Prapovijest na tlu Hrvatske

 

Naziv kolegija:
Prapovijest na tlu Hrvatske
Šifra ISVU:
160924
Šifra MOZVAG:
P108
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA POVIJEST

Studij
Godina
Semestar
Status
POVIJEST - PREDDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
1.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Đukić, Zlatko
0
0
0
Ivanišević, Dora
30
0
0
Lacković, Franjo
0
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Upoznavanje studenata s prapovijesnim razvitkom i etničkim zajednicama na tlu Hrvatske od paleolitika do rimskih osvajanja, u kontekstu zbivanja u srednjoj i jugoistočnoj Europi te poviješću istraživanja i upoznavanja prapovijesti u Hrvatskoj.

 

Ishodi učenja:

 • razumijeti prapovijesni kulturni razvitak na tlu Hrvatske te njegove važnosti i mjesta u ukupnom europskom prapovijesnom razvitku
 • sposobnost uspoređivanja lokalnih s istodobnim kulturama susjednih područja
 • definirati prapovijesna razdoblja i najvažnije kulture te etničke zajednica tijekom svakoga od njih
 • objasniti povijest istraživanja prapovijesti naše zemlje

 

Sadržaj predmeta:

Kolegij obuhvaća pregled pretpovijesnog razvoja, materijalne te dijelom i duhovne kulture na prostoru Hrvatske kao dijela ukupnih zbivanja u srednjoj i jugoistočnoj Europi, ali i u širem kontekstu, osobito kada je riječ o najstarijim prapovijesnim razdobljima; Paleolitik i mezolitik (paleolitičke kulture, Homo erectus i neandertalci u Hrvatskoj, duhovna kultura i umjetnost paleolitika, mezolitik i mezolitičke kulture); Neolitik (proces neolitizacije i neolitičke kulture); Eneolitik (indoeuropska seoba, prerada i upotreba bakra, kulture eneolitika); Brončano doba (metalurgija bronce, egejsko-panonske migracije, brončanodobne kulturne skupine); Starije željezno (tehnologija prerade željeza i halštatski kulturni krug, etnogenetski procesi, etnokulturne skupine željeznoga doba); Mlađe željezno doba (latenski kulturni krug, keltsko-latenska kultura u kontinentalnoj Hrvatskoj, protopovijesno doba, iliro-helenizam i grčki utjecaji na istočnome Jadranu sa zaleđem).

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2.1. Nastavna metoda 2.2. Aktivnost studenta 2.3. Ishod učenja 2.4 Metoda procjene
predavanje slušanje izlaganja, razgovor razumjeti prapovijesni kulturni razvitak na tlu Hrvatske te njegovu važnost i mjesto u ukupnom europskom prapovijesnom razvitku aktivnost studenata u nastavi
pismeni ispit
usmeni ispit
seminar izrada seminarskog rada
izrada prezentacije
izlaganje
samostalna uporaba literature
usporediti lokalne s istodobnim kulturama susjednih područja
 
seminarski rad
prezentacija
pismeni ispit
usmeni ispit     
predavanje slušanje izlaganja, razgovor definirati prapovijesna razdoblja i najvažnije kulture te etničke zajednice tijekom svakoga od njih
 
aktivnost studenata u nastavi
pismeni ispit
usmeni ispit
predavanje slušanje izlaganja, razgovor objasniti povijest istraživanja prapovijesti naše zemlje aktivnost studenata u nastavi
pismeni ispit
usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Kontinuirana provjera znanja, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,375 0%
Kontinuirana provjera znanja 0,375 0%
Pismeni ispit 0,5 0%
Pohađanje nastave 1,125 0%
Seminarski rad 0,125 0%
Usmeni ispit 0,5 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Ocjenjuje se redovito pohađanje nastave i aktivno sudjelovanje u njoj, seminarski rad – tekstualni dio i njegovo iznošenje. Na ispitu se ocjenjuje razumijevanje procesa nastanka i razvitka prapovijesnih razdoblja i kultura unutar njih na području naše zemlje, te njihovih specifičnosti, kao i poznavanje sažete povijesti istraživanja prapovijesti u nas.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Redovito pohađanje nastave, jedan seminar tijekom semestra, sudjelovanje u razgovoru o pojedinim temama, pristupiti ispitu nakon odslušanog kolegija

 

 

Obavezna literatura:

 1. Balen-Letunić, Dubravka et al., Ratnici na razmeđu Istoka i Zapada : starije željezno doba u kontinentalnoj Hrvatskoj. Zagreb: Arheološki muzej, 2004.
 2. Ložnjak Dizdar, Daria; Potrebica Hrvoje. Brončano doba Hrvatske u okviru srednje i jugoistočne Europe. Zagreb: Meridijani, 2017.
 3. Težak-Gregl, Tihomira. Hrvatske zemlje od starijeg kamenog do bakrenog doba. Zagreb: Leykam international, 2017.

Dopunska literatura:

 1. Babić, Ivo et al., Stotinu hrvatskih arheoloških nalazišta. Zgreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2006.
 2. Karavanić Ivor; Janković Ivor. „Srednji i rani gornji paleolitik u Hrvatskoj“. Opuscula archaeologica 30 (2008), br. 1: 21-54.
 3. Karavanić, Ivor. Život neandertalca. Zagreb: Školska knjiga, 2004.
 4. Komšo, Darko. „Mezolitik u Hrvatskoj“. Opuscula archaeologica 30 (2008), br. 1: 55-92.
 5. Marijanović, Brunislav. „Neka pitanja ranog neolitika istočnog Jadrana“. Archaeologia Adriatica 1 (2007), br. 1: 7-54.
 6. Pelc, Milan. Povijest umjetnosti u Hrvatskoj. Zagreb: Školska knjiga, 1998.
 7. Šimić, Jasna. Šetnje slavonskom i baranjskom prapoviješću. Osijek: Filozofski fakultet, 2012.
 8. Šimić, Jasna. „Brončano i starije željezno doba na području grada Osijeka“. Osječki zbornik 24-25 (2001) br. /: 23-42.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.

Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.

Ostale informacije: