Uvod u nakladništvo

 

Naziv kolegija:
Uvod u nakladništvo
Šifra ISVU:
149036
Šifra MOZVAG:
NAK101
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

Studij
Godina
Semestar
Status
NAKLADNIŠTVO - DIPLOMSKI (dvopredmetni)
1.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Velagić, Zoran
15
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Ciljevi su kolegija upoznati studente s temeljnim obilježjima nakladništva koja su istodobno i temeljna ishodišta cijeloga studijskog programa nakladništva te je ovaj kolegij osmišljen kao uvod u studij. Studenti se upoznaju s konceptom nakladništva kao paradigme informacijskih djelatnosti, s važnošću nakladništva u mehanizmima suvremenih demokratskih društava i sl. Također, studente se upoznaje s osnovnim organizacijskim strukturama nakladništva, s vrstama nakladničkih proizvoda i sa suvremenim trendovima u nakladništvu i knjižarstvu.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave studenti će moći:

 • razumjeti kulturni, znanstveni i najširi društveni kontekst nakladništva
 • razumjeti dvojnu ulogu nakladništva kao kulturne i tržišne djelatnosti
 • razlikovati nakladničke proizvode i definirati organizacijske strukture pogodne za izradu različitih proizvoda
 • prepoznati suvremene sadržajne i oblikovne trendove nakladničkih proizvoda
 • identificirati suvremene trendove u nakladništvu i knjižarstvu.

Sadržaj predmeta:

Sadržaji predavanja i seminara su sljedeći:

 • upoznavanje s kolegijem, literaturom, načinom rada, ocjenjivanja i vrednovanja
 • kulturni i znanstveni kontekst nakladništva (paradigmatičnost nakladništva, ambivalentnost nakladništva, potraga za teorijskim uporištima, pregled izvora i literature)
 • društveni kontekst (gospodarsko okružje, pravno okružje, političko okružje, tehnološko okružje)
 • definicije i podjele (definicije nakladništva, dodavanje vrijednosti nakladničkim proizvodima, dodavanje vrijednosti društvu u kojem nakladnik djeluje, podjele nakladništva, pregled nakladničkih proizvoda)
 • nakladnik i njegova uloga (posrednička uloga nakladnika, nakladnički kapital, nakladnička tvrtka, temeljni postulati nakladništva)
 • nakladnički proizvod (definicije knjige i ostalih nakladničkih proizvoda, fizički elementi nakladničkih proizvoda, sadržajni elementi nakladničkih proizvoda, knjiga kao statusni simbol)
 • suvremeni trendovi u nakladništvu („digitalna revolucija“ u nakladničkim tvrtkama, tisak na zahtjev, multimedijalni višeplatformski proizvodi, e-nakladništvo)
 • suvremeni trendovi u knjižarstvu (okrupnjavanje i globalizacija, novi distribucijski kanali, on-line prodaja).

Očekuje se da studenti kroz sadržaj predmeta usvoje sljedeća znanja, kompetencije i vještine:

 • poznavanje i razvoj nakladništva kao paradigme informacijskih djelatnosti s temeljnim ciljem osiguranja mehanizama nesmetanog tijeka informacija
 • razumijevanje i razvoj nakladništva kao ambivalentne djelatnosti, podjednako važne za nacionalnu kulturnu politiku i razvoj tržišta, a slijedom toga i razumijevanje knjige kao proizvoda koji je istodobno i nacionalno kulturno blago i trgovačka roba
 • usvajanje interdisciplinarnog pristupa, koji baštini spoznaje komunikologije, teorije medija, kulturologije, sociologije, ekonomije, povijesti, informacijskih znanosti i sl. i koji je nužan za razvoj nakladništva i nakladničkih proizvoda
 • usvajanje vještina stjecanja, uređivanja i diseminacije rukopisa i njegova prilagodba plasmanu kroz različite nakladničke proizvode.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje slušanje izlaganja, sustavno opažanje razumjeti kulturni, znanstveni i najširi društveni kontekst nakladništva aktivnost studenata na nastavi
predavanje, diskusija slušanje izlaganja, sustavno opažanje, rasprava razumjeti dvojnu ulogu nakladništva kao kulturne i tržišne djelatnosti aktivnost studenata na nastavi, kolokviji, usmeni ispit
predavanje, analize primjera, suradničko učenje slušanje izlaganja, samostalna uporaba literature, sustavno opažanje razlikovati nakladničke proizvode i definirati organizacijske strukture pogodne za izradu različitih proizvoda aktivnost studenata na nastavi, kolokviji, seminarski rad
predavanje, projektno istraživanje, grupna rasprava slušanje izlaganja, izrada projekta, postavljanje i rješavanje problema prepoznati suvremene sadržajne i oblikovne trendove nakladničkih proizvoda aktivnost studenata na nastavi, samostalni istraživački zadatak
predavanje, projektno istraživanje, grupna rasprava slušanje izlaganja, izrada projekta, postavljanje i rješavanje problema identificirati suvremene trendove u nakladništvu i knjižarstvu aktivnost studenata na nastavi, samostalni istraživački zadatak

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Kontinuirana provjera znanja, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 1 20%
Kontinuirana provjera znanja 1 40%
Seminarski rad 1 40%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Rad studenta na predmetu vrednovat će se i ocjenjivati tijekom nastave, kroz dva kolokvija i seminarski rad. Seminarski rad donosi 40 % bodova, položeni kolokviji 40 % bodova, a pohađanje nastave i aktivnost na nastavi 20 % bodova.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Obveze studenata na predmetu su sljedeće:

 • redovito pohađanje nastave (prisutnost preko 70 % – uvjet za potpis)
 • aktivno sudjelovanje u nastavi
 • izrada seminarskog rada
 • polaganje dvaju kolokvija tijekom semestra.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Clark, G., A. Phillips. O nakladništvu iznutra. Zagreb - Osijek: HSN i Filozofski fakultet Osijek, 2017.
 2. Gleick, J. The Information: A History, a Theory, a Flood. Pantheon: 2011.
 3. Stipčević, A. Povijest knjige. Drugo, prošireno i dopunjeno izdanje. Zagreb: Matica hrvatska, 2006. Poglavlje XIII.
 4. Velagić, Z. Uvod u nakladništvo. Osijek: Filozofski fakultet, 2013.

Dopunska literatura:

 1. Dictionary of Publishing and Printing. Third edition. London: A&C Black, 2006.
 2. Epstein, J. Book Business: Publishing Past Present and Future. New York – London: W. W. Norton & Company, 2002.
 3. Feather, J. Communicating Knowledge: Publishing in the 21st Century. München: K. G. Saur, 2003.
 4. Richardson, P., Graham T. A Guide to the UK Publishing Industry. The Publishers Association: 2008.
 5. Schiffrin, A. The Business of Books. How International Conglomerates Took Over Publishing and Changed the Way We Read. London – New York: Verso, 2001.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

 • Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.

Ostale informacije: