Suvremeni pristupi istraživanjima stresa

 

Naziv kolegija:
Suvremeni pristupi istraživanjima stresa
Šifra ISVU:
151056
Šifra MOZVAG:
PSIP5
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PSIHOLOGIJA - PREDDIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
3.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Marčinko, Ivana
15
0
30

 

Ciljevi i zadaci:

Upoznati se sa suvremenim spoznajama vezanim uz različite čimbenike koji su važni za procese i ishode stresa. Razmišljanje i kritičko preispitivanje postojećih teorija i spoznaja o stresu u svjetlu najnovijih znanstvenih istraživanja te povezivanje tih informacija s ciljem boljeg razumijevanja stresa, njegovih prediktora i ishoda

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

  • kritički razmišljati o ključnim pojmovima na području istraživanja stresa
  • razumjeti činitelje i procese koji doprinose individualnim razlikama u izloženosti, reaktivnosti i prilagodbi na stres
  • kritički analizirati znanstvene spoznaje s područja istraživanja stresa
  • smisleno i koherentno raspravljati 
  • povezati znanja proizašla iz različitih područja vezanih uz ispitivanja stresa
  • povezivati suvremene ideje i nalaze područja istraživanja stresa sa svakodnevnom primjenom u praksi
  • napisati kritički osvrt na teorije i nalaze istraživanja područja ispitivanja stresa

Sadržaj predmeta:

Razmatranje suvremenih istraživanja i spoznaja vezanih uz stres, suočavanje i prilagodbu na stres. Sadržaj kolegija svake akademske godine će se osuvremenjivati s najnovijim istraživanjima na području stresa. Primjer tema koje bi bile pokrivene na kolegiju su: Pojam prilagodbe na stres. Spolne razlike, stres i zdravstveni ishodi. Uloga kulture u procesima stresa. Religija i suočavanje sa stresom. Smisao u životu, osobni rast i prilagodba na stres. Emocije i suočavanje sa stresom. Interpersonalni aspekti suočavanja sa stresom. Intervencije i uspješna prilagodba na stres.

Vrste izvođenja nastave:

seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
seminari i radionice
referat
rasprava
sudjelovanje u radionici
sudjelovanje u raspravi
individualni rad
grupini rad
kritički razmišljati o ključnim pojmovima na području istraživanja stresa aktivnost na nastavi
priprema i usmeno izlaganje referata
radionice
individualni seminarski rad
seminari i radionice
referat
rasprava
sudjelovanje u radionici
sudjelovanje u raspravi
individualni rad
grupini rad
usmeno izlaganje
razumjeti činitelje i procese koji doprinose individualnim razlikama u izloženosti, reaktivnosti i prilagodbi na stres aktivnost na nastavi
priprema i usmeno izlaganje referata
radionice
individualni seminarski rad
seminari i radionice
referat
rasprava
sudjelovanje u radionici
sudjelovanje u raspravi
individualni rad
grupini rad
kritički analizirati znanstvene spoznaje s područja istraživanja stresa
 
aktivnost na nastavi
priprema i usmeno izlaganje referata
radionice
individualni seminarski rad
seminari i radionice
rasprava
sudjelovanje u radionici
sudjelovanje u raspravi
grupini rad
usmeno izlaganje
smisleno i koherentno raspravljati 
 
aktivnost na nastavi
priprema i usmeno izlaganje referata u sastavu grupnog seminarskog rada
radionice
seminari i radionice
referat
rasprava
sudjelovanje u radionici
sudjelovanje u raspravi
individualni rad
grupini rad
povezati znanja proizašla iz različitih područja vezanih uz ispitivanja stresa
 
aktivnost na nastavi
priprema i usmeno izlaganje referata
radionice
individualni seminarski rad
seminari i radionice
rasprava
sudjelovanje u raspravi
individualni rad
grupini rad
povezivati suvremene ideje i nalaze područja istraživanja stresa sa svakodnevnom primjenom u praksi aktivnost na nastavi
priprema i usmeno izlaganje referata
radionice
individualni seminarski rad
referat individualni rad napisati kritički osvrt na teorije i nalaze istraživanja područja ispitivanja stresa Individualni seminarski rad

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirano praćenje, Pohađanje nastave, Referat, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirano praćenje 1 30%
Pohađanje nastave 0,5 0%
Referat 1,25 35%
Seminarski rad 1,25 35%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene za studente uzimaju se u obzir ocjena iz grupnog seminarskog rada-priprema seminara i izlaganje (35%), individualnog seminarskog rada (35%) i aktivnost na nastavi (30%).

Primjer izračunavanja ocjene:

Primjer oblikovanja konačne ocjene:

Student je ostvario ocjenu 4 iz grupnog seminarskog rada, 4 iz individualnog referata te 5 iz aktivnosti na nastavi. Konačna ocjena se izračunava prema formuli

(grupni seminar x 0,35)+(samostalni referat x 0,35)+(kontinuirano praćenjex0,3)

U našem bi primjeru taj izračun izgledao ovako:

(4X0,35)+(4x0,35)+(5x0,3)=1,4+1,4+1,5=4,3=4

 Konačna ocjena u ovom slučaju bila bi vrlo dobar (4)

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni redovito pohađati nastavu (minimun 70% prisutnosti za potpis). Također su obvezni sudjelovati u grupnom seminarskog rada, izraditi jedan individualni seminarski rad I aktivno sudjelovati na nastavi (diskutirati, argumentirati svoje mišljenje itd.).

 

 

Obavezna literatura:

Članci iz relevantnih međunarodnih časopisa.

Dopunska literatura:

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

  • Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Priručnikom za osiguravanje kvalitete obrazovanja i znanstveno-istraživačkog rada na Filozofskom fakultetu u Osijeku.
  • Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima sa svrhom vrednovanja rada nastavnika.

Ostale informacije: