Informacijsko komunikacijska infrastruktura

 

Naziv kolegija:
Informacijsko komunikacijska infrastruktura
Šifra ISVU:
149064
Šifra MOZVAG:
ITDD101
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

Studij
Godina
Semestar
Status
INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA - DIPLOMSKI (dvopredmetni)
1.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Jakopec, Tomislav
30
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Ciljevi su kolegija upoznati studente s temeljnim obilježjima informacijsko-komunikacijske infrastrukture kao preduvjeta primjene informacijske tehnologije. Kolegij je osmišljen kao uvod u studij i mjesto ujednačavanja temeljnih znanja studenata. Studenti se upoznaju sa svim relevantnim dionicima informacijsko-komunikacijske infrastrukture na tehničkoj, tehnološkoj i organizacijskoj razini kroz konkretna znanstvena i stručna dostignuća čija primjena oblikuje reljefe informacijskog društva u kojem živimo

Ishodi učenja:

Po završetku nastave studenti će moći:

 • nabroj ati i opisati karakteristike poj edinih dionika informacij sko-komunikacij ske infrastrukture
 • objasniti međusobne odnose među dionicima informacij sko-komunikacij ske infrastrukture
 • razlikovati tehničke, tehnološke i organizacijske karakteristike te definirati rješenja za različite probleme
 • prepoznati suvremene sadržaj ne i oblikovne poj avnosti tehnologij a
 • shvatiti značaj u primj eni poj edinih dionika informacij sko-komunikacij ske infrastrukture u svakodnevnom osobnom, društvenom ili poslovnom životu.

Sadržaj predmeta:

 • upoznavanj e s kolegij em, literaturom, načinom rada, ocj enj ivanj a i vrednovanj a
 • povij esni razvoj informacij sko-komunikacij ske infrastrukture (razvoj računala, mrežne infrastrukture, programskih jezika, operativnih sustava i platformi)
 • tehnička infrastruktura i integracij a (sklopovlj e, računalni sustavi, mrežne tehnologij e, administracija)
 • baze podataka (XML, SQL, NoSQL, relacijsko mapiranje podataka, veliki skupovi podataka, poslovna inteligencija)
 • programski j ezici (proceduralni, obj ektno orij entirani, funkcionalni, verzioniranj e izvornog koda, rad u razvojnim timovima)
 • predlošci dizajna (OOP-principi, MVC- i MVVM-arhitektura, principi najbolje prakse)
 • razvojna aplikacijska okruženja (proizvođači, integrirana razvojna okruženja, alati)
 • korisnička sučelja (vizualne, programske, mrežne, terminološke i nazivne karakteristike znakovnog, grafičkog, mrežnog, mobilnog i nosivog sučelja)
 • proizvodi i servisi (rješenja vlasničkog proizvođača programske podrške, rješenja proizvođača programske podrške u otvorenom pristupu, rješenja dostupna kao servisi na mreži)
 • suvremeni trendovi (globalizacija i platformizacija, novi tehnološko/poslovni modeli i rješenja).

Sadržaji seminara:

 • povij esni pregledi razvoj a računala, razvoj a medij a, razvoj a programskih j ezika, informacij skih revolucija itd.
 • temeljne paradigme kao što su informacijsko inženjerstvo, softversko inženjerstvo, oblačno računarstvo, računalne mreže, informacijska arhitektura, informacijska pismenost, e-poslovanje, informacijske politike itd.
 • suvremeni trendovi kao što su infografika, webometrija, geografski informacijski sustavi (GIS), kriptografija, računalna forenzika, zaštita od računalnog kriminaliteta itd.

Očekuje se da studenti kroz sadržaj predmeta usvoje sljedeća znanja, kompetencije i vještine:

 • poznavanje i razvoj informacij sko-komunikacij ske infrastrukture kao osnove informacij skih sustava u najširem smislu riječi
 • razumij evanj e međuodnosa poj edinih dionika kako na integracij skoj tako i na kompetitivnoj razini
 • analizirati i kritički ocj enj ivati ulogu i zadaće informacij skih stručnj aka
 • primijeniti vještine informacijske pismenosti (pronalaženje, evaluacija i upotreba informacija u svim oblicima).

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
Predavanja slušanje predavanja i sudjelovanje u raspravama nabrojati i opisati karakteristike pojedinih dionika informacijsko komunikacijske infrastrukture
objasniti međusobne odnose među dionicima informacijsko komunikacijske infrastrukture
razlikovati tehničke, tehnološke i organizacijske karakteristike te definirati rješenja za različite probleme
prepoznati suvremene sadržajne i oblikovne pojavnosti tehnologija
pisani test (50 % ukupne ocjene)
Seminari i radionice sudjelovanje u seminarskim raspravama i izrada seminarskog rada poznavanje i razvoj informacijsko komunikacijske infrastrukture kao osnove informacijskih sustava u najširem smislu riječi
razumijevanje međuodnosa pojedinih dionika kako na integracijskoj ali isto tako i na kompetitivnoj razini
analizirati i kritički ocjenjivati ulogu i zadaće informacijskih stručnjaka
ocjena napisanog seminarskog rada (25% ukupne ocjene)
Samostalni zadaci rješavanje problemskih zadataka i sudjelovanje u raspravi shvatiti značaj u primjeni pojedinih dionika informacijsko komunikacijske infrastrukture u svakodnevnom osobnom, društvenom ili poslovnom životu
primijeniti vještine informacijske pismenosti (pronalaženje, evaluacija i upotreba informacija u svim oblicima)
ocjena na osnovu odrađenih zadataka (25% ukupne ocjene)

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirana provjera znanja, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirana provjera znanja 0,6 0%
Pismeni ispit 0,7 50%
Pohađanje nastave 1,125 0%
Seminarski rad 0,833 25%
Usmeni ispit 0,742 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Rad studenta na predmetu vrednovat će se i ocjenjivati tijekom nastave kroz dva kolokvija i seminarski rad. Seminarski rad donosi 25% bodova, položeni kolokviji 50% bodova i aktivnost na nastavi 25% bodova.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Obveze su studenata na predmetu sljedeće:

 • redovito pohađanje nastave (prisutnost preko 70% - uvjet za potpis)
 • aktivno sudj elovanj e u nastavi
 • izrada seminarskog rada
 • polaganj e dvaj u kolokvij a tij ekom semestra.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Abd-El-Barr, Mostafa, El-Rewini, Hesham. Fundamentals of computer organization and architecture. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2005.
 2. Jakopec, T. Predavanja
 3. Smiljanić, G. Osnove digitalnih računala. Školska knjiga, Zagreb, 1990

Dopunska literatura:

 1. Ceruzzi, P. Computing: A Concise History. MIT Press Essential Knowledge, 2012.
 2. Garcia-Molina, H., Ullman, J.D., Widom, J. Database Systems: The Complete Book. 2nd ed., Prentice Hall, Upper Saddle River, 2009.
 3. O’Regan, Gerard. A Brief History of Computing. London: Springer-Verlag London Limited, 2008.
 4. Sommerville, I. Software Engineering. 8th edition, Addison-Wesley, 2007.
 5. Tidwell, J. Designing Interfaces, Second edition, O'Reilly Media, 2010.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika, koju utvrđuje Senat Sveučilišta.

praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta

Ostale informacije: