Naratologija

 

Naziv kolegija:
Naratologija
Šifra ISVU:
Šifra MOZVAG:
DKI107
ECTS:
5
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:

Studij
Godina
Semestar
Status
POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ Književnost i kulturni identitet
1.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Peternai Andrić, Kristina
120
0
105

 

Ciljevi i zadaci:

Kolegij bi studente trebao upoznati s osnovnim pojmovima i pristupima naratologiji, uključujući klasičnu (strukturalističku), poststrukturalističku i postklasičnu sa svim njihovim varijantama. Nakon usvojenih teorijskih pristupa, studenti bi trebali steći vještinu analize pripovijesti naratološkim metodama.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga kolegija studenti će moći:

 • definirati teorije pripovijedanja i pojma pripovijesti,
 • objasniti osnovne značajke pojedinoga teorijskog pristupa,
 • razlikovati čitanja pripovijesti s obzirom na teorijski pristup,
 • analizirati pripovijesti iz različitoga teorijskog aspekta.

Sadržaj predmeta:

Naratologijom se danas u užem smislu određuje pod okriljem strukturalizma razvijena znanost o pripovijesti (Tzvetan Todorov, 1969), a u širem smislu disciplina vrlo rastezljivih granica i gotovo nejasnih rubova što pokriva ukupno proučavanje i teoriju pripovijesti od 1960-ih do danas. Kolegij će pratiti razvoj naratologije od pojavljivanja kao formalističko-strukturalističke discipline 1960-ih s jasno izraženim znanstvenim težnjama u smislu uspostavljanja teorije i definiranja prirode pripovijesti, do današnje naratologije što se razgranala u brojne analitičke, metodološki heterogene i često pragmatične modele orijentirane više na kontekst nego na pripovijedni tekst dotle da se umjesto o naratologiji (u jednini) sve više govori o naratologijama (u množini). Obradit će se književnoteorijska terminologija i metodologija vezana uz naratologiju. Stečena teorijska znanja propitat će se na književnim predlošcima.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
predavanje slušanje, pisanje, sustavno opažanje, razmišljanje definirati teorije pripovijedanja i pojma pripovijesti usmeni ispit
predavanje slušanje, pisanje, sustavno opažanje, razmišljanje objasniti osnovne značajke pojedinoga teorijskog pristupa usmeni ispit
predavanje slušanje, pisanje, sustavno opažanje, razmišljanje razlikovati čitanja pripovijesti s obzirom na teorijski pristup usmeni ispit
seminar
mentorski rad
prikupljanje podataka na zadanu temu, istraživanje, čitanje, razmišljanje, pisanje analizirati pripovijesti iz različitoga teorijskog aspekta istraživački rad

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Istraživanje, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 1 0%
Istraživanje 1 0%
Usmeni ispit 3 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjena iz istraživačkog rada i ocjena iz završnoga usmenog ispita: 20% konačne ocjene čini ocjena iz istraživačkog rada, a 80% konačne ocjene čini ocjena iz završnoga usmenog ispita.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student je obvezan redovito pohađati nastavu, provesti samostalno istraživanje i položiti usmeni ispit.

 

 

Obavezna literatura:

 1. David Herman, Narratologies, Columbus, 1999.
 2. Cvjetko Milanja (ur.), Autor – pripovijedač – lik, Svjetla grada, Osijek, 2000.
 3. L. Herman i B. Vervaeck, Handbook of Narrative Analysis, Lincoln, 2005.
 4. J. Phelan i P. J. Rabinowitz, A Companion to Narrative Theory, Blackwell, Oxford, 2005.
 5. Greta Olson (ur.), Current Trends in Narratology, Walter de Gruyter, Berlin, 2011.

Dopunska literatura:

 1. Wayne Booth, Retorika proze, prev. Branko Vučičević, Nolit, Beograd, 1976.
 2. Peter Brooks, Reading for the Plot, New York, 1984.
 3. Brian McHale, Postmodernist Fiction, London, 1987.
 4. Gerald Genette, Narrative Discourse Revisited, New York, 1988.
 5. Nancy Miller, Subject to Change, Columbia, 1988.
 6. Wayne Booth, The Company We Keep, Berkeley, 1989.
 7. Zlatko Kramarić (ur.), Uvod u naratologiju, Izdavački centar Revija, Osijek, 1989.
 8. James Phelan, Reading People, Reading Plots, Chicago, 1989.
 9. Vladimir Biti (ur.), Suvremena teorija pripovijedanja, Globus, Zagreb, 1992.
 10. Susan Lanser, Fictions of Authority, Ithaca, 1992.
 11. Peter Brooks, Psychoanalysis and Storytelling, Oxford, 1994.
 12. P. Brooks i P. Gewirtz, ur. Law's Stories, New Haven, 1996.
 13. Monika Fludernik, Towards a »Natural« Narratology, Routledge, London, 1996.
 14. Andrew Gibson, Towards a Postmodern Theory of Narrative, Edinburgh, 1996.
 15. Thomas Keenan, Fables of Responsibility, Standford, 1997.
 16. Adama Newton, Narrative Ethics, Harvard University Press, London, 1997.
 17. M. L. Pratt, Imperial Eyes, London, 1997.
 18. Mark Currie, Postmodernist Narrative Theory, London, 1998.
 19. Andrew Gibson, Postmodernity, Ethics and the Novel, Routledge, London, 1999.
 20. T. Kindt i H. Müller,ur. What Is Narratology?, Walter de Gruyter, Berlin, 1999.
 21. Vladimir Biti, Pojmovnik suvremene književne i kulturne teorije, Matica hrvatska, Zagreb, 2000.
 22. Vladimir Biti, Strano tijelo pri/povijesti, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2000.
 23. Martin McQuillian, The Narrative Reader, Routledge, London, 2000.
 24. Vladimir Biti (ur.), Politika i etika pripovijedanja, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2002.
 25. R. K. Shlomitz, Narrative Ficton, Routledge, London i New York, 2002.
 26. David Herman (ur.), Narrative Theory and the Cognitive Sciences, Stanford, 2003.
 27. Vladimir Biti, Doba svjedočenja, Matica hrvatska, Zagreb, 2005.
 28. D. Herman, M. Jahn i M. L. Ryan, Routledge Encyclopedia of Narrative Theory, Routledge, London, 2005.
 29. James Phelan, Living to Tell About It, Ithaca, 2005.
 30. Lisa Zunshine, Why We Read Fiction: Theory of Mind and the Novel, Columbus, 2006.
 31. Susan Keen, Empathy and the Novel, Oxford, 2007.
 32. David Herman, Storytelling and the Sciences of Mind, Cambridge, 2013.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Studentska anketa

Ostale informacije: