Razredni menadžment

 

Naziv kolegija:
Razredni menadžment
Šifra ISVU:
218590
Šifra MOZVAG:
PDB504
ECTS:
2
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PEDAGOGIJA - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
3.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Lukaš, Mirko
15
0
0
Spasenovski, Nemanja
0
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Maksimalno iskoristiti  radno vrijeme; održavanje ugodne atmosfere; sprječavanje neprimjerenog ponašanja; održavanje discipline; poštovanje različitosti, cijenjenje ljudskih kvaliteta; razvijanje samodiscipline kod učenika.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • razlikovati osnovne spoznaje predviđene za bolje razumijevanje komunikacije i upravljanje razredom
 • inicirati diskusije kako povećati aktivnost učenika na satu
 • integrirati kreativne potencijale studenata na satu spremni osmisliti svoju mapu osnovnih strategija upravljanja
 • prikazati mapu osnovnih strategija upravljanja razredom, stilove vođenja, razinu upravljanja

Sadržaj predmeta:

Temeljni pojmovi

Učitelj kao manager, karakteristike razrednog menadžmenta, prag tolerancije, proaktivno i reaktivno ponašanje, vrijeme rada i vrijeme odmora, ponašanja unutar razrednih obveza, neprimjerena ponašanja, komponente dobrog razrednog menadžmenta, planiranje i identifikacija očekivanog – poželjnog ponašanja.

Menagerske funkcije

Planiranje,  strategije, dobra organizacija, kvaliteta vođenja,  uspješna kontrola.

Posebnosti upravljanja razredom

Pedagoška uloga razrednika u vođenju i upravljanju razreda, administrativni poslovi, razrednik voditelj tima,  pripremanje nastavnika za timski rad (s razredom, roditeljima, razrednim vijećem…)

Ostali upravljački poslovi

Partnerski odnosi roditelj – razrednik (stavovi i predrasude), strategije unapređivanja suradnje

Upravljanje razredom

Teorije upravljanja razredom (Glasser, Ginett, Wessler);

Sustavi upravljanja razredom;

Tehnike – modeli upravljanja razredom: uzor, ugovor, paradoks, ignoriranje;

Strategije permanentnog djelovanja, verbalne i neverbalne reakcije, skupne strategije, pismene, asertivno ponašanje;

Stvaranje pozitivne klime, normi i ozračja za rad i učenje u razredu;

Osmišljavanje vlastitog sustava upravljanja razredom.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje, rasprava, iskustveno učenje slušanje izlaganja, raspravljati, razgovarati razlikovati osnovne spoznaje predviđene za bolje razumijevanje komunikacije i upravljanje razredom aktivnost studenta na satu
analiza primjera, opažanje i zaključivanje predlagati, suradnja inicirati diskusije kako povećati aktivnost učenika na satu aktivnost studenata na satu
simulacija, dramatizacija, kreativne radionice igranje uloga, dramska prezentacija, istraživački zadatak integrirati kreativne potencijale studenata na satu spremni osmisliti svoju mapu osnovnih strategija upravljanja aktivnost studenata na satu
izrada osobne mape upravljanja razredom, konstruiranje razrednih pravila ponašanja samostalna interpretacija i prikaz prikazati mapu osnovnih strategija upravljanja razredom, stilove vođenja, razinu upravljanja usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pismeni ispit, Pismeni/usmeni ispit, Pohađanje nastave, Portfolio

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,9 10%
Pismeni ispit 1 60%
Pismeni/usmeni ispit 1 0%
Pohađanje nastave 1,1 0%
Portfolio 1 30%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Student može ostvariti maksimalno 100 ocjenskih bodova, što čini 100 % ocjene.

Ocjena se izračunava na sljedeći način:

(pismeni ispit x 0,6) + (izrađena mapa portofolio i mapa strategija upravljanja x 0,3) + (aktivnost u nastavi x 0,1).

Primjer izračunavanja ocjene:

Primjer izračunavanja ocjene:

pismeni ispit – 4

samostalni istraživački rad – 5

aktivnost u nastavi - 5

 (4 x 0,6) + (5 x 0,3) + (5x 0,1) = 2,4 + 1,5 + 0,5 = 4,4

Konačna ocjena 4,4 →  vrlo dobar (4)             

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

 1. Emmer, E.T. (1987) Classroom Management. The International Encyklopedia of  Teaching and Teacher Education. Pergamon Press.
 2. Jurić, V. (2004) Pedagoški menadžment – refleksija opće ideje o upravljanju. Zagreb: Pedagogijska istraživanja I. str. 137-147.
 3. Silov, M. (2001) Suvremeno upravljanje i rukovođenje u školskom sustavu. Velika Gorica: Persona.
 4. Stančić, S. (2006) Menadžment u obrazovanju. Rijeka.

Dopunska literatura:

 1. Cowley, S. (2006) Tajne uspješnog rada u razredu – Vještine, tehnike i ideje. Zagreb: Školska knjiga.
 2. Faber, A., Mazlish, E. (2000) Kako razgovarati s djecom da bi bolje učila. Zagreb: Mozaik knjiga.
 3. Rijavec, M. (1995) Uspješan menedžer – Svakodnevne metode upravljanja. Zagreb: MEP Consult.
 4. Srića, V. (1994) Inventivni menedžer. Zagreb: Croman & MEP Consult.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Kvaliteta i uspješnost izvedbe kolegija vrednovat će se putem anonimnih evaluacija  aspekata izvođenja nastave (predavanja i seminari), pripremljenosti predavača i radnih materijala za seminare.

Ostale informacije: