Programiranje 2

 

Naziv kolegija:
Programiranje 2
Šifra ISVU:
149068
Šifra MOZVAG:
ITDD203
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

Studij
Godina
Semestar
Status
INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA - DIPLOMSKI (dvopredmetni)
1.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Jakopec, Tomislav
15
30
0

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je kolegija upoznati studente s osnovama korištenja objektno orijentiranih programskih jezika. Na predavanjima se obrađuju osnovni teorijski koncepti dok se na vježbama na praktičnim primjerima, korištenjem java programskog jezika obrađuje primjena u izradi rješenja za grafičko sučelje (GUI) korištenjem baze podataka (MySQL).

Ishodi učenja:

Po završetku nastave studenti će moći:

 • rješavati zadane probleme tehnikama objektno orijentiranog programskog jezika
 • administriranje relacijskih baza podataka (administriranje baza na udaljenim računalima, izrada sigurnosnih kopija, pisanje upita, procedura, okidača, funkcija)
 • implementacija pojedinih segmenata semantičkog weba u informacijskim sustavima

Sadržaj predmeta:

Sadržaji predavanja i vježbi su sljedeći:

 • osnove java programskog jezika (organizacija koda, varijable, tipovi podataka, nizovi, uvjetna grananja, petlje, obrada pogrešaka, klasa, objekt, učahurivanje, nasljeđivanje, polimorfizam)
 • Model-Pogled-Kontroler predložak dizajna
 • povezivanje i rad s MySQL bazom podataka koristeći principe objektno relacijskog mapiranja (ORM)
 • izrada java SWING aplikacije s bazom podataka koja omogućuje unos, promjenu, brisanje i pregledavanje svih definiranih entiteta u bazi
 • izrada aplikacije za vođenje raznih evidencija u informacijskim ustanovama

Očekuje se da studenti kroz sadržaj predmeta usvoje sljedeća znanja, kompetencije i vještine:

 • poznavanje osnovnih principa programiranja objektno orijentiranim programskim jezicima
 • razumijevanje principa razvoja aplikacija koristeći MVC predložak dizajna
 • sposobnost izrade aplikacije za grafičko sučelje

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
Predavanja slušanje predavanja i sudjelovanje u raspravama rješavati zadane probleme tehnikama objektno orijentiranog programskog jezika pisani test (40 % ukupne ocjene)
Vježbe vježbanje praktičnih zadataka na realnim primjerima implementacija pojedinih segmenata semantičkog weba u informacijskim sustavima Ocjena vježbi (40% ukupne ocjene)
Samostalni zadaci rješavanje problemskih zadataka administriranje relacijskih baza podataka (administriranje baza na udaljenim računalima, izrada sigurnosnih kopija, pisanje upita, procedura, okidača, funkcija) ocjena zadataka (20% ukupne ocjene)

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirana provjera znanja, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Praktični rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirana provjera znanja 0,667 20%
Pismeni ispit 0,333 40%
Pohađanje nastave 1,125 0%
Praktični rad 0,875 40%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Rad studenta na predmetu vrednovat će se i ocjenjivati tijekom nastave, kroz dva kolokvija i aktivnost na nastavi i kontinuiranu provjeru znanja. Praktični rad donosi 40 % bodova, položeni kolokviji 40 % bodova, a kontinuirana provjera znanja 20 % bodova.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Obveze studenata na predmetu su sljedeće:

 • redovito pohađanje nastave (prisutnost preko 70 % – uvjet za potpis)
 • aktivno sudjelovanje u nastavi
 • polaganje dvaju kolokvija tijekom semestra.
 • izrada praktičnog rada

 

 

Obavezna literatura:

 1. Fain, Y. Programiranje Java, Zagreb: IT Expert, 2011
 2. Richardson, W. C., Professional Java JDK5, Zagreb: IT Expert, 2006

Dopunska literatura:

 1. Sierra, K; Bates, B. Head First Java, 2nd Edition, O'Reilly Media, 2005
 2. McLaughlin, B; Pollice, G.; West, D. Head First Object-Oriented Analysis and Design, O'Reilly Media, 2006
 3. Naftalin, M.; Wadler, P. Java Generics and Collections, O'Reilly Media, 2006

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

 • Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.

Ostale informacije: