Filozofija religije

 

Naziv kolegija:
Filozofija religije
Šifra ISVU:
152424
Šifra MOZVAG:
FI302
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA FILOZOFIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
FILOZOFIJA - PREDDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
2.g.
ljetni
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Senković, Željko
15
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Upoznavanje studenata s najznačajnijim mjestima filozofije religije. Prvo će biti riječ o Bogu antičkih filozofa (predsokratovci, Ksenofan, Heraklit, Empedoklo, Sokrat, Platon, Aristotel). Nadalje, upoznavanje studenata s vezom između antičke filozofije i ranokršćanskih teologa, zatim sa skolastičkim dokazivanjima Boga (Anzelmo i Toma Akvinski), kritikom tih dokaza, napose Kantovom. Slijedi upoznavanje s problemom teodiceje (Leibniz, Moltmann, Metz) i njezinom kritikom te, konačno, upoznavanje s kritikama religije (antička, prosvjetiteljska, psihološka, neurološka, evolucijska, socijalno-funkcionalna).

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • prepoznati najznačajnija iskazati samostalnost u primjeni naučenog s obzirom na suvremeni politički kontekst  mjesta filozofije religije
 • objasniti dokaze za egzistenciju Boga
 • razumjeti odnos filozofskog i religioznog
 • objasniti Kantovu kritiku dokaza Boga
 • objasniti glavna mjesta suvremene kritike religije
 • iskazati samostalnost kolegijalnost i odgovornost prema sadržaju kolegija i obvezama

Sadržaj predmeta:

Sadržaji predavanja i seminara su sljedeći:

 • Filozofija i religiozno iskustvo (pojam iskustva, religiozno iskustvo, subjektivni i objektivni aspekti religioznog isksutva)
 • Sveto i njegovo razumijevanje (sakralno i profano, fenomenologijsko-hermeneutički pritup svetom)
 • Bog filozofa u antici (predsokratovci, Ksenofan, Heraklit, Empedoklo, Sokrat, Platon, Aristotel)
 • Utjecaj grčke filozofije na  kršćanske teologe i apologete
 • Ontološki i kozmološki dokazi Boga
 • Kritika dokaza Boga
 • Leibnizova metafizička teodiceja
 • Teodiceja J. Moltmanna i J. B. Metza
 • Kritika teodiceje
 • Kritika religije (kritika religije u antici, kritika religije u prosvjetiteljstvu)
 • Psihološki i neurološki redukcionizam
 • Evolucijski i povijesnofilozofijski redukcionizam
 • Socijalno-funkcionalni redukcionizam

Očekuje se da studenti kroz sadržaj predmeta usvoje sljedeća znanja, kompetencije i vještine:

 • osnovna teorijska znanja o filozofiji religije;
 • vještinu tumačenja i pisanja o određenom problemu koji će biti naznačen tijekom predavanja.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje, seminarsko izlaganje, zadatak čitanja i analize primjera slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava. prepoznati najznačajnija iskazati samostalnost u primjeni naučenog s obzirom na suvremeni politički kontekst  mjesta filozofije religije seminarski rad, pismeni i usmeni ispit, projektno istraživanje, završno izvješće
predavanje, seminarsko izlaganje, zadatak čitanja i analize primjera slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava objasniti dokaze za egzistenciju Boga seminarski rad, pismeni i usmeni ispit, projektno istraživanje, završno izvješće
predavanje, seminarsko izlaganje, zadatak čitanja i analize primjera slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava razumjeti odnos filozofskog i religioznog seminarski rad, pismeni i usmeni ispit, projektno istraživanje, završno izvješće
predavanje, seminarsko izlaganje, zadatak čitanja i analize primjera slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava objasniti Kantovu kritiku dokaza Boga seminarski rad, pismeni i usmeni ispit, projektno istraživanje, završno izvješće
predavanje, seminarsko izlaganje, zadatak čitanja i analize primjera slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava objasniti glavna mjesta suvremene kritike religije seminarski rad, pismeni i usmeni ispit, projektno istraživanje, završno izvješće
predavanje, seminarsko izlaganje, zadatak čitanja i analize primjera slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava iskazati samostalnost kolegijalnost i odgovornost prema sadržaju kolegija i obvezama seminarski rad, pismeni i usmeni ispit, projektno istraživanje, završno izvješće

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Esej, Kolokvij, Pohađanje nastave, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,5 10%
Esej 0,5 20%
Kolokvij 0,5 30%
Pohađanje nastave 0,5 0%
Usmeni ispit 1 40%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Rad studenta na predmetu vrednovat će se i ocjenjivati tijekom nastave, na kolokvijima tijekom semestra, na usmenom ispitu i kroz pozitivno ocijenjen seminarski rad. Usmeni ispit donosi 40 % bodova, esej 20 % bodova, dva kolokvija 30 % bodova, a aktivnost na nastavi 10 % bodova.

Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja student/ica može ostvariti maksimalno 100 ocjenskih bodova, što čini 100% ocjene. Za prolaznu ocjenu student/ica treba ostvariti minimalno 60 ocjenskih bodova ili 60% ocjene. Skala je ocjenjivanja sljedeća:

- 60% - 69,9%  = dovoljan (2)

- 70% - 79,9%  = dobar (3)

- 80% - 89,9%   = vrlo dobar (4)

- 90% - 100% = izvrstan (5).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Obveze studenata na predmetu su sljedeće:

 • redovito pohađanje nastave (prisutnost preko 70 % – uvjet za potpis)
 • aktivno sudjelovanje u nastavi
 • polaganje kolokvija tijekom semestra
 • polaganje usmenog ispita nakon završetka semestra
 • izrada seminarskog rada

 

 

Obavezna literatura:

 1. Peter Fischer, Filozofija religije, Naklada Breza, Zagreb 2010. (Ili: Andrija Krešić, Filozofija religije, Naprijed, Zagreb, 1981.)
 2. Arno Anzenbacher, Filozofija, Školska knjiga, Zagreb, 1995. (poglavlje: Bog, str. 231-257)
 3. Bela Hamvas, Scientia sacra I-III, Ceres, Zagreb, 1995.
 4. Religije svijeta, Enciklopedijski priručnik, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1998. 

Dopunska literatura:

 1. Paul Tillich, Teologija kulture, Synopsis, Rijeka 2008.
 2. Ivan Devčić, Bog i filozofija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2003.
 3. Željko Pavić, Metafizika i hermeneutika, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb 1997.
 4. Filozofija i teologija, Zbornik radova, ur. D. Barbarić, Školska knjiga, Zagreb 1993.
 5. William James, Raznolikosti religioznog iskustva, Naprijed, Zagreb 1990.
 6. Rudolf Otto, Sveto, Svjetlo, Sarajevo 1983.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

 • Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete sadržaja predmeta u skladu s procjenom Stručnog vijeća studija filozofije.

Ostale informacije: