Struktura nakladničkih područja

 

Naziv kolegija:
Struktura nakladničkih područja
Šifra ISVU:
149038
Šifra MOZVAG:
NAK103
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

Studij
Godina
Semestar
Status
NAKLADNIŠTVO - DIPLOMSKI (dvopredmetni)
1.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Selthofer, Josipa
15
0
0
Hocenski, Ines
0
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Predmet daje pregled strukture područja nakladništva i knjižarstva, a posebna se pozornost pridaje načinima proizvodnje knjige na različitim nakladničkim područjima. Pri tome se posebno proučavaju različita područja proizvodnje (područje proizvodnje dječje knjige, potom područje proizvodnje knjige za mladež, udžbenika, lijepe književnosti, stručne knjige i proizvodnja publicističkih knjiga s posebnim osvrtom na monografije). Izučavanje nakladničkih područja u obzir uzima i nove trendove u smislu moguće i sve češće relokacije proizvodnje, posebice kada je riječ o proizvodnji dječje knjige. Specificiraju se i razlike u pristupu i realizaciji nakladničkog plana te zahtjevi za potrebnim kadrovima i drugim pretpostavkama važnim za realizaciju nakladničkog projekta.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • opisati nakladnička područja u zadanom vremenu i prostoru
 • prepoznati komparativne prednosti i razlike između nakladničkih područja
 • razlikovati načine osmišljavanja, dizajniranja, proizvodnje i distribucije proizvoda različitih nakladničkih područja
 • prepoznati prednosti i poteškoće s kojima se suočava nakladnik publikacije određenog nakladničkog područja
 • primijeniti stečena znanja i vještine za samostalnu izradu seminara vezanog uz nakladnički proizvod s jednog nakladničkog područja
 • razumjeti postupak organizacije i proizvodnje publikacije određenog nakladničkog područja
 • prepoznati sadržaje (ali i autore) prikladne za objavljivanje unutar jednog nakladničkog područja

Sadržaj predmeta:

Sadržaji predavanja i vježbi su sljedeći:

 • upoznavanje s kolegijem, literaturom, načinom rada, ocjenjivanja i vrednovanja
 • terminološke i sadržajne razlike strukture nakladničkih područja
 • komparativne prednosti i nedostaci nakladničke produkcije određenih nakladničkih područja
 • prednosti i nedostaci relokacije proizvodnje proizvoda određenih nakladničkih područja
 • zakonski okviri i nomenklature određenih nakladničkih pothvata
 • primjeri dobre prakse: odabrani projekti iz svakog nakladničkog područja
 • primjeri loše prakse: odabrani projekti iz svakog nakladničkog područja
 • osnove nakladničkih planova kao preduvjet za produkciju unutar određenog nakladničkog područja
 • osnove izrade i oblikovanja nakladničkog pothvata
 • sadržaji (ali i autori) prikladni za objavljivanje unutar jednog nakladničkog područja
 • urednička komunikacija unutar jednog nakladničkog područja
 • marketing određenog nakladničkog područja.

Očekuje se da studenti kroz sadržaj predmeta usvoje sljedeća znanja, kompetencije i vještine:

 • znanja o strukturi nakladničkih područja i odlikama svakog od njih
 • poznavanje zakonske regulative koja normira rad unutar jednog nakladničkog područja
 • samostalna procjena prikladnosti sadržaja za određeno nakladničko područje i samostalna izrada elemenata nakladničkog plana potrebnih za realiziranje nakladničkog pothvata
 • razvoj i primjena znanja o nakladničkim područjima i produkciji nakladničkih proizvoda unutar jednog područja.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanja slušanje predavanja i sudjelovanje u raspravama opisati nakladnička područja u zadanom vremenu i prostoru pismeni ispit
predavanja slušanje predavanja i sudjelovanje u raspravama prepoznati komparativne prednosti i razlike između nakladničkih područja pismeni ispit
predavanja slušanje predavanja i sudjelovanje u raspravama razlikovati načine osmišljavanja, dizajniranja, proizvodnje i distribucije proizvoda različitih nakladničkih područja pismeni ispit
seminari i radionice izrada seminarskog rada, sudjelovanje u seminarskim raspravama prepoznati prednosti i poteškoće s kojima se suočava nakladnik publikacije određenog nakladničkog područja ocjenjivanje seminarskog rada, vrednovanje aktivnosti u raspravištima
seminari i radionice izrada seminarskog rada, sudjelovanje u seminarskim raspravama primijeniti stečena znanja i vještine za samostalnu izradu seminara vezanog uz nakladnički proizvod s jednog nakladničkog područja vrednovanje aktivnosti u raspravištima
samostalni zadaci rješavanje problemskih zadataka razumjeti postupak organizacije i proizvodnje publikacije određenog nakladničkog područja ocjenjivanje samostalnog zadatka
samostalni zadaci rješavanje problemskih zadataka prepoznati sadržaje (ali i autore) prikladne za objavljivanje unutar jednog nakladničkog područja ocjenjivanje samostalnog zadatka

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pismeni ispit, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 1 20%
Pismeni ispit 1 40%
Seminarski rad 1 40%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Rad studenta na predmetu vrednovat će se i ocjenjivati tijekom nastave, na završnom pismenom ispitu i prema uspješnosti napisanih i izloženih seminara. Pismeni ispit donosi 40 % bodova, uspješnost na seminarima 40 % bodova, a pohađanje nastave i aktivnost na nastavi 20 % bodova.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Obveze studenata na predmetu su sljedeće:

 • redovito pohađanje nastave (prisutnost preko 70 % – uvjet za potpis)
 • aktivno sudjelovanje u nastavi
 • izrada i prezentacija seminarskog rada
 • polaganje pismenog ispita nakon završetka semestra.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Tomašević, N., Kovač, M. Knjiga, tranzicija, iluzija. Zagreb: Naklada Ljevak.
 2. Thompson, J. B. Books in the Digital Age: The Transformation of Academic and Higher Education Publishing in Britain and the United States. Cambridge: Polity Press, 2005.
 3. Bourdieu, P. „The field of cultural production“, u: The Book History Reader (ur. David Finkelstein i Alistair Mc Cleery): 77 – 99. London – New York: Routledge, 2002.

Dopunska literatura:

 1. Anderson, C. Dugi rep. Zašto je budućnost poslovanja u tome da se proda više stvari, a ne primjeraka? Zagreb: Naklada Jesenski i Turk, 2008.
 2. Kovač, M. „Patterns and trends in European book production and consumption: some initial observations“, The Public, 11 4(2004): 21 – 36.
 3. Clark, G. Inside Book Publishing. London – New York: Routledge 2002
 4. Richardson, P., Taylor, G. A Guide to the UK Publishing Industry, The Publishers Association, 2008.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

 • Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.

Ostale informacije: