Programiranje 1

 

Naziv kolegija:
Programiranje 1
Šifra ISVU:
149067
Šifra MOZVAG:
ITDD103
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

Studij
Godina
Semestar
Status
INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA - DIPLOMSKI (dvopredmetni)
1.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Badurina, Boris
15
30
0

 

Ciljevi i zadaci:

Ciljevi su kolegija upoznati studente s osnovama korištenja proceduralnih programskih jezika. Na predavanjima se obrađuju osnovni teorijski koncepti dok se na vježbama na praktičnim primjerima, korištenjem PHP programskog jezika obrađuje primjena u izradi dinamičnih web stranica. Vježbe obuhvaćaju i izradu i PHP/MySQL web aplikacija.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave studenti će moći:

 • razumjeti osnovne principe programiranja proceduralnim programskim jezicima
 • koristiti programske jezike za izradu dinamičnih web stranica
 • koristiti programske jezike komunikaciju s bazama podataka
 • primijeniti programski jezik za izradu web aplikacije

Sadržaj predmeta:

Sadržaji predavanja i vježbi su sljedeći:

 • osnove PHP programskog jezika (organizacija koda, varijable, tipovi podataka, operatori, nizovi, uvjetna grananja, petlje, obrada pogrešaka, osnove OOP-a)
 • povezivanje i rad s MySQL bazom podataka koristeći PDO
 • izrada PHP/MySQL dinamičnih web stranica pomoći RWD radne okoline
 • izrada jednostavnog CMS sustava (primjer CRUD aplikacije)

Očekuje se da studenti kroz sadržaj predmeta usvoje sljedeća znanja, kompetencije i vještine:

 • poznavanje osnovnih principa programiranja proceduralnim programskim jezicima
 • razumijevanje principa funkcioniranja dinamičnih web stranica
 • sposobnost izrade web aplikacija

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
Predavanja slušanje predavanja i sudjelovanje u raspravama razumjeti osnovne principe programiranja proceduralnim programskim jezicima ocjena kolokvija (40 % ukupne ocjene)
Vježbe vježbanje praktičnih zadataka na realnim primjerima koristiti programske jezike za izradu dinamičnih web stranica
koristiti programske jezike komunikaciju s bazama podataka
Ocjena kroz aktivnosti na nastavi (20% ukupne ocjene)
Samostalni zadaci rješavanje problemskih zadataka primijeniti programski jezik za izradu web aplikacije ocjena praktičnog rada (40% ukupne ocjene)

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirana provjera znanja, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Praktični rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirana provjera znanja 0,8 0%
Pismeni ispit 0,5 40%
Pohađanje nastave 1,125 20%
Praktični rad 0,575 40%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Rad studenta na predmetu vrednovat će se i ocjenjivati tijekom nastave, kroz dva kolokvija i praktični rad. Praktični rad donosi 40 % bodova, položeni kolokviji 40 % bodova, a pohađanje nastave i aktivnost na nastavi 20 % bodova.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Obveze studenata na predmetu su sljedeće:

 • redovito pohađanje nastave (prisutnost preko 70 % – uvjet za potpis)
 • aktivno sudjelovanje u nastavi
 • polaganje dvaju kolokvija tijekom semestra.
 • izrada praktičnog rada

 

 

Obavezna literatura:

 1. Vaswami, V. PHP i MySQL, Zagreb : Mikro knjiga, 2005.

Dopunska literatura:

 1. Welling, L. PHP i MySQL : razvoj aplikacija za web, Beograd : Mikro knjiga, 2006.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

 • Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.

Ostale informacije: