Pisanje sinopsisa

 

Naziv kolegija:
Pisanje sinopsisa
Šifra ISVU:
Šifra MOZVAG:
DKO501
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:

Studij
Godina
Semestar
Status
POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ Književnost i kulturni identitet
3.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Peternai Andrić, Kristina
30
0
90

 

Ciljevi i zadaci:

Osposobiti studente za pisanje i prijavu sinopsisa doktorske disertacije.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga kolegija studenti će moći:

  • formulirati istraživačku hipotezu,
  • predložiti teorijsku konceptualizaciju
  • osmisliti metodološku platformu
  • prezentirati sinopsis doktorske disertacije.

Sadržaj predmeta:

  1. Sinopsis
  2. Struktura sinopsisa: pregled dosadašnjih istraživanja, cilj i hipoteze istraživanja, korpus i metodologija istraživanja, očekivani znanstveni doprinos predloženog istraživanja
  3. Formalna procedura: prijava teme doktorske disertacije, ocjena teme doktorske disertacije, službeni obrasci
  4. Izrada nacrta sinopsisa
  5. Prezentacija nacrta sinopsisa

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice, samostalni zadatci

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
predavanje
seminar
samostalni zadatci
slušanje, pisanje, prikupljanje podataka na zadanu temu, istraživanje, čitanje, razmišljanje, pisanje, pokazivanje, govorenje (objašnjavanje i diskutiranje) formulirati istraživačku hipotezu pisani rad
predavanje
seminar
samostalni zadatci
slušanje, pisanje, prikupljanje podataka na zadanu temu, istraživanje, čitanje, razmišljanje, pisanje, pokazivanje, govorenje (objašnjavanje i diskutiranje) predložiti teorijsku konceptualizaciju pisani rad
predavanje
seminar
samostalni zadatci
slušanje, pisanje, prikupljanje podataka na zadanu temu, istraživanje, čitanje, razmišljanje, pisanje, pokazivanje, govorenje (objašnjavanje i diskutiranje) osmisliti metodološku platformu pisani rad
predavanje
seminar
samostalni zadatci
slušanje, pisanje, prikupljanje podataka na zadanu temu, istraživanje, čitanje, razmišljanje, pisanje, pokazivanje, govorenje (objašnjavanje i diskutiranje) prezentirati sinopsis doktorske disertacije javno predstavljanje nacrta sinopsisa

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Istraživanje

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,2 0%
Istraživanje 3,8 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Studenti su obvezni izraditi prvi nacrt sinopsisa doktorske disertacije i javno ga prezentirati.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Redovito pohađanje nastave.

 

 

Obavezna literatura:

  1. Dubravka Oraić Tolić, Akademsko pismo: strategije i tehnike klasične retorike za suvremene studentice i studente, Naklada Ljevak, Zagreb, 2011.

Dopunska literatura:

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Studentska anketa

Ostale informacije: