Filozofija nesvjesnog: Freud i Lacan

 

Naziv kolegija:
Filozofija nesvjesnog: Freud i Lacan
Šifra ISVU:
149008
Šifra MOZVAG:
FI401
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA FILOZOFIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
FILOZOFIJA -PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
3.g.
ljetni
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Volarević, Martina
30
0
0

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je kolegija ukazati na filozofijske aspekte Freudove i Lacanove teorije nesvjesnog. Navedenoj se problematici pristupa kroz tumačenje izabranih tekstova koji pružaju uvid u Freudovo i Lacanovo mišljenje nesvjesnog. Analiza tekstova trebala bi dovesti do uvida da Freudovo i Lacanovo djelo iznosi osobitu vrstu teorije koja je višestruko prožeta filozofskim problemima. Isto tako, kolegij će izložiti reperkusije Freudova otkrića nesvjesnog, te Lacanova postavljanja subjekta nesvjesnog u tradiciju filozofije.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • odrediti osnovne pojmove Freudove i Lacanove teorije nesvjesnog
 • opisati Freudovo i Lacanovo određenje psihičke zbiljnosti
 • razlikovati Freudovo i Lacanovo određenje čovjeka spram tradicionalno filozofijskih zahvaćanja
 • iskazati samostalnost, kolegijalnost i odgovornost prema primjeni Fruedovih i Lacanovih teza u suvremenosti

Sadržaj predmeta:

Sadržaji predavanja i seminara su sljedeći:

 • Predmet i područje istraživanja filozofije nesvjesnog
 • Freudov pojam nesvjesnog
 • Freudovo određenje sna i rada sna
 • Freudova prva raščlamba psihičkog aparata
 • Freudova druga topika
 • Freudov doprinos razjašnjenju klasično filozofijskih problema: spoznaje, subjekta, jezika
 • Lacanov povratak Freudu
 • Stadij zrcala
 • Utemeljenje Simboličkog u Imaginarnom
 • Nastanak ego-ideala
 • Simbolički zakon Drugog
 • Lingvističko utemeljenje Lacanova određenja nesvjesnog
 • Jezično strukturirano nesvjesno
 • Lacanova kritika kartezijanskog cogita
 • Lacanov rascijepljeni subjekt nesvjesnog.

Očekuje se da studenti kroz sadržaj predmeta usvoje sljedeća znanja, kompetencije i vještine:

 • teorijsko znanje o temeljnim pojmovima freudovske i lacanovske psihoanalize s posebnim naglaskom na psihoanalitičku interpretaciju filozofskih problema;
 • vještinu pisanog i usmenog izlaganja bitnih momenata Freudove i Lacanove teorije kao i vještinu tumačenja ostalih diskursa (književnih, filmskih, socijalnih) u psihoanalitičkom ključu.

Vrste izvođenja nastave:

seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
zadatak čitanja, izlaganje, analize primjera aktivno sudjelovanje u nastavi komentarom i referatom odrediti osnovne pojmove Freudove i Lacanove teorije nesvjesnog aktivnost studenata pisanjem eseja, usmeni ispit
zadatak čitanja, izlaganje, analize primjera aktivno sudjelovanje u nastavi komentarom i referatom opisati Freudovo i Lacanovo određenje psihičke zbiljnosti aktivnost studenata pisanjem eseja, usmeni ispit
zadatak čitanja, izlaganje, analize primjera aktivno sudjelovanje u nastavi komentarom i referatom razlikovati Freudovo i Lacanovo određenje čovjeka spram tradicionalno filozofijskih zahvaćanja aktivnost studenata pisanjem eseja, usmeni ispit
zadatak čitanja, izlaganje, analize primjera aktivno sudjelovanje u nastavi komentarom i referatom iskazati samostalnost, kolegijalnost i odgovornost prema primjeni Fruedovih i Lacanovih teza u suvremenosti aktivnost studenata pisanjem eseja, usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,3 20%
Pismeni ispit 1,2 40%
Pohađanje nastave 0,3 0%
Seminarski rad 1,2 40%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Rad studenta na predmetu vrednovat će se i ocjenjivati tijekom nastave, na kolokvijima tijekom semestra, i kroz pozitivno ocijenjen seminarski rad (esej). Kolokviji 40% bodova, esej 40 % bodova, a pohađanje nastave i aktivnost na nastavi 20 % bodova. Student može ostvariti maksimalno 100 ocjenskih bodova, što čini 100 % ocjene

Ocjena se izračunava na sljedeći način:

(seminarski rad x 0,4) + (pismeni ispit x 0,4) + (aktivnost u nastavi x 0,2

Primjer izračunavanja ocjene:

Primjer izračunavanja ocjene:

seminarski rad 4

pismeni ispit (kolokvij) 3

aktivnost na nastavi 5

(4x0,4) + (3x0,4) + (5x0,2) =1,6 +1,2 + 1=3,8

konačna ocjena vrlo dobar

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Obveze studenata na predmetu su sljedeće:

 • redovito pohađanje nastave (prisutnost preko 70 % – uvjet za potpis);
 • aktivno sudjelovanje u nastavi;
 • pisanje seminarskog rada;

 

 

Obavezna literatura:

 1. Freud S., Budućnost jedne iluzije i drugi spisi, (Naprijed, Zagreb, 1986) tekstovi: „Prilog uvodu u narcizam“ “Nesvjesno” i „Ja i ono” .
 2. Freud S., Tumačenje snova, (Stari grad, Zagreb, 2001) šesto i sedmo poglavlje.
 3.  Lacan, J., Écrits, (Seuil, Paris 1966) (izbor spisa u srpskom prijevodu: Prosveta, Beograd 1983, cjelokupna zbirka u engleskom prijevodu B. Fink, New York – London 2006).
 4. Lacan, J., Četiri temeljna pojma psihoanalize (Seminar XI), (Naprijed, Zagreb. 1986).

Dopunska literatura:

 1. Laplanche J. /Pontalis J.-B., Rječnik psihoanalize, (Naprijed, Zagreb, 1992).
 2. Evans, D., An Introductionary Dictionary of Lacanian Psychoanalysis, (Verso, London 1996).
 3. Fink, B.,: Lakanovski subjekt: Između jezika i jouissancea, (KruZak, Zagreb, 2009).

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

 • Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete sadržaja predmeta u skladu s procjenom Stručnog vijeća studija filozofije.

Ostale informacije: