Projektni menadžment

 

Naziv kolegija:
Projektni menadžment
Šifra ISVU:
149039
Šifra MOZVAG:
NAKI04
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

Studij
Godina
Semestar
Status
NAKLADNIŠTVO - DIPLOMSKI (dvopredmetni)
1.g.
ljetni
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Dukić, Gordana
15
15
15

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je kolegija ukazati na važnost i prednosti projektnog pristupa poslovnim aktivnostima te osposobiti studente za primjenu najznačajnijih alata projektnog menadžmenta. Studenti će u okviru kolegija steći temeljna teorijska znanja iz područja projektnog menadžmenta, pri čemu će se poseban naglasak staviti na dizajniranje, implementaciju i evaluaciju projekata u knjižarskoj, nakladničkoj i knjižničnoj djelatnosti. U praktičnom će se dijelu nastave studenti upoznati s najpoznatijim metodama mrežnog programiranja i programskom podrškom upravljanju projektima, aplikacijom Microsoft Project.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • prepoznati probleme i poslovne aktivnosti koje zahtijevaju projektni pristup
 • koristiti metode mrežnog programiranja i aplikaciju Microsoft Project
 • dizajnirati projekt u knjižarskoj ili nakladničkoj djelatnosti
 • implementirati projekt u knjižarskoj ili nakladničkoj djelatnosti
 • evaluirati projekt u knjižarskoj ili nakladničkoj djelatnosti

Sadržaj predmeta:

Sadržaji predavanja i seminara su sljedeći:

 • Uvod u projektni menadžment. Pojam, bitna obilježja i vrste projekta. Pojam i povijest projektnog menadžmenta. Životni ciklus projekta. Projektna okolina. Strategija i projektni menadžment. Projekt u nakladničkoj djelatnosti.
 • Sudionici projekta. Projektni menadžer. Projektni tim. Interesno-utjecajne skupine.
 • Projekt i organizacijska struktura. Projekt u funkcijskoj organizacijskoj strukturi. Projektna organizacijska struktura. Projekt u matričnoj organizacijskoj strukturi.
 • Faze projekta. Početna faza. Faza implementacije projekta. Završna faza projekta.
 • Metode i aplikacije za upravljanje projektima. Gantogrami. Metode mrežnog programiranja (CPM i PERT). Microsoft Project..

Očekuje se da studenti kroz sadržaj predmeta usvoje sljedeća znanja, kompetencije i vještine:

 • kompetencije potrebne za djelovanje u dinamičnom poslovnom okruženju koje zahtjeva primjenu projektnog pristupa
 • temeljna teorijska znanja iz područja projektnog menadžmenta i vještine potrebne za upravljanje projektima
 • korištenje najvažnijih alata projektnog menadžmenta.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice, vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava prepoznati probleme i poslovne aktivnosti koje zahtijevaju projektni pristup redovito pohađanje i aktivno sudjelovanje u nastavi, dva kolokvija ili završni pismeni ispit, usmeni ispit  
vježbe postavljanje problema i rješavanje zadataka koristiti metode mrežnog programiranja i aplikaciju Microsoft Project vrednovanje izrađenih zadataka  
seminarska nastava samostalna upotreba literature, izrada seminarskog rada, rasprava na seminarskoj nastavi dizajnirati projekt u knjižarskoj ili nakladničkoj djelatnosti seminarski rad, prezentacija rada  
seminarska nastava samostalna upotreba literature, izrada seminarskog rada, rasprava na seminarskoj nastavi implementirati projekt u knjižarskoj ili nakladničkoj djelatnosti seminarski rad, prezentacija rada  
seminarska nastava samostalna upotreba literature, izrada seminarskog rada, rasprava na seminarskoj nastavi evaluirati projekt u knjižarskoj ili nakladničkoj djelatnosti seminarski rad, prezentacija rada  

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirana provjera znanja, Pohađanje nastave, Projekt, Seminarski rad, Zadaće

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirana provjera znanja 0,9 70%
Pohađanje nastave 1,08 0%
Projekt 0,46 15%
Seminarski rad 0,46 15%
Zadaće 0,1 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Na kolegiju student može ostvariti maksimalno 200 ocjenskih bodova što čini 100% ocjene. Za prolaznu ocjenu potrebno je minimalno 110 ocjenskih bodova, odnosno 55%.

Maksimalni broj ocjenskih bodova koje studenti mogu ostvariti za pojedine elemente praćenja i provjeravanja iznosi: kontinuirano provjeravanje znanja (dva kolokvija) ili završni pismeni ispit: 140 bodova (za prolaz potrebno minimalno 72 bodova (51,43%), odnosno po kolokviju minimalno 36 bodova, projekt: 30 bodova, seminar: 30 bodova.

Pretvaranje ocjenskih bodova u ocjenu vrši se prema sljedećoj skali: 110-124 ocjenskih bodova (55%-62%) = dovoljan (2), 125-159 ocjenskih bodova (63%-79%) = dobar (3), 160-179 ocjenskih bodova (80%-89%) = vrlo dobar (4), 180-200 ocjenskih bodova (90%-100%) = izvrstan (5).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student ostvaruje pravo na potpis i polaganje ispita ako je pohađao barem 70% nastave.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Omazić, M. A., Baljkas, S. Projektni menadžment. Zagreb: Sinergija, 2005.
 2. Turner, J. R. The Handbook of Project-Based Management: Leading Strategic Change in Organizations, Third Edition. New York: McGraw-Hill, 2009.
 3. Zekić, Z. Projektni menadžment – upravljanje razvojnim promjenama. Rijeka: Ekonomski fakultet u Rijeci, 2010.

Dopunska literatura:

 1. Barković, D. Operacijska istraživanja, Drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje. Osijek: Ekonomski fakultet Osijek, 2001.
 2. Chatfield, C., Johnson, T. Microsoft Project 2010 Step by Step. Redmond: Microsoft Press, 2010.
 3. Hauc, A. Projektni menadžment i projektno poslovanje. Zagreb: M.E.P. Consult, 2007.
 4. Lock, D. Project Management, Ninth Edition. Aldershot: Gower, 2007.
 5. Maylor, H. Project Management, Third Edition. Harlow: Pearson Education, 2003.
 6. Wills, K. R. Essential Project Management Skills. Boca Raton: CRC Press, 2010.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

 • Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.

Ostale informacije: