Projektiranje informacijskih sustava

 

Naziv kolegija:
Projektiranje informacijskih sustava
Šifra ISVU:
151052
Šifra MOZVAG:
ITDD201
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

Studij
Godina
Semestar
Status
INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA - DIPLOMSKI (dvopredmetni)
1.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Papić, Anita
15
30
0

 

Ciljevi i zadaci:

Osnovni cilj kolegija je upoznati studente sa svim aktivnostima potrebnim za izradu rješenja postojećem problemu korištenjem informacijske tehnologije. Zbog kompleksnosti problema pa tako i rješenja studente je potrebno upoznati s projektiranjem informacijskih sustava, definiranje rješenja korištenjem prikladnih tehnologija, odabrati i primijeniti optimalne dizajn predloške tehnološkog rješenja kao i prikladne metodologije razvoja.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave studenti će moći:

 • upoznati temeljne aktivnosti informacijskog sustava
 • razlikovati klasifikacije i taksonomije informacijskih sustava
 • objasniti strukturu informacijskog sustava
 • upravljati informacijskim sustavima u različitim organizacijama
 • definirati skup tehnologija pogodnih za rješenje danog problema
 • izraditi idejno rješenje, projektnu dokumentaciju i dokumentaciju za razvojne programere

Sadržaj predmeta:

Na predavanjima će se obraditi sljedeća poglavlja: 

 • Određenje pojma informacijski sustav;
 • Uloga informacijskog sustava u organizaciji;
 • Temeljne aktivnosti informacijskog sustava;
 • Logičko i fizičko modeliranje informacijskog sustava;
 • Povijest razvoja informacijskog sustava;
 • Klasifikacije i taksonomije informacijskih sustava;
 • Životni ciklus informacijskog sustava;
 • Linearni pristup;
 • Evolucijski pristup;
 • Prototipski pristup;
 • Struktura informacijskog sustava;
 • Metodike informacijskog inženjerstva;
 • Suvremena softverska rješenja za razvoj informacijskih sustava;
 • Optimalizacija informacijskog sustava;
 • Zaštita informacijskog sustava;
 • Analiza slučaja iz prakse u programskoj podršci Modelica;
 • Karijera u području informacijskih sustava.

U sklopu vježbi studenti će na realnim primjerima iz svakodnevnog života informacijskih ustanova ili iz privatne domene prepoznati problem, definirati idejno rješenje, skicirati vizualno rješenje, napisati projektnu dokumentaciju, dokumentaciju za razvojne programere uz predlaganje prikladnih tehnologija. Student će prema svim definiranim parametrima projekta braniti projektni zadatak, njegovu izvodivost, opravdanost i održivost za problem čije je rješenje.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
Predavanja slušanje predavanja i sudjelovanje u raspravama upoznati temeljne aktivnosti informacijskog sustava
razlikovati klasifikacije i taksonomije informacijskih sustava
pisani test (50 % ukupne ocjene)
Vježbe vježbanje praktičnih zadataka na realnim primjerima objasniti strukturu informacijskog sustava
upravljati informacijskim sustavima u različitim organizacijama
definirati skup tehnologija pogodnih za rješenje danog problema
Ocjena vježbi (25% ukupne ocjene)
Samostalni zadaci rješavanje problemskih zadataka izraditi idejno rješenje, projektnu dokumentaciju i dokumentaciju za razvojne programere ocjena zadataka (25% ukupne ocjene)

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pismeni ispit 0,5 50%
Pohađanje nastave 1,125 0%
Usmeni ispit 0,375 25%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja student može ostvariti maksimalno 100 ocjenskih bodova, što čini 100% ocjene. Za prolaznu ocjenu student treba ostvariti minimalno 60 ocjenskih bodova ili 60% ocjene. Pismeni ispit nosi 50%, vježbe 25%, samostalni zadaci 25%.

Skala je ocjenjivanja sljedeća: 60% - 69,9%  = dovoljan (2), 70% - 79,9%  = dobar (3), 80% - 89,9%   = vrlo dobar (4), 90% - 100% = izvrstan (5).

Studenti su obvezni pohađati 70 % održanih nastavnih sati. Ako student ima 5 ili više izostanaka (jedan izostanak iznosi 2 nastavna sata), neće dobiti potpis.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni pohađati 70 % održanih nastavnih sati. Ako student ima 5 ili više izostanaka (jedan izostanak iznosi 2 nastavna sata), neće dobiti potpis.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Pavlić, M. Informacijski sustavi. Zagreb: Školska knjiga d. d. 2011.

Dopunska literatura:

 1. Hoffer, J. A., Modern Systems Analysis and Design. 5th ed. Prentice-Hall, Upper Saddle River, 2007.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

 • Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.

Ostale informacije: