Organizacija nakladničke proizvodnje

 

Naziv kolegija:
Organizacija nakladničke proizvodnje
Šifra ISVU:
151046
Šifra MOZVAG:
NAK203
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

Studij
Godina
Semestar
Status
NAKLADNIŠTVO - DIPLOMSKI (dvopredmetni)
1.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Barišić, Mario
30
0
0
Selthofer, Josipa
0
15
0

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je kolegija upoznati studente sa strukturama i definicijom nakladničke proizvodnje, područjem primjene i karakteristikama shodno definiranim fazama proizvodnje. Studenti stječu sveobuhvatnu sliku elemenata nakladničke proizvodnje, metoda organizacije i načina optimalnog upravljanja svim segmentima nakladničke proizvodnje, poštujući različita nakladnička područja i specifičnosti same proizvodnje unutar tih područja. Cilj je i motivirati studente za profesionalni angažman unutar područja djelovanja nakladništva i redakcijskih i proizvodnih sustava povezanih s nakladništvom.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • razumjeti područje i definiciju nakladničke proizvodnje
 • uočiti specifičnosti nakladničke proizvodnje unutar različitih nakladničkih područja
 • u cijelosti svladati ključnu terminologiju i karakterizaciju unutar nakladničke proizvodnje kao podlogu za brzu prilagodbu i spremnost za samostalni rad unutar nakladničkih i grafičkih sustava
 • usvojiti zakonitosti nakladničke proizvodnje, od idejnog procesa do logističkog upravljanja plasmanom i samom distribucijom nakladničkih proizvoda
 • prepoznati heterogenost i različitost u postavkama organizacije unutar različitih nakladničkih područja
 • razumjeti osnovnu tehničku karakterizaciju po fazama nakladničke proizvodnje – izbor i stupnjevanje tipografije, kolorne prostore i upravljanje bojama, izbor i upravljanje repromaterijalom, tehnike tiska, knjigoveštva i grafičke dorade
 • primijeniti stečena znanja i vještine u egzaktnim procesima – izradi nakladničke kalkulacije, izradi i monitoringu plana nakladničke proizvodnje, izboru i karakterizaciji materijala koji sudjeluju u procesu proizvodnje, narudžbi nakladničkog proizvoda, ocjeni izvedbe nakladničkog proizvoda u nekoj od tehnika otiskivanja

Sadržaj predmeta:

Sadržaji predavanja i vježbi su sljedeći:

 • upoznavanje s kolegijem, literaturom, načinom rada, ocjenjivanja i vrednovanja
 • definicija nakladničke proizvodnje
 • razvoj materijala kroz povijest – od papirusa do premaznih i voluminoznih papira za tisak
 • razvoj tehnika otiskivanja i pojavnosti nakladničkih proizvoda – od svitka i kodeksa do hibridnih nakladničkih proizvoda
 • faze nakladničke proizvodnje
 • uloge i zanimanja sudionika nakladničke proizvodnje
 • organizacija proizvodnog procesa i dokumentacija potrebita za vođenje samog procesa
 • grafička i tehnička nakladnička redakcija
 • osnovni elementi grafičkog oblikovanja
 • tehnička priprema rukopisa
 • grafička priprema rukopisa
 • definicija tipografije; osnovni mjerni i tipografski pojmovi; pregled tipografskih rezova; karakterizacija i primjena tipografije po pojedinim nakladničkim područjima
 • grafički prostori i prostori prikaza boja; rgb, cmyk, HSM CieLab sustavi boja, definicija osnovnih reprofotografskih pojmova – raster, linijatura, rezolucija, formati zapisa, kontrast, kadriranje, digitalizacija slikovnog materijala
 • tehnike otiskivanja i karakteristike različitih tehnika i sustava otiskivanja
 • knjigoveštvo i grafička dorada – tehnologija, sustavi, karakteristike, izbori i specifična rješenja
 • papir – osnovne mjerne i klasifikacijske karakteristike – izbori, vrste, voluminoznost, opacitet, gramatura, bjelina...
 • boja – vrste, podjele, sastav, karakteristike prema namjeni i područjima nakladničke proizvodnje
 • sustavi kvalitete i ocjene grafičkih proizvoda.

Očekuje se da studenti kroz sadržaj predmeta usvoje sljedeća znanja, kompetencije i vještine:

 • nužna i potrebna upravljačka i organizacijska znanja u svim fazama i segmentima nakladničke proizvodnje
 • svijest o ulozi i pozicioniranju nakladničke proizvodnje unutar cjelokupne industrije nakladništva
 • samostalna procjena vrste nakladničkog područja, izbor najoptimalnijih oblikovnih, tehničkih i izvedbenih rješenja
 • sposobnost rada unutar same nakladničke redakcije, ali i u narudžbi i organizaciji nužnih faza i poslova izvan same nakladničke redakcije vezanih za nakladnički proizvod.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava razumjeti područje i definiciju nakladničke proizvodnje aktivnost studenata u nastavi, pismeni i usmeni ispit
predavanje slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava uočiti specifičnosti nakladničke proizvodnje unutar različitih nakladničkih područja aktivnost studenata u nastavi, pismeni i usmeni ispit
predavanje slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava u cijelosti svladati ključnu terminologiju i karakterizaciju unutar nakladničke proizvodnje kao podlogu za brzu prilagodbu i spremnost za samostalni rad unutar nakladničkih i grafičkih sustava aktivnost studenata u nastavi, pismeni i usmeni ispit
predavanje slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava usvojiti zakonitosti nakladničke proizvodnje, od idejnog procesa do logističkog upravljanja plasmanom i samom distribucijom nakladničkih proizvoda aktivnost studenata u nastavi, pismeni i usmeni ispit
vježbe odrađivanje zadataka pod vježbama prepoznati heterogenost i različitost u postavkama organizacije unutar različitih nakladničkih područja ocjena odrađenih zadataka
vježbe odrađivanje zadataka pod vježbama razumjeti osnovnu tehničku karakterizaciju po fazama nakladničke proizvodnje – izbor i stupnjevanje tipografije, kolorne prostore i upravljanje bojama, izbor i upravljanje repromaterijalom, tehnike tiska, knjigoveštva i grafičke dorade ocjena odrađenih zadataka
samostalni zadatci izrada praktičnog rada kroz postavljanje i rješavanje problema primijeniti stečena znanja i vještine u egzaktnim procesima – izradi nakladničke kalkulacije, izradi i monitoringu plana nakladničke proizvodnje, izboru i karakterizaciji materijala koji sudjeluju u procesu proizvodnje, narudžbi nakladničkog proizvoda, ocjeni izvedbe nakladničkog proizvoda u nekoj od tehnika otiskivanja samostalan praktičan uradak

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pismeni ispit, Praktični rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 1 30%
Pismeni ispit 1 40%
Praktični rad 1 30%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Rad studenta na predmetu vrednovat će se i ocjenjivati tijekom nastave, na završnom pismenom ispitu i prema uspješnosti svladavanja zadanih vježbi. Pismeni ispit donosi 40 % bodova, uspješnost na vježbama 30 % bodova, a pohađanje nastave i aktivnost na nastavi 30 % bodova.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Obveze studenata na predmetu su sljedeće:

 • redovito pohađanje nastave (prisutnost preko 70 % – uvjet za potpis)
 • aktivno sudjelovanje u nastavi
 • polaganje pismenog ispita nakon završetka semestra
 • svladavanje samostalnih zadataka kroz vježbe.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Velagić, Z., Barišić, M. Uvod u nakladništvo. Osijek: Filozofski fakultet, 2012. (rad u postupku objavljivanja).
 2. Geiser, E., The Business of Book Publishing. Westview Press, 1985.
 3. Barišić, M: Automatizirana nakladnička knjižna produkcija (recenzirani nastavni materijal), http://www.ziljak.hr/tiskarstvo/tiskarstvo05/barisic_knjiga.pdf
 4. Bolanča, S. Glavne tehnike tiska. Zagreb: Acta Graphica, 1997.
 5. Mesaroš, F. Tipografsko oblikovanje. Zagreb: Grafički fakultet, 1980.

Dopunska literatura:

 1. Bolanča, S. Suvremeni ofsetni tisak. Zagreb: Školska knjiga, 1991.
 2. Mesaroš, F. Grafička enciklopedija, Zagreb: Tehnička knjiga, 1971.
 3. Zappaterra, Y. Editorial Design. London: Laurence King Publishing, 2007.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

 • Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete sadržaja predmeta u skladu s procjenom Stručnog vijeća studija nakladništva.

Ostale informacije: