Stjecanje i uređivanje rukopisa

 

Naziv kolegija:
Stjecanje i uređivanje rukopisa
Šifra ISVU:
151045
Šifra MOZVAG:
NAK202
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odslušani svi obvezatni predmeti i uredno izvršene studijske obveze propisane studijskim programom na prvom semestru studija.
Odsjek:
ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

Studij
Godina
Semestar
Status
NAKLADNIŠTVO - DIPLOMSKI (dvopredmetni)
1.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Selthofer, Josipa
0
15
0
Hocenski, Ines
0
15
0

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je kolegija upoznati studente s tri ključne organizacijske etape nakladničke proizvodnje, sa stjecanjem, uređivanjem i objavljivanjem rukopisa i slijedom toga razviti vještine samostalnog i odgovornog sudjelovanja u navedenim etapama. Studente se upoznaje s kritičkim vještinama prepoznavanja kvalitete rukopisa, načinima optimalizacije uredničkih intervencija na rukopisu i naposljetku s radnjama koje prethode diseminaciji završenog nakladničkog proizvoda.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • kritički primijeniti kriterije vrednovanja rukopisa
 • sudjelovati u stvaranju autorskog rukopisa
 • razumjeti i primijeniti načela stručnog i jezičnog uređivanja rukopisa
 • prepoznati pravilne oblike likovnog uređivanja i sadržajnih dorada rukopisa
 • razumjeti prikladne modele promocije s obzirom na narav autorskog rukopisa

Sadržaj predmeta:

Sadržaj vježbi je sljedeći:

 • upoznavanje s kolegijem, literaturom, načinom rada, ocjenjivanja i vrednovanja
 • stvaranje rukopisa
 • posrednici pri stjecanju rukopisa
 • kriteriji prihvaćanja rukopisa
 • vrednovanje rukopisa i pripremne radnje za razvoj rukopisa
 • stručno i jezično uređivanje rukopisa
 • izbor i priprema ilustrativnog materijala
 • sadržajne dorade
 • planiranje promocije
 • planiranje oblikovnog i likovnog pristupa
 • planiranje tehničke realizacije.

Očekuje se da studenti kroz sadržaj predmeta usvoje sljedeća znanja, kompetencije i vještine:

 • kritičnost i odgovornost prema pisanom diskursu i njegovu autoru, odgovornost prema investiranju u razvoj autorskog djela i njegovoj diseminaciji
 • komunikacijske vještine na kojima se temelji kvalitetan i konstruktivan timski rad u nakladničkoj proizvodnji
 • poznavanje i primjena vještina stručnog i jezičnog uređivanja teksta, usavršavanje poznavanje materinjeg jezika
 • razumijevanje suodnosa pisanih i ilustrativnih sadržaja.

Vrste izvođenja nastave:

vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje, analiza primjera sustavno opažanje, slušanje izlaganje, diskusija kritički primijeniti kriterije vrednovanja rukopisa aktivnost studenata na nastavi, projektna aktivnost
predavanje, istraživački zadatak izrada projekta, sustavno opažanje i zaključivanje sudjelovati u stvaranju autorskog rukopisa aktivnost studenata na nastavi, projektna aktivnost
predavanje, istraživački zadatak izrada projekta, samostalna uporaba literature, aktivno sudjelovanje razumjeti i primijeniti načela stručnog i jezičnog uređivanja rukopisa aktivnost studenata na nastavi, projektna aktivnost
predavanje, istraživački zadatak izrada projekta, suradnja, aktivno sudjelovanje prepoznati pravilne oblike likovnog uređivanja i sadržajnih dorada rukopisa aktivnost studenata na nastavi, projektna aktivnost
predavanje, istraživački zadatak izrada projekta, suradnja, aktivno sudjelovanje razumjeti prikladne modele promocije s obzirom na narav autorskog rukopisa aktivnost studenata na nastavi, projektna aktivnost

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Praktični rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 1 20%
Praktični rad 2 80%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Rad studenta na predmetu vrednovat će se i ocjenjivati tijekom nastave, kroz kontinuirane vježbe i praktične zadatke. Vježbe i zadaci donose 80 % bodova, a pohađanje nastave i aktivnost na nastavi 20 % bodova.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Obveze studenata na predmetu su sljedeće:

 • redovito pohađanje nastave (prisutnost preko 70 % – uvjet za potpis)
 • aktivno sudjelovanje u nastavi
 • svladavanje vježbi potrebitih za usvajanje sadržaja predmeta
 • izrada četiri praktična rada sukladno sadržaju predmeta.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Derricourt, R. M. An author's guide to scholarly publishing. Princeton: Princeton University Press, 2006.
 2. Standard uredničkog rada: uredničke odgovornosti i prava. MZOŠ: http://public.mzos.hr/ Default.aspx?art=6587
 3. The design and production of textbooks. An author’s guide. Linguapax Practical Guide No. 2. CIPA: 1997.
 4. Einsohn, A. The Copyeditor's Handbook: A Guide for Book Publishing and Corporate Communications, Second Edition, With Exercises and Answer Keys. Berkeley – Los Angelos – London: University of California Press, 2006.

Dopunska literatura:

 1. Woll, T. Publishing for Profit: Successful Bottom-Line Management for Book Publishers, Revised and Expanded Fourth Edition Chicago: Chicago Review Press, 2010.
 2. Etički postupnik za urednike. MZOŠ: http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=7966

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

 • Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete sadržaja predmeta u skladu s procjenom Stručnog vijeća studija nakladništva.

Ostale informacije: