Projektni menadžment

 

Naziv kolegija:
Projektni menadžment
Šifra ISVU:
149039
Šifra MOZVAG:
NAKI04
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

Studij
Godina
Semestar
Status
NAKLADNIŠTVO - DIPLOMSKI (dvopredmetni)
1.g.
ljetni
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Dukić, Gordana
15
15
15

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je kolegija ukazati na važnost i prednosti projektnog pristupa poslovnim aktivnostima te osposobiti studente za primjenu najznačajnijih alata projektnog menadžmenta. Studenti će u okviru kolegija steći temeljna teorijska znanja iz područja projektnog menadžmenta, pri čemu će se poseban naglasak staviti na dizajniranje, implementaciju i evaluaciju projekata u djelatnosti informacijskih ustanova. U praktičnom će se dijelu nastave studenti upoznati s najpoznatijim metodama mrežnog programiranja i programskom podrškom upravljanju projektima.

 

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

- prepoznati probleme i poslovne aktivnosti u informacijskim ustanovama koje zahtijevaju projektni pristup

- dizajnirati, implementirati i evaluirati projekt u informacijskim ustanovama

- koristiti metode i aplikacije mrežnog programiranja

- samostalno izraditi projektni prijedlog.

Sadržaj predmeta:

Sadržaji su predmeta sljedeći: uvod u projektni menadžment, pojam, bitna obilježja i vrste projekta, pojam i povijest projektnog menadžmenta, životni ciklus projekta, projektna okolina, strategija i projektni menadžment, važnost projekta u informacijskim ustanovama, sudionici projekta, projektni menadžer, projektni tim, interesno-utjecajne skupine, projekt i organizacijska struktura, projekt u funkcijskoj organizacijskoj strukturi, projektna organizacijska struktura, projekt u matričnoj organizacijskoj strukturi, faze projekta, početna faza, faza implementacije projekta, završna faza projekta, projekti u arhivima, knjižnicama i muzejima: primjeri dobre prakse, metode i aplikacije za upravljanje projektima, gantogrami, metode mrežnog programiranja (CPM i PERT), Microsoft Project.

 

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, vježbe, samostalni zadatci

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanja slušanje predavanja i sudjelovanje u raspravama -prepoznati probleme i poslovne aktivnosti u informacijskim ustanovama koje zahtijevaju projektni pristup
-dizajnirati, implementirati i evaluirati projekt u informacijskim ustanovama
dva kolokvija (kontinuirano provjeravanje znanja) ili završni pismeni ispit (70% ukupne ocjene, odnosno 140 ocjenskih bodova)  
vježbe izrada zadataka na vježbama
-koristiti metode i aplikacije mrežnog programiranja
- izrada zadataka na vježbama
samostalni pismeni
rješavanje problemskih zadataka i sudjelovanje u raspravi
-samostalno izraditi projektni prijedlog ocjena projektnog prijedloga i projekta (30% ukupne ocjene, odnosno 60 ocjenskih bodova)
       

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pisani ispit, Pohađanje nastave, Projekt

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,05 0%
Pisani ispit 0,62 70%
Pohađanje nastave 1,08 0%
Projekt 0,25 30%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Na kolegiju student može ostvariti maksimalno 200 ocjenskih bodova što čini 100% ocjene. Za prolaznu ocjenu potrebno je minimalno 110 ocjenskih bodova, odnosno 55%.

Maksimalni broj ocjenskih bodova koje studenti mogu ostvariti za pojedine elemente praćenja i provjeravanja iznosi: dva kolokvija (kontinuirano provjeravanje znanja) ili završni pismeni ispit: 140 bodova, izrada samostalnih zadataka i projekta: 60 bodova.

Pretvaranje ocjenskih bodova u ocjenu provodi se prema sljedećoj skali: 110 − 124 ocjenskih bodova (55% − 62%) = dovoljan (2), 125 − 159 ocjenskih bodova (63% − 79%) = dobar (3), 160 − 179 ocjenskih bodova (80% − 89%) = vrlo dobar (4), 180 − 200 ocjenskih bodova (90% − 100%) = izvrstan (5).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student ostvaruje pravo na potpis i polaganje ispita ako je pohađao barem 70% nastave.

 

 

Obavezna literatura:

  1. Carpenter, J. Project Management in Libraries, Archives and Museums: Working with government and other external partners, Chandos Publishing, Witney, 2011.
  2. Omazić, M.A., Baljkas, S. Projektni menadžment. Zagreb: Sinergija, 2005.

Dopunska literatura:

  1. Barković, D. Uvod u operacijski management, II. dopunjeno izdanje, Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku, 2011.
  2. Chatfield, C., Johnson, T. Microsoft Project 2010 Step by Step, Redmond: Microsoft Press, 2010.
  3. Hauc, A. Projektni menadžment i projektno poslovanje, Zagreb: M.E.P. Consult, 2007.
  4. Zekić, Z. Projektni menadžment - upravljanje razvojnim promjenama, Rijeka: Ekonomski fakultet u Rijeci, 2010.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Baza podataka o prisustvovanju nastavi, izrađenim i prezentiranim pismenima i projektu te aktivnostima studenata na nastavi. Završna se kvaliteta provjerava studentskom anketom.

Ostale informacije: