znanja 0,375 0%
Pismeni ispit 0,5 0%
Pohađanje nastave 1,125 0%
Seminarski rad 0,125 0%
Usmeni ispit 0,5 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Ocjenjuje se redovito pohađanje nastave i aktivno sudjelovanje u njoj, seminarski rad – tekstualni dio i njegovo iznošenje. Na ispitu se ocjenjuje razumijevanje i poznavanje uzročno-posljedičnih veza zbivanja tijekom antičke povijesti, uz važne značajke tih dviju civilizacija: razvitak društveno-političkih uređenja, zakonodavstvo, razvitak privrede i posljedice na društ.-polit. zbivanja, kultura i znanost.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.

Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Skupina autora, Povijest 2. Egipat i antička Grčka, Europapress holding, Zagreb 2007.
 2. Skupina autora, Povijest 3. Helenizam I Rimska republika, Europapress holding, Zagreb 2007.
 3. Skupina autora, Povijest 4. Rimsko carstvo, Europapress holding, Zagreb 2007.

Dopunska literatura:

 1. A Juric, Grčka od mitova do antičkih spomenika, Andromeda, Rijeka 2001.
 2. M. Miličević Bradač, Stara Grčka. Grci na Crnom moru, Školska knjiga, Zagreb 2003.
 3. J. Šimić, S. Filipović, Kelti i Rimljani na području Osijeka, MSO, Osijek 1997. (poglavlje o Rimljanima)

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.

Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.

Ostale informacije: