Elektroničko nakladništvo i knjižarstvo

 

Naziv kolegija:
Elektroničko nakladništvo i knjižarstvo
Šifra ISVU:
151047
Šifra MOZVAG:
NAK204
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

Studij
Godina
Semestar
Status
NAKLADNIŠTVO - DIPLOMSKI (dvopredmetni)
1.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Selthofer, Josipa
0
30
0
Velagić, Zoran
15
0
0

 

Ciljevi i zadaci:

Predmet daje pregled teorijskih i praktičnih pitanja vezanih uz fenomene elektroničkog nakladništva i knjižarstva, a posebna se pozornost pridaje preduvjetima razvoja elektroničkog nakladništva, usporednoj analizi elektroničkog i tiskanog nakladništva, komparativnim prednostima i nedostacima elektroničkog nakladništva i naposljetku pregledu uspješnih ostvarenih projekata elektroničkog nakladništva. Na vježbama studenti svladavaju vještine rada s tehnikama pripreme elektroničkih publikacija, a naglasak je na radu u programskim rješenjima otvorenog koda. Rezultat vježbi je postavljanje samostalno izrađenog nakladničkog proizvoda na mrežnim stranicama.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • razumjeti preduvjete razvoja e0nakladništva u zadanom vremenu i prostoru i komparativne prednosti i razlike između elektroničkog i tiskanog nakladništva
 • usvojiti načine osmišljavanja, dizajniranja, proizvodnje i distribucije elektroničkih publikacija
 • primijeniti stečena znanja i vještine na samostalnu izradu jednostavnog elektroničkog izdanja
 • prepoznati sadržaje koji su prikladni za elektroničko objavljivanje
 • samostalno pripremiti sadržaj za elektroničko objavljivanje
 • samostalno izraditi elektroničku publikaciju
 • prepoznati prednosti i poteškoće s kojima se suočava nakladnik elektroničkih publikacija
 • razumjeti postupak organizacije i upravljanja objavljivanjem elektroničkih publikacija

Sadržaj predmeta:

Sadržaji predavanja i vježbi su sljedeći:

 • upoznavanje s kolegijem, literaturom, načinom rada, ocjenjivanja i vrednovanja
 • terminološke i sadržajne razlike tiskanog i elektroničkog nakladništva
 • komparativne prednosti i nedostaci e-nakladništva u odnosu na tiskano nakladništvo
 • preduvjeti razvoja e-nakladništva: tehnička infrastruktura, čitateljske navike, pravni okvir
 • ograničenja e-nakladništva
 • povijest e-nakladništva: prvi projekti, profiliranje prikladnih sadržaja
 • primjeri dobre prakse: odabrani projekti s otvorenim pristupom sadržajima, odabrani komercijalni projekti, e-nakladništvo i razvoj znanstvene komunikacije
 • izvori i literatura za proučavanje e-nakladništva
 • osnove stjecanja i uređivanja sadržaja prikladnih za elektroničko nakladništvo
 • osnove izrade, arhitekture i oblikovanja mrežnih stranica
 • osnove grafičkog dizajna mrežnih stranica
 • izrada mrežnih publikacija
 • zaključna rasprava uz pogled u budućnost e-nakladništva.

Očekuje se da studenti kroz sadržaj predmeta usvoje sljedeća znanja, kompetencije i vještine:

 • znanja o promjenama u načinu stjecanja, uređivanja i plasiranja informacija i diskursa u suvremenom društvenom kontekstu, student prati te promjene i primjenjuje ih u radu
 • svijest o pravu na pristup informacijama i samostalno i odgovorno sudjelovanje u plasmanu informacija
 • sposobnost samostalne procijene prikladnosti sadržaja za elektroničko objavljivanje te sposobnost odgovorne i samostalne izrade elektroničke publikacije slijedom primjene stečenih teorijskih i činjeničnih znanja
 • student stječe, razvija i primjenjuje napredne vještine rada s programskim rješenjima, usavršava razumijevanje informacijskih i komunikacijskih tehnologija i u visokom stupnju ovladava tim tehnologijama.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanja slušanje predavanja i sudjelovanje u raspravama razumjeti preduvjete razvoja e0nakladništva u zadanom vremenu i prostoru i komparativne prednosti i razlike između elektroničkog i tiskanog nakladništva pismeni ocjenjivanje
predavanja slušanje predavanja i sudjelovanje u raspravama usvojiti načine osmišljavanja, dizajniranja, proizvodnje i distribucije elektroničkih publikacija pismeno ocjenjivanje
vježbe vježbanje praktičnih zadataka na realnim primjerima primijeniti stečena znanja i vještine na samostalnu izradu jednostavnog elektroničkog izdanja kolokvij
vježbe vježbanje praktičnih zadataka na realnim primjerima prepoznati sadržaje koji su prikladni za elektroničko objavljivanje kolokvij
vježbe vježbanje praktičnih zadataka na realnim primjerima samostalno pripremiti sadržaj za elektroničko objavljivanje kolokvij
vježbe vježbanje praktičnih zadataka na realnim primjerima samostalno izraditi elektroničku publikaciju kolokvij
samostalni zadaci rješavanje problemskih zadataka prepoznati prednosti i poteškoće s kojima se suočava nakladnik elektroničkih publikacija ocjenjivanje samostalnog zadatka
samostalni zadaci rješavanje problemskih zadataka razumjeti postupak organizacije i upravljanja objavljivanjem elektroničkih publikacija ocjenjivanje samostalnog zadatka

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pismeni ispit, Praktični rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 1 20%
Pismeni ispit 1 40%
Praktični rad 1 40%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Rad studenta na predmetu vrednovat će se i ocjenjivati tijekom nastave, na završnom pismenom ispitu i prema uspješnosti svladavanja zadanih vježbi. Pismeni ispit donosi 40 % bodova, uspješnost na vježbama 40 % bodova, a pohađanje nastave i aktivnost na nastavi 20 % bodova.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Obveze studenata na predmetu su sljedeće:

 • redovito pohađanje nastave (prisutnost preko 70 % – uvjet za potpis)
 • aktivno sudjelovanje u nastavi
 • polaganje pismenog ispita nakon završetka semestra
 • svladavanje samostalnih zadataka kroz vježbe.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Darnton, R. The Case for Books: Past, Present, and Future. New York: PublicAffairs, 2009.
 2. Kasedorf, W. E. ur., The Columbia Guide to Digital Pulishing. New York: Columbia University Press, 2003.
 3. Kovač, M. Never Mind the Web, Here Comes the Book. Oxford: Chandos Publishing, 2008.
 4. Thompson, J. B. Books in the Digital Age: The Transformation of Academic and Higher Education Publishing in Britain and the United States. Cambridge: Polity Press, 2005.

Dopunska literatura:

 1. Darnton, R. A Historian of Books, Lost and Found in Cyberspace, http://www.historians.org/prizes/gutenberg/rdarnton.cfm
 2. Darnton, R. „The New Age of the Book“. The New York Review of Books, 46, 5 (18. 3. 1999.), http://www.nybooks.com/articles/546
 3. Journal of electronic publishing, http://www.journalofelectronicpublishing.org/
 4. The Institute for the Future of the Book, http://www.futureofthebook.org/
 5. University Publishing In A Digital Age, http://www.ithaka.org/ithaka-s-r/research/university-publishing-in-a-digital-age/university-publishing

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

 • Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete sadržaja predmeta u skladu s procjenom Stručnog vijeća studija nakladništva.

Ostale informacije: