Žižek: Refleksivna svijest suvremene filozofije

 

Naziv kolegija:
Žižek: Refleksivna svijest suvremene filozofije
Šifra ISVU:
151055
Šifra MOZVAG:
FDI301
ECTS:
2
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA FILOZOFIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
FILOZOFIJA - DIPLOMSKI (dvopredmetni studij - nastavnički smjer)
1.g.
ljetni
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Krivak, Marijan
15
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Svrha je kolegija osposobiti i nagovoriti (Protreptikos) studente filozofije za proučavanje filozofske misli i djela suvremenog ljubljanskog filozofa i publicista Slavoja Žižeka. Mogućnost interdisciplinarnog promišljanja njegovih tekstova nameće se neizbježnom.

Žižek je presudan sugovornik o svim vidovima pristupa suvremenosti.

S druge strane, aktivistička »politička filozofija« ima u njemu presudnog zagovaratelja.

Posebice se naglasak stavlja na Žižekovu filozofsku analizu Hegelove refeleksivne svijesti kao Organona svakog praktički-filozofijskog osmišljenog aktivizma.

Također, kolegij nastoji osvijestiti i značenje psihoanalize u suvremenoj teoriji/filozofiji.

U jednome bi svome dijelu kolegij pokušao povezati teološko i filozofsko nasljeđe duhovnosti.

Žižek u svim navedenim područjima pruža podatan analitičko/sintetički, filozofski materijal.

Kolegij bi u svojoj namjeri trebao pružiti okvir za samostalno promišljanje mogućnosti filozofskog aktivizma danas, ali i pružiti temelje za reafirmaciju filozofije sàme.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • osposobiti se za pristup filozofiji kao djelatnosti postavljanja presudnih, kritičkih životnih pitanja
 • sintetizirati filozofiju, psihoanalizu i suvremenu filozofiju jezika putem interdisciplinarnog međudjelovanja teorijske misli i publicistike
 • argumentirati za eminentno filozofijsko, ali i kritičko, odgajanje samosvjesnog pojedinca
 • Iskazati samostalnost i odgovornost pri kritičkom utemeljenju vlastita stajališta,  uz analizu osobitosti aktivističkog pristupa Slavoja Žižeka

Sadržaj predmeta:

Sadržaji predavanja su sljedeći:

 • Slavoj Žižek i suvremena politička filozofija
 • U kakvoj su vezi psihoanaliza, filozofija i film?
 • Što je to sublimni objekt ideologije?
 • Žižek o globalizaciji, multikulturalizmu i postmodernoj dezideologizaciji politike
 • Temeljni smisao Žižekove re-politizacije ekonomije
 • Što je to Denkverbot?
 • Slavoj Žižek: NATO kao lijeva ruka Boga?
 • Alain Badiou: Etika: esej o razumijevanju zla
 • Slavoj Žižek: O vjerovanju
 • Slavoj Žižek: O nasilju
 • Paralaksa: nova filozofijska rasprava o metodi?
 • Možemo li povijesno-filozofijski formalizirati Lenjina?
 • Uloga Jacquesa Lacana i psihoanalize u suvremenoj političkoj filozofiji
 • Bog na mukama: paradigma nove »teologije oslobođenja«?
 • Žižekova filmozofija
 • Pervertitov vodič kroz film

Očekuje se da studenti kroz sadržaj predmeta usvoje sljedeća znanja, kompetencije i vještine:

 • znanje o kulturalno-filozofijskom značenju Slavoja Žižeka u suvremenoj intelektualnoj povijesti posljednja dva desetljeća;
 • kompetenciju samostalnog istraživanja i pisanja eseja o fenomenima ideologizacije sfere kulture, politike i društva;
 • vještinu prepoznavanja smisla i značenja svih vidova suvremenog neo-liberalnog, multinacionalnog kapitalizma kao okvira ideološkog »začaravanja« svijeta .

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava osposobiti se za pristup filozofiji kao djelatnosti postavljanja presudnih, kritičkih životnih pitanja aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
predavanje slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava sintetizirati filozofiju, psihoanalizu i suvremenu filozofiju jezika putem interdisciplinarnog međudjelovanja teorijske misli i publicistike aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
predavanje, seminarsko izlaganje, zadatak čitanja i analize primjera sustavno opažanje, slušanje izlaganja, učenje po modelu, analiza literature argumentirati za eminentno filozofijsko, ali i kritičko, odgajanje samosvjesnog pojedinca aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
predavanje, grupna rasprava analiza literature, sustavno opažanje i zaključivanje Iskazati samostalnost i odgovornost pri kritičkom utemeljenju vlastita stajališta, uz analizu osobitosti aktivističkog pristupa Slavoja Žižeka aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pohađanje nastave, Seminarski rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,5 0%
Pohađanje nastave 0,5 0%
Seminarski rad 0,5 0%
Usmeni ispit 0,5 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Rad studenta na predmetu vrednovat će se i ocjenjivati tijekom nastave, na usmenom ispitu i kroz pozitivno ocijenjen seminarski/esejistički  rad. Usmeni ispit donosi 50 % bodova, seminarski rad 20 % bodova, organiziranje radionice 20 % bodova, pohađanje nastave i aktivnost na nastavi 10 % bodova.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Obveze studenata na predmetu su sljedeće:

 • redovito pohađanje nastave (prisutnost preko 70 % – uvjet za potpis)
 • aktivno sudjelovanje u nastavi
 • izrada seminarskog rada
 • polaganje usmenog ispita nakon završetka semestra

 

 

Obavezna literatura:

 1. Slavoj Žižek, Sublimni objekt ideologije, Arkzin d.o.o, Zagreb 2004.
 2. Slavoj Žižek i Boris Gunjević, Bog na mukama: obrati apokalipse, Ex libris & Synopsis, Rijeka 2008.
 3. Slavoj Žižek, Irak. Posuđeni čajnik, Naklada Ljevak, Zagreb 2005.
 4. Slavoj Žižek, Paralaksa, Anti Barbarus, Zagreb 2009. 

Dopunska literatura:

 1. Slavoj Žižek, O nasilju, Naklada Ljevak, Zagreb 2008.
 2. Slavoj Žižek, Repeating Lenin, Arkzin d.o.o, Zagreb 2001.
 3. Slavoj Žižek, »Sedam velova fantazme«, Arkzin 94/95, kolovoz 1997.
 •  »Oblici ideološkog užitka«, Arkzin 96/97, rujan-listopad 1997.
 •  »Multikulturalizam, ili, kulturna logika multinacionalnog kapitalizma« (I, II i  III), Arkzin 04, 05 i 06, Zagreb 1997-1998.
 1. Marijan Krivak, Protiv! Fragmenti o postmodernizmu, medijima, politici… i filozofiji, HFD, Zagreb 2007.
 2. Tvrtko Vuković, Ljubi Žižeka svoga!,  Meandar, Zagreb 2009.
 3. Ian Parker, Žižek: A Critical Introduction , Pluto Press, London 2004.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

 • Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete sadržaja predmeta u skladu s procjenom Stručnog vijeća studija filozofije.

Ostale informacije: