Razvoj korisničkog iskustva aplikacije

 

Naziv kolegija:
Razvoj korisničkog iskustva aplikacije
Šifra ISVU:
151053
Šifra MOZVAG:
ITDD202
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

Studij
Godina
Semestar
Status
INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA - DIPLOMSKI (dvopredmetni)
1.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Badurina, Boris
15
0
0
Gilman Ranogajec, Mirna
0
30
0

 

Ciljevi i zadaci:

Ciljevi su kolegija upoznati studente s temeljnim aspektima razvoja korisničkog sučelja s naglaskom na korisničko iskustvo i ponašanje. Studenti se na upoznaju s glavnim teorijskim spoznajama psihosocijalnih i kulturoloških utjecaja na korisničko ponašanje u interakciji s tehnologijom te metodama vrednovanja efikasnosti korisničkih sučelja. Također studenti se upoznaju s mogućnostima primjene teorijskih spoznaja u razvoju  i dizajniranju grafičkih sučelja.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave studenti će moći:

 • razumjeti psihosocijalne elemente ključne za prihvaćanje novih tehnologija
 • razumjeti kulturološke elemente koji utječu na iskustvo korištenja tehnologije
 • prepoznati glavne elemente koji utječu na iskustvo korištenja tehnologije
 • primijeniti metode vrednovanja korisničkog iskustva
 • razumjeti utjecaj estetike mrežnog mjesta na korisnike
 • razumjeti kulturološki i društveni kontekst grafičkog oblikovanja mrežnih stranica usmjerenog prema ciljanim korisnicima

Sadržaj predmeta:

Sadržaji predavanja i vježbi su sljedeći:

 • Teorijski modeli prihvaćanja tehnologije
 • Primjena istraživačkih metoda u vrednovanju korisničkih stavova i iskustava
 • Estetika mrežnog mjesta i elementi grafičkog oblikovanja usmjerenih ka korisniku
 • Kulturološka uvjetovanost korisničke percepcije vizualnih elemenata mrežnih stranica

Očekuje se da studenti kroz sadržaj predmeta usvoje sljedeća znanja, kompetencije i vještine:

 • poznavanje psihosocijalnih i kulturoloških elemenata ključnih za kreiranje korisničkih iskustava i stavova
 • razumijevanje pojedinih metoda vrednovanja korisničkih stavova i iskustava
 • poznavanje i razumijevanje utjecaja karakteristika mrežne estetike na korisnike
 • razumijevanje društvenog i kulturološkog konteksta grafičkog oblikovanja u virtualnom okruženju

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
Predavanja slušanje predavanja i sudjelovanje u raspravama razumjeti psihosocijalne elemente ključne za prihvaćanje novih tehnologija
razumjeti kulturološke elemente koji utječu na iskustvo korištenja tehnologije
razumjeti kulturološki i društveni kontekst grafičkog oblikovanja mrežnih stranica usmjerenog prema ciljanim korisnicima
razumjeti utjecaj estetike mrežnog mjesta na korisnike
pisani test (40 % ukupne ocjene)
Vježbe vježbanje praktičnih zadataka na realnim primjerima prepoznati glavne elemente koji utječu na iskustvo korištenja tehnologije
korisničkog iskustva
Ocjena vježbi (40% ukupne ocjene)
Samostalni zadaci rješavanje problemskih zadataka primijeniti metode vrednovanja ocjena zadataka (20% ukupne ocjene)

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirana provjera znanja, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Projekt

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirana provjera znanja 0,7 0%
Pismeni ispit 0,775 40%
Pohađanje nastave 1,125 20%
Projekt 0,4 40%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Rad studenta na predmetu vrednovat će se i ocjenjivati tijekom nastave, kroz dva kolokvija i seminarski rad. Projektni rad donosi 40 % bodova, položeni kolokviji 40 % bodova, a pohađanje nastave i aktivnost na nastavi 20 % bodova.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Obveze studenata na predmetu su sljedeće:

 • redovito pohađanje nastave (prisutnost preko 70 % – uvjet za potpis)
 • aktivno sudjelovanje u nastavi
 • izrada projektnog rada
 • polaganje dvaju kolokvija tijekom semestra.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Davis, F. D. J. Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology // MIS Quarterly 13, 3(1989), Str. 319-340.
 2. Moon, J.-W.; Kim, Y.-G. Extending the TAM for a World-Wide-Web context // Information & Management, 38(2001), Str. 217-230.
 3. Gorman, G. E. ; Clayton, P. Qualitative research for the information professional. London : Facet Publishing, 2005.

Dopunska literatura:

 1. Halmi, A. Strategije kvalitativnih istraživanja u primijenjenim društvenim znanostima, Jastrebarsko : Naklada SLAP, 2005.
 2. Badre, A.N. (2000). The effects of cross cultural interface design orientation on world wide web user performance. GVE Research Technical Reports. Available: http://www.cc.gatech.edu/gvu/reports/2001/abstracts/01-03.html.
 3. Del Galdo, E., & Neilson, J. (1996). International user interfaces. John Wiley & Sons, New York.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

 • Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.

Ostale informacije: