Suvremeni nakladnički konteksti

 

Naziv kolegija:
Suvremeni nakladnički konteksti
Šifra ISVU:
151044
Šifra MOZVAG:
NAK201
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

Studij
Godina
Semestar
Status
NAKLADNIŠTVO - DIPLOMSKI (dvopredmetni)
1.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Velagić, Zoran
15
0
0
Hocenski, Ines
0
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je kolegija upoznati studente sa suvremenim društvenim fenomenima koji utječu na razvoj tiskanog i elektroničkog nakladništva te na distribuciju nakladničkih proizvoda. Posebna se pozornost pridaje razumijevanju utjecaja tehnologije na razvoj komuniciranja u društvu. Na predavanjima se obrađuju suvremene teorije informacijskog društva, a na seminarima se u obliku studentskih seminarskih izlaganja raspravlja o širokom spektru fenomena karakterističnih za suvremeno društvo s naglaskom na utjecaj i promjene koje vrše informacijske i komunikacijske tehnologije.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • objasniti uzroke i posljedice promjena u obrascima komuniciranja
 • identificirati osnovna obilježja značajnijih razdoblja u razvoju informacijskog društva u drugoj polovici 20. i početkom 21. stoljeća
 • kritički ocjenjivati prednosti i nedostatke uporabe raznih medija i pomagala u komunikacijskim procesima
 • razumjeti proces transformacije nakladništva kroz utjecaj novih tehnologija odnosno novih komunikacijskih kanala.

Sadržaj predmeta:

Sadržaji predavanja i seminara su sljedeći:

 • upoznavanje s kolegijem, literaturom, načinom rada, ocjenjivanja i vrednovanja
 • upoznavanje s pojmovima suvremenog informacijskog društva i usporedba s prošlim društvenim epohama
 • teorije i teoretičari informacijskog društva
 • programi Europske unije za razvoj informacijskog društva
 • nakladništvo kao paradigma informacijskih djelatnosti
 • razvoj interneta i društvenih mreža
 • utjecaj društvenih mreža na izgradnju identiteta
 • digitalna podjela
 • utjecaj Interneta i društvenih mreža na političke procese
 • osnove cyberkulture
 • psihosocijalne osnove procesa prihvaćanja novih tehnologija.

Očekuje se da studenti kroz sadržaj predmeta usvoje sljedeća znanja, kompetencije i vještine:

 • znanja o procesima koji dovode do razvoja informacijskog društva
 • svijest o promjenama društvenih obrazaca potaknutih razvojem informacijske i komunikacijske tehnologije
 • svijest o društvenom kontekstu u kojem se razvija suvremeno nakladništvo.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanja slušanje predavanja i sudjelovanje u raspravama objasniti uzroke i posljedice promjena u obrascima komuniciranja pismeni ispit
predavanja slušanje predavanja i sudjelovanje u raspravama identificirati osnovna obilježja značajnijih razdoblja u razvoju informacijskog društva u drugoj polovici 20. i početkom 21. stoljeća pismeni ispit
seminari i radionice izrada seminarskog rada, sudjelovanje u seminarskim raspravama kritički ocjenjivati prednosti i nedostatke uporabe raznih medija i pomagala u komunikacijskim procesima ocjenjivanje seminarskog rada, vrednovanje aktivnosti u raspravištima
samostalni zadaci rješavanje problemskih zadataka razumjeti proces transformacije nakladništva kroz utjecaj novih tehnologija odnosno novih komunikacijskih kanala. ocjenjivanje samostalnog zadatka

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirana provjera znanja, Pismeni ispit, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirana provjera znanja 1 40%
Pismeni ispit 1 40%
Seminarski rad 1 20%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Rad studenta na predmetu vrednovat će se i ocjenjivati tijekom nastave na kolokvijima, na završnom pismenom ispitu i prema uspješnosti izrade pismenog seminarskog rada. Pismeni ispit donosi 40 % bodova, pismeni seminarski rad 20 % bodova, seminarsko izlaganje tijekom nastave 20 % bodova i kolokviji ukupno 20 % bodova.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Obveze studenata na predmetu su sljedeće:

 • redovito pohađanje nastave (prisutnost preko 70 % – uvjet za potpis)
 • izrada i prezentacija seminarskog rada
 • polaganje dvaju kolokvija tijekom semestra
 • polaganje pismenog ispita nakon završetka semestra.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Webster, F. Theories of the Information Society. London – New York: Routledge, 1995.
 2. Feather, J. The information society: A study of continuity and change. 4th ed. London: Facet, 2004.
 3. Fearthestone M., Burrows R. (ur.). Kiberprostor, kibertijela i cyberpunk. Zagreb: Jasenski i Turk, 2001.
 4. Afrić, V. „Informacijske tehnologije i društvo.“ Zbornik radova „Težakovi dani“. (Ur. S. Tkalac i J. Lasić-Lazić): 7 – 19. Zagreb: Filozofski fakultet, Zavod za informacijske studije Odsjeka za informacijske znanosti, 2002.
 5. Bard, A., Söderqvist, J. Netokracija: nova elita moći i život poslije kapitalizma. Zagreb: Differo, 2003.

Dopunska literatura:

 1. Lor, P. J. Britz, J. J. „Is a knowledge society possible without freedom of access to information?“ Journal of information science 33 (2007): 387 – 396.
 2. Castells. M. Internet Galaksija: razmišljanja o Internetu, poslovanju i društvu. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk, 2003.
 3. Wurff, R. „With Two Feet On Firm Ground And Diverse Heads Up In The Air“. International Communication Gazette 64, 5 (2002): 407 – 423.
 4. Afrić, V. „Kibernetski prostor i virtualna realnost kao društvena upotreba informacijskih i komunikacijskih tehnologija“. Revija za sociologiju, 30, 3 – 4 (1999): 181 – 193.
 5. Himanen, P. Hakerska etika i duh informacijskog doba. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk, 2002.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

 • Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.

Ostale informacije: