Povijest knjige, nakladništva i knjižarstva

 

Naziv kolegija:
Povijest knjige, nakladništva i knjižarstva
Šifra ISVU:
149037
Šifra MOZVAG:
NAK102
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

Studij
Godina
Semestar
Status
NAKLADNIŠTVO - DIPLOMSKI (dvopredmetni)
1.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Velagić, Zoran
15
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je kolegija upoznati studente s osnovnim obilježjima pojedinih razdoblja u razvoju europske civilizacije temeljene na pisanoj riječi te protumačiti osnovne društvene okolnosti nastanka i razvoja knjige, razvoja nakladničke djelatnosti, važnosti čitanja i istraživanja o čitanju i korištenju knjige te općenito korištenju pisanih izvora informacija.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • prepoznati osnovne utjecaje koje knjiga ima na društvo
 • opisati socijalne i psihološke mehanizme pomoću kojih se ta interakcija odvijala kroz povijest
 • razlikovati utjecaj koji su različite društveno0političke i kulturne okolnosti kroz povijest imale na razvoj nakladništva i knjižarstva
 • usporediti različitost čitateljskih navika kroz povijest, kao i specifičnosti niza fenomena vezanih uz povijest knjige, čitanja i nakladništva
 • izdvojiti osnovne karakteristike nakladničke djelatnosti kroz povijest
 • analizirati društvenu funkciju knjige od antike do početka 21. stoljeća

 

Sadržaj predmeta:

Sadržaji predavanja i seminara su sljedeći:

 • upoznavanje s kolegijem, literaturom, načinom rada, ocjenjivanja i vrednovanja
 • društvena funkcija knjige od antike do početka 21. stoljeća
 • prijelomni događaji u povijesti knjige i čitanja
 • oblici i načini čitanja
 • ekonomski vidovi uporabe knjige
 • vlasnici knjiga, knjižnica i knjižara
 • izdavači i tiskari kroz povijest
 • „strah“ od knjige – nadzor nad čitanjem, izdavačkom i tiskarskom djelatnošću; propaganda i cenzura
 • knjiga kao statusni i ideološki simbol, knjiga kao sredstvo promidžbe; bibliomanija i bibliofilija
 • pregled razvoja povijesti knjižnica; čitaonice kao rasadišta preporodnih i domoljubnih ideja
 • knjižnice i društvo – knjižnica kao mjesto vladarske reprezentacije, knjižnica kao informacijski „laboratorij“
 • recepcija knjige u društvu
 • knjiga kao čimbenik društvenog i tehnološkog napretka
 • knjiga u multimedijalnom okruženju
 • nakladništvo i oglašavanje kroz povijest; nakladnički i knjižarski katalozi, tiskani i elektronički katalozi
 • seminarski dio predmeta posvećen je čitanju i analizi literature o povijesti knjige, nakladništva i knjižarstva u Hrvatskoj.

Očekuje se da studenti kroz sadržaj predmeta usvoje sljedeća znanja, kompetencije i vještine:

 • razumijevanje povijesne pozadine razvoja knjižarstva i nakladništva
 • prepoznavanje, razlikovanje i kritičko sagledavanje društvene funkcije knjige kroz povijest i značajki pojedinih povijesnih razdoblja sa stajališta uporabe knjiga kao instrumenta propagande
 • prepoznavanje povijesnog, socio-kulturnog, društvenog i interkulturnog značaja knjižnica kao informacijskih ustanova za prikupljanje, čuvanje, prijenos i uporabu zabilježenih znanja
 • prepoznavanje glavnih trendova u razvoju knjižarstva i nakladništva
 • kritičko vrednovanje ne samo tradicionalne ulogu koju knjiga ima u društvu već i uloge i značaja elektroničkih inačica knjige te elektroničkog nakladništva
 • kritičko i komparativno vrednovanje i interpretiranje socio-kulturoloških tekstova o čitanju i razvoju nakladništva.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanja slušanje predavanja, analiza literature, rasprava prepoznati osnovne utjecaje koje knjiga ima na društvo aktivno pohađanje predavanja, dva kolokvija/završni pismeni ispit
predavanja slušanje predavanja, analiza literature, rasprava opisati socijalne i psihološke mehanizme pomoću kojih se ta interakcija odvijala kroz povijest aktivno pohađanje predavanja, dva kolokvija/završni pismeni ispit
predavanja slušanje predavanja, analiza literature, rasprava razlikovati utjecaj koji su različite društveno0političke i kulturne okolnosti kroz povijest imale na razvoj nakladništva i knjižarstva aktivno pohađanje predavanja, dva kolokvija/završni pismeni ispit
seminar seminarska prezentacija, analiza izvora literature, samostalna uporaba literature, rasprava usporediti različitost čitateljskih navika kroz povijest, kao i specifičnosti niza fenomena vezanih uz povijest knjige, čitanja i nakladništva aktivno pohađanje seminara, seminarski rad
seminar seminarska prezentacija, analiza izvora literature, samostalna uporaba literature, rasprava izdvojiti osnovne karakteristike nakladničke djelatnosti kroz povijest aktivno pohađanje seminara, seminarski rad
seminar seminarska prezentacija, analiza izvora literature, samostalna uporaba literature, rasprava analizirati društvenu funkciju knjige od antike do početka 21. stoljeća aktivno pohađanje seminara, seminarski rad

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Kontinuirana provjera znanja, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 1 20%
Kontinuirana provjera znanja 1 50%
Seminarski rad 1 30%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Pri utvrđivanju konačne ocjene, u obzir se uzima sljedeće (ukupno je moguće ostvariti 200 bodova): aktivno sudjelovanje na predavanjima i seminarima (sustavno praćenje preporučene literature, prezentacija) – 20 %, polaganje dvaju kolokvija – 50 %, izrada seminarskog rada – 30 %.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Obveze studenata na predmetu su sljedeće:

 • redovito pohađanje nastave (prisutnost preko 70 % – uvjet za potpis)
 • aktivno sudjelovanje u nastavi
 • izrada seminarskog rada
 • polaganje dvaju kolokvija tijekom semestra.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Franjić B. (ur.). Almanah hrvatskoga tiskarstva, nakladništva, novinstva, bibliotekarstva i knjižarstva s adresarom. Zagreb: Horizont press – Kratis, 1997.
 2. Bertoša, S. „Neka razmatranja o nakladništvu (od 15. do 18. st.)“. Historijski zbornik XLIX (1996): 161 – 175.
 3. Cavallo, G., Chartier, R. (ur.). A History of Reading in the West. Amherst: University of Massachussets, 1999.
 4. Klaić, V. Knjižarstvo u Hrvata. Zagreb: St. Kugli, 1922.
 5. Manguel, A. Povijest čitanja. Zagreb: Prometej, 2001.
 6. Stipčević, A. Povijest knjige. Zagreb: Matica hrvatska, 1995.

Dopunska literatura:

 1. Dahl, S. Povijest knjige. Zagreb: HBD, 1979.
 2. Escarpit, R. Revolucija knjige. Zagreb: Prosvjeta, 1972.
 3. Jelušić, S. „Nakladništvo, knjižarstvo i knjižničarstvo: nepotrebne djelatnosti ili sigurna informacijska poluga budućnosti“. Knjižnica 43, 2/3(1999): 303 – 318.
 4. Jelušić, S. „Izgradnja infrastrukture knjige i čitanja u Hrvatskoj: pogled nakladnika“. Hrčak 1, 17(2003): 3 – 9.
 5. Stipčević, A. O savršenom cenzoru iliti praktički priručnik za borbu protiv štetnih knjiga i njihovih autora. Zagreb: Nakladni zavod Matice Hrvatske, 1994.
 6. Stipčević, A. Sudbina knjige. Lokve: Naklada Benja, 2000.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

 • Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.

Ostale informacije: