Tehnologije semantičkog weba II.

 

Naziv kolegija:
Tehnologije semantičkog weba II.
Šifra ISVU:
151049
Šifra MOZVAG:
ITDDI03
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

Studij
Godina
Semestar
Status
INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA - DIPLOMSKI (dvopredmetni)
1.g.
ljetni
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Bosančić, Boris
15
30
0

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je predmeta upoznati studente s implementacijom tehnologija semantičkog weba u informacijskim sustavima organizacija i informacijskih ustanova. Poseban naglasak stavljen je na implementaciju povezanih podataka (engl. linked data) u informacijskim sustavima. Studente se upoznaje s principima povezanih podataka, tehnikama vizualizacije, pregledavanja i pretraživanja povezanih podataka, primjerima dobre prakse aplikacija povezanih podataka te fenomenom velike količine povezanih podataka (engl. big linked data). Na vježbama studenti se osposobljavaju za provedbu pregledavanja i pretraživanja postojećih setova povezanih podataka pomoću odgovarajućih tehnologija (upitni jezici, semantičko pretraživanje), a zatim i da samostalno kreiraju, povežu i pripreme za objavu setove podataka u globalnoj mreži repozitorija povezanih podataka.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

 • implementirati pojedine tehnologije semantičkog weba u informacijskim sustavima
 • pregledavati setove podataka u repozitorijima povezanih podataka
 • pretraživati setove podataka u repozitorijima povezanih podataka
 • kreirati, povezati i prirediti za objavu setove podataka u globalnoj mreži repozitorija povezanih podataka

Sadržaj predmeta:

Povezani podaci: principi i primjeri dobre prakse. Pregledavanje setova podataka; uvod u upitni jezik SPARQL; zaključivanje pomoću RDFS-a I OWL-a. Pretraživanje povezanih podataka; semantičko pretraživanje; semantičko pretraživanje vs. SPARQL; fasetno pretraživanje. Životni vijek povezanih podataka; kreiranje, povezivanje i objava setova podataka; uloga URI/IRI-ja u stvaranju poveznica; uloga SKOS-a u povezivanju kreiranih i postojećih setova podataka; katalozi povezanih podataka; alati za ekstrahiranje povezanih podaaka; SILK okvir za automatsko otkrivanje poveznica između setova podataka. Vizualizacija povezanih podataka; tehnike, vrste i alati za vizualizaciju povezanih podataka; vizualizacija oblaka povezanih podataka. Metode za analizu povezanih podataka. Aplikacije povezanih podataka: kategorije, arhitektura i primjeri dobre prakse; razvojni okviri aplikacija povezanih podataka; Information Workbench; web API-ji u aplikacijama povezanih podataka. Velike količine povezanih podataka.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
Predavanja slušanje predavanja i sudjelovanje u raspravama pregledavati setove podataka u repozitorijima povezanih podataka
pretraživati setove podataka u repozitorijima povezanih podataka
 
pisani test (30 % ukupne ocjene)
Vježbe vježbanje praktičnih zadataka na realnim primjerima implementirati pojedine tehnologije semantičkog weba u informacijskim sustavima ocjena vježbi (20% ukupne ocjene)
Samostalni zadaci rješavanje problemskih zadataka kreirati, povezati i prirediti za objavu setove podataka u globalnoj mreži repozitorija povezanih podataka ocjena zadataka (50% ukupne ocjene)

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirana provjera znanja, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Praktični rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirana provjera znanja 0,4 20%
Pismeni ispit 0,6 30%
Pohađanje nastave 1,125 0%
Praktični rad 0,875 50%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjene iz kontinuirane provjere znanja, pismenog ispita te praktičnog rada: 20% konačne ocjene čini ocjena kontinuirane provjere znanja (40 ocjenskih bodova), 30% konačne ocjene čini ocjena iz pismenog ispita (60 ocjenskih bodova) i 50% konačne ocjene čini ocjena praktičnog rada (100 ocjenskih bodova).

Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja student može ostvariti najviše 200 ocjenskih bodova, što čini 100% ocjene. Za prolaznu ocjenu student treba ostvariti najmanje 110 ocjenskih bodova ili 55% ocjene.

Skala je ocjenjivanja sljedeća: izvrstan (5) – od 180 do 200 bodova, vrlo dobar (4) – od 160 do 179 bodova, dobar (3) – od 125 do 159 bodova; dovoljan (2) – od 110 do 124 boda; nedovoljan (1) – od 0 do 109 bodova.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Redovito pohađati nastavu, izlaganje referata u sklopu seminara, provedba projekta

 

 

Obavezna literatura:

 1. Educational Curriculum for the Usage of Linked Data. EUCLID, 2014. URL: http://www.euclid-project.eu/ (2014-12-18)
 2. Heath, T.; Bizer, C. Linked Data: Evolving the Web into a Global Data Space. [s. l.]: Morgan & Claypool, 2011. URL: http://linkeddatabook.com/editions/1.0/ (2014-12-18) (odabrana poglavlja)
 3. W3C: Linked Data. URL: http://www.w3.org/standards/semanticweb/data (2014-12-18)
 4. Van Hooland, S. Verborgh, R.  Linked Data for Libraries, Archives and Museums. [s. l.]: Facet Publishing, 2014. (odabrana poglavlja)

Dopunska literatura:

 1. Berners-Lee, T.; Hendler, J.; Lassila, O. The Semantic Web. // Scientific American 284, 5(2001), str. 34-43. URL: http://isel2918929391.googlecode.com/svn-history/r347/trunk/RPC/Slides/p01_theSemanticWeb.pdf (2014-12-18)
 2. Farago, F. Bosančić, B.; Badurina, B. Povezani podaci I knjižnice. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 56, 4(2013), str. 25-52.
 3. Linked Data - Connect Distributed Data across the Web. URL: http://linkeddata.org/ (2014-12-18)
 4. Linked Open Data – Creating Knowledge Out of Interlinked Data: Results of the LOD2 Project. ed. S. Auer, S. Tramp i V. Bryl. New York; Dordrecht, London: Springer, 2014. (odabrana poglavlja)

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Na početku svakog predavanja daje se osvrt na nastavne sadržaje s prethodno održanog sata. Prati se aktivnost na vježbama i zadaju zadaci za ponavljanje. Završna kvaliteta provjerava se studentskom anketom.

Ostale informacije: