Tehnologije semantičnog weba I.

 

Naziv kolegija:
Tehnologije semantičnog weba I.
Šifra ISVU:
149071
Šifra MOZVAG:
ITDDI02
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

Studij
Godina
Semestar
Status
INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA - DIPLOMSKI (dvopredmetni)
1.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Bosančić, Boris
15
30
0

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je predmeta upoznati studente s tehnologijama i općenito infrastrukturom semantičkog weba. Tehnologije semantičkog weba odnose se na preporučene standarde W3C konzorcija i uključuju postojane identifikatore, označiteljske jezike, upitne jezike, jezike za kreiranje ontologija te jezike za kreiranje pravila u okruženju semantičkog weba. Poseban naglasak u okviru kolegija stavljen je na razumijevanje ontologija. Razmatra se povijest njihova razvoja i primjene u računalnom okruženju, vrste, svojstva i principi modeliranja. Jedan od ciljeva predmeta odnosi se na usvajanje jezika za kreiranje ontologija. Na vježbama studenti se osposobljavaju za izradu jednostavnih ontologija u odgovarajućem programu.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

 • opisati infrastrukturu semantičkog weba
 • znati primijeniti tehnologije semantičkog weba u informacijskim sustavima
 • usvojiti i rabiti jezik za kreiranje ontologija
 • izraditi ontologiju u odgovarajućem programu
 • pratiti promjene u razvoju tehnologija semantičkog weba

Sadržaj predmeta:

Infrastruktura semantičkog weba: protokoli, identifikatori, označiteljski jezici; pozadinske tehnologije semantičkog weba: internet, hipertekst, web. Tehnologije semantičkog weba u obliku preporučenih standarda i formata W3C konzorcija: UNICODE, URI/IRI; XML, XML imenski prostori, XML Schema; RDF, RDFS, SKOS, SPARQL. Ontologije; povijest, vrste, primjeri, principi modeliranja; jezik za kreiranje ontologija OWL (Web Ontology Language). Program za kreiranje ontologija Protégé. Pravila u okruženju semantičkog weba; RIF/SWRL. Tehnologije semantičkog weba u informacijskim sustavima: primjeri dobre prakse.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
Predavanja slušanje predavanja i sudjelovanje u raspravama opisati infrastrukturu semantičkog weba
pratiti promjene u razvoju tehnologija semantičkog weba
pisani test (30 % ukupne ocjene)
Vježbe vježbanje praktičnih zadataka na realnim primjerima znati primijeniti tehnologije semantičkog weba u informacijskim sustavima
izraditi ontologiju u odgovarajućem programu
ocjena vježbi (20% ukupne ocjene)
Samostalni zadaci rješavanje problemskih zadataka usvojiti i rabiti jezik za kreiranje ontologija ocjena zadataka (50% ukupne ocjene)

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirana provjera znanja, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Praktični rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirana provjera znanja 0,4 20%
Pismeni ispit 0,6 30%
Pohađanje nastave 1,125 0%
Praktični rad 0,875 50%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjene iz kontinuirane provjere znanja, pismenog ispita te praktičnog rada: 20% konačne ocjene čini ocjena kontinuirane provjere znanja (40 ocjenskih bodova), 30% konačne ocjene čini ocjena iz pismenog ispita (60 ocjenskih bodova) i 50% konačne ocjene čini ocjena praktičnog rada (100 ocjenskih bodova).

Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja student može ostvariti najviše 200 ocjenskih bodova, što čini 100% ocjene. Za prolaznu ocjenu student treba ostvariti najmanje 110 ocjenskih bodova ili 55% ocjene.

Skala je ocjenjivanja sljedeća: izvrstan (5) – od 180 do 200 bodova, vrlo dobar (4) – od 160 do 179 bodova, dobar (3) – od 125 do 159 bodova; dovoljan (2) – od 110 do 124 boda; nedovoljan (1) – od 0 do 109 bodova.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Redovito pohađati nastavu, izlaganje referata u sklopu seminara, provedba projekta

 

 

Obavezna literatura:

 1. Hepp, M… [et. al.] Ontology Management: Semantic Web, Semantic Web Services, and Business Applications (Semantic Web and Beyond). New York: Springer, 2008. (odabrana poglavlja)
 2. Legg, C. Ontologije na semantičkom webu. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 53, 1(2010), str. 155-206. URL: http://www.hkdrustvo.hr/datoteke/838/vbh/God.53 (2014-12-17)
 3. Noy, N. F.; McGuinness, D. L. Ontology Development 101: A Guide to Creating Your First Ontology. URL: http://protege.stanford.edu/publications/ontology_development/ontology101.pdf (2014-12-17)
 4. OWL Web Ontology Language: Guide. URL: http://www.w3.org/TR/owl-guide/ (2014-12-17)
 5. W3C: Semantic Web. URL: http://www.w3.org/standards/semanticweb/ (2014-12-17)

Dopunska literatura:

 1. Berners-Lee, T.; Hendler, J.; Lassila, O. The Semantic Web. // Scientific American 284, 5(2001), str. 34-43. URL: http://isel2918929391.googlecode.com/svn-history/r347/trunk/RPC/Slides/p01_theSemanticWeb.pdf (2014-12-17)
 2. Educational Curriculum for the Usage of Linked Data: Semantic Technologies and Linked Data Foundations. EUCLID, 2014. URL: http://www.euclid-project.eu/modules/chapter1 (2014-12-17)
 3. Gruber, T.R. What is an ontology? 1992. URL: http://www-ksl.stanford.edu/kst/what-is-an-ontology.html (2014-12-17)
 4. Maedche, A.; Staab, S. Ontology learning for the Semantic Web. // IEEE Intelligent Systems 16, 2(2001), str. 72-79.
 5. Peroni, S. Semantic Web Technologies and Legal Scholarly Publishing. New York; Dordrecht, London: Springer, 2014. (odabrana poglavlja)

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Na početku svakog predavanja daje se osvrt na nastavne sadržaje s prethodno održanog sata. Prati se aktivnost na vježbama i zadaju zadaci za ponavljanje. Završna kvaliteta provjerava se studentskom anketom.

Ostale informacije: